verslag vergadering dorpsraad 15 december 2005
verslag vergaderingdatum
15.12.05locatie
Zaal 't Dorp Broekhuizenvorstbehandeld door
Gertie Peeters

onderwerp
Verslag jaarlijks overleg college van B&W met dorpsraad Broekhuizen(vorst) op 15 december 2005.

aanweziggemeente Horst aan de Maas
burgemeester van Rooij, wethouders Dings, Jenniskens, de Hoon.
Mart Thijssen en Gertie Peetersandere instanties/personen
dorpsraad en 22 belangstellenden

kopie verstrekt aanWethouders Douven en Stas zijn verhinderd. Afgesproken wordt dat er voor de inhoudelijke bespreking over de herinrichting van de Weem en omgeving op korte termijn een apart gesprek wordt gepland met wethouder Stas.

De volgende punten zijn besproken:

Vaststelling verslag overleg 15.12.04.
Het verslag wordt goedgekeurd. Dorpsraad geeft aan tevreden te zijn over de afronding van een aantal projecten. Het betreft het wandelen over de kades, de oversteek Hoogstraat, de bestrating bij “Maaszicht”, aanplant boom de Weem en de realisatie van een tijdelijk trapveld in Broekhuizen.

Woningbouw Broekhuizenvorst.
De dorpsraad heeft richting gemeente haar ongenoegen geuit over de gang van zaken rond de woningbouwplannen bij zaal Janssen in Broekhuizenvorst. Dorpsraad vindt dat zij te laat in het traject geïnformeerd is waardoor inhoudelijk niet meer gereageerd kon worden. Op 6 december is hierover met gemeente gesproken. Conclusie was dat onduidelijk is op welk moment en in welke gevallen de dorpsraden om advies gevraagd moeten worden. In de nieuw op te stellen verordening op de dorpsraden wordt expliciet omschreven in welke gevallen verplicht advies gevraagd moet worden. Laat onverlet dat de dorpsraden altijd de mogelijkheid hebben om ongevraagd advies te geven c.q. informatie in te winnen.

Accommodaties Broekhuizen/Broekhuizenvorst.
Dhr. Baars, bestuurslid Stichting Brouwershuis licht de stand van zaken toe.
Met de gebruikers van ’t Brouwershuis wordt op 16 februari a.s. gesproken over hoe het nu loopt. De accommodatie wordt alleen commercieel geëxploiteerd: betreft een erfenis uit het verleden. In het rapport “Ruimte” is geconcludeerd dat het Brouwershuis volstaat als gemeenschapsaccommodatie in Broekhuizen.

Voor wat betreft de problematiek in Broekhuizenvorst: het realiseren van een verenigingsaccommodatie in zaal Janssen blijkt niet mogelijk. Gemeente heeft Satijn opdracht gegeven een schetsontwerp te maken, passend bij het beschermd dorpsgezicht van Broekhuizenvorst. Insteek is te komen tot de aanbouw van een ruimte aan ’t Koetshuis.
Haalbaarheid (ook financieel) wordt onderzocht.

Wethouder Dings: zodra er meer duidelijkheid is over de plannen wordt de dorpsraad om advies gevraagd. Eén gemeenschappelijke accommodatie voor beide kernen is op dit moment niet aan de orde. De mogelijke aanbouw aan het Koetshuis betekent niet dat daar dan alle activiteiten kunnen plaatsvinden. Gaat erom dat de fanfare een oefenruimte krijgt. Nadrukkelijk wordt gesteld dat het niet de bedoeling is dat er uitvoeringen plaatsvinden. Daarvoor zou naar locaties elders in de gemeente uitgeweken moeten worden.

Dhr. Baars: Met de fanfare is gesproken en twee leden worden afgevaardigd in de bouwcommissie. Er zijn meer verenigingen in het dorp die het water tot de lippen staat qua huisvesting, het gaat niet alleen om de fanfare! Dhr. Baars deelt mee dat de eerste opdracht die de bouwcommissie krijgt is te bekijken wie allemaal bij het proces betrokken moeten worden.

Dhr. Reijnders is van mening dat nu niet gekozen moet worden voor een oplossing voor de korte termijn (aanbouw Koetshuis) waardoor het dorpseigen karakter van Broekhuizenvorst wordt aangetast. Hij vindt dat er visie moet zijn, ook naar de toekomst toe en stelt daarbij voor:
Uitbreiden bij het sportpark. Voordeel is dat er al een kantine is, waarop aangesloten kan worden.
Realisering van één centraal gelegen gemeenschapsaccommodatie aan de Roathweg. Op de langere termijn zou daar ook het sportpark kunnen komen. Dan kan op die plek woningbouw gerealiseerd worden (win-win situatie)

Dhr. Baars geeft aan dat naar de locatie voetbalveld nu niet meer gekeken is maar zegt toe de visies uit het rapport “Ruimte” nog eens naast elkaar te leggen.

Realisering fietspad Broekhuizen-Horst.
Omdat er andere prioriteiten zijn gesteld aan te uit te voeren projecten is dit project blijven liggen. In 2006 wordt dit opgepakt. In verband met de vele toeristen wordt gevraagd ook te bezien of een fietspad richting Blitterswijck tot de mogelijkheden behoort. Onderwerp wordt geagendeerd voor de aparte bijeenkomst met wethouder Stas.

Fluisterasfalt.
Aangegeven wordt dat bij het vernieuwen van wegen standaard fluisterasfalt wordt gebruikt. Bij renovatie is dat niet het geval en wordt een nieuwe grindlaag aangebracht. Op de opmerking dat de geluidsoverlast fors is toegenomen omdat er nu grover grind is gebruikt, kan vanwege de afwezigheid van wethouders Douven en Stas niet gereageerd worden. Wethouder Stas wordt gevraagd in de aparte bijeenkomst hierop terug te komen.

Reparatie kunstwerken.
Dorpsraad meldt dat de schade aan de put bij Naesenhof is hersteld. Van het Christoffelbeeld aan de Maas zijn onderdelen verdwenen. Het betreft o.a. de “hark. Toegezegd wordt na te gaan of er bij gemeentewerken nog onderdelen liggen en de dorpsraad hierover te informeren. Café Maaszicht meldt dat de bronzen poot van de vogel bij hem is afgegeven.
Het beeld vertoont na eerdere reparatie opnieuw kleine en grotere haarscheurtjes. Bekeken wordt of het dichten/coaten van de zuil afdoende is maar het is niet uitgesloten dat de zuil vervangen moet worden.

Rondvraag.
In het buitengebied wordt riolering gelegd. De herstelwerkzaamheden aan bermen etc. laten wel erg lang op zich wachten. Tevens wordt gemeld dat bij de bushalte aan de Swolgenseweg een put gemaakt is, de prullenbak 3 meter is verplaatst. Verharding is weg en het is er een modderpoel. Toegezegd wordt na te gaan wat de planning rond de riolerings- en herstelwerkzaamheden is en de dorpsraad te informeren.
Inmiddels is duidelijk dat het gebied Lottum niet als grindontwikkeling wordt aangemerkt. Betekent dit dat de grond tussen Broekhuizen en Lottum als natuurontwikkeling wordt aangemerkt of blijft de claim nog bestaan? Wethouder Jenniskens deelt mee dat het POL (nog) niet gewijzigd is en dat de claim nog bestaat.
home


GP.