DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst.
26 mei 2011, ‘t Dörp Broekhuizenvorst.
Aanwezig: zie bijlage

1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van Tiny Bartels, Ria Nomen, Stef van Loo,  Jeu Derikx en Twan Hoeijmakers.

2. Verslag vorige vergadering (13 april 2011) en binnengekomen stukken.
Verslag wordt vastgesteld.

Binnengekomen stukken
Overzicht binnengekomen stukken is uitgereikt en doorgenomen op de vergadering. Burgerpanel Duurzame veehouderij is toegelicht. Verder zijn er geen vragen.

3. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.
Fietspad Broekhuizen/Horst
Recent is een gesprek geweest met enkele bewoners van de Stokt, de Dorpsraad en de externe projectleider die in opdracht van de gemeente zoveel mogelijk fietspad moet aanleggen voor de beschikbare middelen.  Jac Wanten meldt dat het een constructief en goed gesprek was, waarbij de aanwezige bewoners en de Dorpsraad overeenstemming hebben over hoe het vervolgtraject moet worden ingezet.  Het voorstel is om vanuit Melderslo gezien tot de huisnummers 14 + 17 aan één kant van de weg een  dubbel fietspad aan te leggen. Voor de Stokt wordt ingezet op maatwerk en verlagen snelheid. Van de Stokt tot Broekhuizen heeft het de voorkeur om aan beide zijden van de weg een enkel fietspad aan te leggen (voorkomen van extra oversteken).  De gemeente zal op basis van hetgeen is besproken met een voorstel komen.

Verkeerssituaties
Locaties voor mobiele smiley zijn doorgegeven en er zijn schrikborden geplaatst in de bocht van de Ooijenseweg.
Oversteek Beerendonckerweg - Swolgenseweg Broekhuizenvorst. Nog geen reactie gehad van SVEB over gezamenlijke actie.

Accommodaties
Historische kring stapt waarschijnlijk uit SCA en gaat mogelijk verder als zelfstandige stichting. Dit om een eigen koers te kunnen varen in het accommodatieverhaal.  De toekomstige gebruikers moeten voor 15 juni reageren op de recent gepresenteerde plannen. Na de zomervakantie volgt een raadsvoorstel met financiële onderbouwing.

Schuilplek aan de Maas \ JOP Broekhuizen:
Vergunningen zijn verleend. Er kan worden gestart met de bouw. We verwachten het JOP in september (na kermis Broekhuizen) in gebruik te kunnen nemen.

Oude Maasarm Ooijen-Wanssum:
Op 9 mei is er een informatiebijeenkomst geweest. Hierin is ondermeer het volgende gemeld:

 • Regio (gemeenten + provincie) willen graag verder en hebben hiervoor financiën toegezegd. Het Rijk houdt echter de hand op de knip. Zonder bijdrage van het Rijk gebeurt er niets.
 • Het Rijk is verantwoordelijk voor hoogwaterbeveiliging.
 • Het Rijk heeft regelingen voor schadevergoedingen.
 • Plannen Smals, hiervoor wordt inbreng gevraagd vanuit de omgeving. Marcel Lendi en Joost Jansen maken hiervoor een afspraak met het projectbureau.
 • Gemeente gaat in de stuurgroep voorstellen om voorbereidingen beveiliging Broekhuizen (stappenplan) weer op te pakken.

4. Wat verder ter tafel komt.

 • Fietsverbinding Loswal-Marsstraat. Er ligt een verzoek bij Rijkswaterstaat om te beoordelen of hiervoor een melding of een vergunning nodig is. Met de pachter zal een afkoopsom moeten worden overeengekomen. Gemeente is in offertefase met aannemer.
 • Wie is verantwoordelijk voor het gaat van Vorst. Op dit moment ziet het geheel er niet aantrekkelijk (onkruid) uit en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan vanwege ontbreken trottoir. Dorpsraad zal hierover in contact treden met gemeente.
 • Vanuit leefbaarheidsfonds Wonen Limburg is een bankje geplaatst op het plein in Broekhuizenvorst.
 • Bouwvergunningen staan voortaan op internet en niet meer in de Hallo. Voor de niet computergebruikers is dit een probleem.
 • Er staat (lokaal) veel onkruid op de trottoirs aan de Genenberg en Ellenberg.

