Accommodaties in Broekhuizen en Broekhuizenvorst


De laatste stand.

Informatieavond 16 december 2009
De stand van zaken rond de door de werkgroep accommodaties uitgesproken voorkeurvariant 2a: een Brede Maatschappelijke Voorziening (ofwel kindcluster) bij de basisschool en alle culturele activiteiten uit beide kernen in het Brouwershuis, wordt op 16 december besproken. Voor de brede maatschappelijke voorziening is een voorlopig ontwerp gereed. Wethouder Dings zal samen met de architect de stand van zaken presenteren.
Opmerking hierbij: is het hieronder (bij voortgang per eind oktober 2009) beschreven misverstand opgelost?

De voortgang per eind oktober 2009.
Het proces van de accommodaties (Multifunctionele centra) wordt aangestuurd door de gemeente, Dynamiek en Stichting het Brouwershuis.
Er is inmiddels een projectgroep opgericht voor de activiteiten die bij de school zullen plaatsvinden.
Begin volgend jaar zal er ook een projectgroep voor het Brouwershuis worden ingesteld.

Over de accommodaties in Broekhuizen en Broekhuizenvorst blijken enige misverstanden te bestaan. De gemeente heeft bij monde van wethouder Dings meegedeeld dat er een kindcluster zal komen bij de school in Broekhuizenvorst, en dat de culturele activiteiten in Broekhuizen plaats zullen vinden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen, die evenals Fanfare St. Nicolaas gebonden is aan de vrijdagavond als repetitie-avond. De Dorpsraad is echter van mening dat op beide locaties culturele activiteiten voor volwassenen zullen plaatsvinden.

Een aanvraag voor een subsidie van ongeveer 500.000 euro vanuit een ministeriele regeling voor de realisatie van het multifunctionele centrum in Broekhuizenvorst is afgewezen.
Ook is inmiddels duidelijk dat dit jaar geen raadsbesluit meer zal worden genomen.

Een complicerende factor kan nog zijn dat Stichting Brouwershuis de exploitant van het horecadeel de huur heeft opgezegd, waar deze het mee oneens is. De exploitant heeft daarom gerechtelijke stappen ondernomen. (27 oktober 2009)

De gymzaal in Broekhuizenvorst wordt gerenoveerd (september 2009).
Burgemeester en wethouders hebben besloten het advies van de werkgroep multifunctioneel centrum in Broekhuizen/vorst op te volgen. De werkgroep heeft gekozen voor een brede school in Broekhuizenvorst, waar een kindcluster komt, repetitieruimte voor de fanfare, en waarvan ook de gymzaal deel uitmaakt. .De kosten voor de aanpassing van de school en het gymlocaal bedragen 1,7 miljoen euro.
De overige culturele activiteiten worden geconcentreerd bij Het Brouwershuis. (10 september 2009)

Opdracht voor programma van eisen, ontwerp en kostenraming (23 juni 2009)
Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas heeft een extern bureau opdracht gegeven om een definitief programma van eisen, ontwerp en kostenraming te gaan maken voor een clustering van de school en kinderactiviteiten in Broekhuizenvorst. Daarvoor is ruim € 19.000 uitgetrokken Het cluster houdt een vernieuwde basisschool De Schakel in Broekhuizenvorst in, waar ook plaats gemaakt gaat worden voor diverse kinderactiviteiten en de lokale fanfare. Met de uitwerking moet de haalbaarheid van het cluster duidelijk worden en als dat positief is, moet een snelle realisatie mogelijk worden. (De Limburger, 23 juni 2009)

Subsidie van de provincie (augustus 2011)
De provincie heeft een subsidie van € 100.000 toegekend voor de realisatie van de brede maatschappelijke voorziening in Broekhuizenvorst. Deze subsidie is afkomstig uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
De geďnventariseerde wensen en behoeften van de betrokken partijen bij de brede maatschappelijke voorziening zijn verwerkt in een definitief ontwerp. Dat wordt in oktober voorgelegd aan de gemeenteraad, die een besluit moet nemen over de gemeentelijke bijdrage.
Als alles volgend plan verloopt kan eind 2011 een aanvraag voor een vergunning worden ingediend zodat begin 2012 met de werkzaamheden kan worden begonnen.
Eind augustus worden de toekomstige gebruikers en de dorpsraad geďnformeerd over de voortgang. In september worden de buurtbewoners geďnformeerd.

Het definitieve ontwerp Broekhuizenvorst is gereed (september 2011)
Het definitieve ontwerp voor de accommodatie in Broekhuizenvorst is gereed. Alle verenigingen, met uitzondering van de volleybalvereniging Brovoc hebben daarmee volgens de wethouder ingestemd. De vergroting van de gymzaal, waar met name Brovoc om heeft gevraagd, wordt volgens het gemeentebestuur te duur. Het budget is daarvoor ontoereikend. De aanpassing kost in totaal € 1,570.000. De extra kosten voor een grotere gymzaal zouden meer dan € 500.000 bedragen.
De plannen komen 11 oktober in de gemeenteraad, die daarover een besluit zal nemen. Als dat positief is, zal de accommodatie in september 2012 gereed kunnen zijn.
Daarna zal de uitvoering van de plannen voor het Brouwershuis aan de orde komen.