6. Rondvraag
Ria Cornelissen zoekt nog 4 personen in Broekhuizen voor cursus AED. Halen we dit aantal niet dan komt er geen AED in Broekhuizen.
Henri van Wylick vraagt wat de afspraken zijn rondom het trapveldje nu er wederom bouwplannen zijn voor de Luishof. Dit wordt nagegaan bij de gemeente.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

T. Bartels-van Rensen
Secretaris

Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg tussen bewoners Stokt en Dorpsraad
 • Vervolgoverleg de Stokt en Dorpsraad over inpassing fietspad op de Stokt.

Continu
Mei -2011
aug-2011

 

J. Wanten

Accommodatie Broekhuizenvorst:

 • voor vakantie belissen welke optie
 • i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.
 • Gemeente start met gefaseerd vervolg
 • Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan
 • Gymzaal
 • Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring
 • Nagaan waar de infofolder van de Gemeente blijft.
 • Info meerkosten gymzaal nevobo-eisen
 • Reacties gebruikers

Continu

03-07-2008

07-05-2009
24-06-2009
10-09-2009

03-02-2010
15-12-2010
15-06-2011

H. van Wylick

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken
 • Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst
 • Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen
 • Projectenbureau maakt afspraak met bewoners
 • Gemeente om toelichting vragen
 • Toelichting gemeente en projectbureau.

 

16-10-2008
24-06-2009
10-12-2009
15-12-2010
07-05-2011

 

H. van Wylick

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente
 • Er komt een gesprek tussen gemeente/jongeren en DR
  (5 november 2009)
 • Zelf plan ingediend. Afwachten op reactie Bouwmeester.
 • Vergunningen verleend.

10-04-2008
07-05-2009

10-09-2009

10-12-2009
21-04-2010
Mei 2011

R. Cornelissen

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)
 • Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009 en vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.
 • Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst
 • Ingebracht in GVVP

Eerder en
10-01-2008
28-05-2008
07-05-2009

24-06-2009

10-12-2009
Febr.-2011

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 • Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades
 • Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden.
 • Voorlichtingsavond
 • Weer oppakken stappenplan

 

10-09-2009

9-05-2011

J. Wanten

Borden De Stokt en Ooijen terugplaatsen. Nagaan bij de gemeente of dit mogelijk is

21-04-2010

T. Bartels

Kermis in Broekhuizenvorst: proberen hier verbetering in te brengen

21-04-2010

H. van Wylick

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat
Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug
R. Verdellen/H. Wierda: e.e.a. zou gerealiseerd kunnen worden als er €25.000,00 beschikbaar is.
Voorbereiding uitvoering

28-05-2008
18-03-2009
10-09-2009
Medio 2011

J. Wanten

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Nagaan of er Lantaarnpalen geplaatst kunnen worden (i.v.m. veiligheid): Past.L.van Rooyen pad en pad achter pand fietsenwinkel.
Antwoord gemeente: dit jaar niet meer omdat het budget op is.
Opnieuw aangevraagd op 28-01-2010

24-06-2009

T. Bartels

Enkele punten t.b.v. de gemeente:

 • Roamweg: asfalt loopt rond: problemen door gebruikers met rollators en scootmobielen
 • Trottoirbanden Genenberg liggen hoger dan tegels
 • Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)

 

 


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl

E. Brouwers

Hombergerweg 2b

eric.wies.brouwers@hetnet.nl

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

G. Timmer

Genenberg 5

gees@kpnmail.nl

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

Ria Lenssen

Heming 10, B’vorst

rialenssen@hotmail.com

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

Niet aanwezig; wel verslag

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@levana.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

P. Loonen

Naesenhof 6

 

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.com

J. Paulus

Ellenberg

 

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

T. Teley

Hosterweg 2

 

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl

A. Baart

Swolgenseweg 22a

 

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

G. Hermans

Veerweg 12

eetcafemaaszicht@hotmail.com

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

B. van Lin-Delke

Heming 7

 

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Huijs

Molenberg 7

zamaja@planet.nl

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

J. van Deelen

Veerweg 7

deelen@ziggo.nl

R. Jeucken

Lottumseweg B’huizen

r.jeucken@home.nl

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

L. Melk

Veerweg 19

 

J. Fleurkens

 

Jos-sylviafleurkens@telfort.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

H. en M. Nabben

 

Nabben17@zonnet.nl

M. Rutten-Huijs

 

jjmrutten@hotmail.com

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com