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om een grotere gymzaal te realiseren (oktober 2011)
De voorzitter van de Dorpsraad, Henri van Wylick, heeft tijdens de op 11 oktober gehouden raadsvergadering gepleit voor een grotere gymzaal. De kosten voor een grotere zaal kunnen binnen het geplande budget van ruim één miljoen euro blijven door een een aantal klussen bij de verbouwing door vrijwilligers van de verenigingen uit te laten voeren en door samen te werken met plaatselijke bouwondernemers.
Wethouder Van Rensch heeft toegezegd deze mogelijkheid te gaan onderzoeken.

Geen grotere gymzaal (november 2011)
Door wethouder Van Rensch is meegedeeld dat er geen geld beschikbaar is voor de door de bevolking gewenste grotere gymzaal.

Definitief geen grotere gymzaal (december 2011)
Door de gemeenteraad is op 20 december besloten dat de gymzaal niet vergroot zal worden zoals door Brovoc en de Dorpsraad bepleit.

Gemeentelijke informatiebijeenkomst (maart 2012)
Op 5 maart is er in het gemeentehuis van Horst aan de Maas een informatiebijeenkomst over de Brede Maatschappelijke Voorziening Broekhuizenvorst. De gemeente heeft meegedeeld dat er inmiddels uitvoering overleg heeft plaatsgevonden met de diverse gebruikers van de gemeenschapsvoorziening zodat de plannen gepresenteerd kunnen worden.
Tijdens de bijeenkomst worden de plannen - het met elkaar verbinden van de basisschool, de gymzaal, bibliotheek en peutersspeelzaal tot een nieuwe gezamenlijke gemeenschapsvoorziening - nader toegelicht. Omwonenden en andere geďnteresseerden worden nader geďnformeerd over het ontwerp en het verdere verloop van het project.

Presentatie plannen Brouwershuis (april 2012)
Tijdens de op 12 april gehouden vergadering van de Dorpsraad in aanwezigheid van het college van B&W heeft Roel Baas, voorzitter van Stichting Brouwershuis, plannen gepresenteerd voor mogelijke aanpassingen van het Brouwershuis.
Er is een plan ontwikkeld door Bouwburo van Loo.
De plannen beogen een grote bouwkundige ingreep:

Restaurant wordt volledig gescheiden
Koepelzaal en Wip-In worden vernieuwd
‘Eigen’ ruimte voor JVBV
Het bestuur heeft over de plannen overleg gevoerd met de exploitant.
Beoogd wordt om in 2013 met de verbouwing te beginnen.
Klik hier om de presentatie te zien.

Verbouwing Brouwershuis begint in september 2013 (december 2012)
Het ligt in het voornemen om in september 2013 met de verbouwing te beginnen. De Wip-in en de koepelzaal zullen worden gesloopt. Daarvoor zullen twee nieuwe zalen terugkomen, en een zolderverdieping. In april 2014 zal met de herinrichting worden begonnen.
Ook zal het restaurantgedeelte worden geďsoleerd.
In het eerste kwartaal van 2013 zal er naar verwachting duidelijkheid zijn over de financiering en het definitieve plan.

De Brede Maatschappelijke voorziening in Broekhuizenvorst (december 2012)
De oplevering van de voorziening in Broekhuizenvorst zal naar verwachting in maart 2013 zijn.
In september zal deze feestelijk worden geopend.

Financiering aanpassing Brouwershuis (februari 2013)
Door de gemeente is € 250.000 beschikbaar gesteld voor de financiering van de verbouwing. Met deze bijdrage, fondswerving en een eigen bijdrage van Stichting het Brouwershuis is de financiering volgens de gemeente sluitend.

Oplevering 1 maart 2013
Op 1 maart zal de accommodatie in Broekhuizenvorst worden opgeleverd.
Het overleg met de gemeente en de gebruikers voor de onderlinge afstemming van de activiteiten is gestart en loopt naar volle tevredenheid. De gemeente coördineert dit overleg.
Het realiseren van extra wensen van de gebruikers kan met het inzetten van de prioriteitsgelden van de Dorpsraad.
Ten behoeve van de inrichting zijn er al enkele zaken aangeschaft (inventaris keuken). Na oplevering zal hier een vervolg aan worden gegeven.

Accommodatie Broekhuizen (Brouwershuis) (april 2013)
De verwachting is dat in september kan worden gestart met de sloop. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk in samenwerking met de eigenaren van het voormalige pand van Paulus worden gerealiseerd.

Opening accommodatie Broekhuizenvorst
Feestelijke opening van de BMV in Broekhuizenvorst:

13 sept. opening schoolplein
14 sept. opening BMV
15 sept. presentatie verenigingen
Presentatie Brouwershuis (november 2013)
Stichting Het Brouwershuis heeft het definitieve plan voor de aanpassing van de accommodatie gepresenteerd.

Nieuwsbrief en nieuwe tekening (februari 2014)
In februari 2014 heeft het bestuur een nieuwsbrief opgesteld. Ook is een nieuwe tekening gepubliceerd.

De tekeningen zijn op 28/11/2014 aangepast en heten nu definitief te zijn.
Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4