DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst.

8 september 2010, Wip-in Broekhuizen.

 Aanwezig: zie bijlage

1. Opening

H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van Tiny Bartels, Stef van Loo en Jac Wanten.

2. Verslag vorige vergadering (8 juli 2010)

Er is nog geen verslag dit zal de volgende vergadering worden behandeld.

Binnengekomen stukken

Overzicht binnengekomen stukken is uitgereikt op de vergadering.  Suggesties voor straatnaam verbindingsweg plan Kusters Broekhuizenvorst zal in de Mini Koerier worden geplaatst.  De verzamelde reacties zullen aan de gemeente worden doorgegeven.  De gemeente zal uiteindelijk de naam vaststellen.

3. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.

Fietspad Broekhuizen/Horst
Fietspad Broekhuizen/Horst is  in de commissie Ruimte aan de orde geweest. Hier werd ook weer gesproken over alternatieven . Op de CDA-fractie na waren alle partijen voor de aanleg van vrijliggend fietspad zoals de oorspronkelijke bedoeling was.  Nu de behandeling van de begroting eraan zit te komen zal de werkgroep initiatief nemen voor extra attentie voor de realisatie hiervan.

Welkomstpoorten
De in de dorpsraadvergadering uitgesproken voorkeur om de versterking\herkenbaarheid te zoeken in karakteristieke terugkomende elementen valt niet onder de criteria van de pilot Welkomstpoorten. Er wordt ingestemd met het voorstel om de gemeente te informeren dat we niet verder gaan met de pilot.

Accommodaties
Projectgroep gemeente\Dynamiek\’t Nest komt volgende week voor het eerst bij elkaar. Volgens de planning moet er eind dit jaar een definitief plan liggen.

JOP Broekhuizen:
Voorafgaand aan de vergadering heeft overleg met gemeente plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat gemeente eventueel bereid is tegen het advies van de bouwmeester het voorlaatste (minder kostbare) ontwerp in procedure te nemen. Dorpsraad (Ria) gaat na wat het  financieel verschil is. Op basis hiervan zal de bouwvergunning worden aangevraagd. Dorpsraad is bereid om hiervoor prioriteitsgelden voor in te zetten.

Maasbeveiliging:
Dorpsraad gaat brief sturen over het feit dat de hoogtes die in het rampenplan van Horst aan de Maas staan als uitgangspunt hebben dat Broekhuizen beveiligd is. Dit is niet het geval. Verder zal worden nagevraagd wie er nu verantwoordelijk is voor de veiligheid van Broekhuizen en Broekhuizenvorst.

Kermis Broekhuizenvorst.
Reacties op oproep om de kermis Broekhuizenvorst nieuw leven in te blazen zijn teleurstellend. Er heeft zich één persoon gemeld. Dorpsraad doet laatste poging om vanuit Broekhuizenvorst iets van de grond te krijgen.

4. Wat verder ter tafel komt.

Lantaarnpalen en glaswerk hiervan op de Veerweg zijn smerig. Dit zal worden doorgegeven aan de gemeente.

6. Rondvraag

Jan Huijs heeft nav vraag vorige vergadering over troep  het “molengat”  het volgende te melden. De grond is van privé- eigenaar en is moerasgebied.  J. Huijs geeft aan dat als er vrijwilligers zijn om dit gebiedje aan te pakken hij met de eigenaar contact zal opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

 

Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

 

T. Bartels-van Rensen
Secretaris


Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan
 • Vervolgoverleg tussen gemeente en bewoners Stokterweg/Horsterweg in januari 2009
 • Overleg tussen bewoners Stokt en DB Dorspraad
 • Gemeente heeft beloofd de brief van De Stokt te beantwoorden
 • Bewoners Stokt reactie vragen

Continu

16-0-2008

07-05-2009

10-09-2009

21-10-2009

 

J. Wanten

Accommodatie Broekhuizenvorst:

 • voor vakantie belissen welke optie
 • i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.
 • Gemeente start met gefaseerd vervolg
 • Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan
 • Gymzaal
 • Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring
 • Nagaan waar de infofolder van de Gemeente blijft.

Continu

03-07-2008

07-05-2009

24-06-2009

10-09-2009

03-02-2010/
21-04-2010

H. van Wylick

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken
 • Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst
 • Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen
 • Projectenbureau maakt afspraak met bewoners

 

16-10-2008

24-06-2009

10-12-2009

 

H. van Wylick

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente
 • Er komt een gesprek tussen gemeente/jongeren en DR
  (5 november 2009)
 • Zelf plan ingediend. Afwachten op reactie Bouwmeester.

10-04-2008

07-05-2009


10-09-200910-12-2009
21-04-2010

R. Cornelissen

 

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)
 • Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009 en vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.
 • Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst

Eerder en
10-01-2008
28-05-2008
07-05-2009

24-06-2009


10-12-2009

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 • Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades
 • Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden.

 

10-09-2009

J. Wanten

Borden De Stokt en Ooijen terugplaatsen. Nagaan bij de gemeente of dit mogelijk is

21-04-2010

T. Bartels

Kapelletje op de Heming

03-02-2010
21-04-2010

R. Cornelissen

Kermis in Broekhuizenvorst: proberen hier verbetering in te brengen

21-04-2010

H. van Wylick

Welkomstpoorten : overleg met gemeente wat de mogelijkheden zijn

21-04-2010

H. van Wylick/
R. Cornelissen

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat

Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug

R. Verdellen/H. Wierda: e.e.a. zou gerealiseerd kunnen worden als er €25.000,00 beschikbaar is.

28-05-2008

18-03-2009

10-09-2009

J. Wanten

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Wegkanten schuin afmaaien, zodat water weg kan bij hevige regen.

24-06-2009

R. Cornelissen

Nagaan of er Lantaarnpalen geplaatst kunnen worden (i.v.m. veiligheid): Past.L.van Rooyen pad en pad achter pand fietsenwinkel.
Antwoord gemeente: dit jaar niet meer omdat het budget op is.
Opnieuw aangevraagd op 28-01-2010

24-06-2009

 

T. Bartels

Kapel Heming: picknickset plaatsen (zoals bij St. Anna Kapel). Gemeente vragen naar mogelijkheden

10-09-2009

T. Bartels

Bomen op de Heming: Bomen worden gekapt. Overleg tussen bewoners en Gemeente over herplanting. Contactpersoon M. van Kemenade

03-02-2010

R. Cornelissen

Welkomstpoorten: Plannen worden verder uitgewerkt door H. Hensen van de Gemeente in overleg met R. Cornelissen.
T. Hoeijmakers en S. van Loo gaan na of het geld inderdaad beschikbaar is.
Idee Isabel Smeets bespreken met gemeente

03-02-201021-04-2010

R. CornelissenH. van Wylick

Enkele punten t.b.v. de gemeente:

 • Bankjes Loswal: garantie? Wanneer vervangen i.v.m. slechte toestand
 • Roamweg: asfalt loopt rond: problemen door gebruikers met rollators en scootmobielen
 • Trottoirbanden Genenberg liggen hoger dan tegels
 • Aansluiting asfalt/klinkers Genenberg(bij Naesenhof) is niet goed (te veel hoogteverschil)
 • Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)

 

 


Aanwezigen

Naam

Adres

e-mail

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

J. Huijs

Molenberg 7

zamaja@planet.nl

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

L. Melk

Veerweg 19

 

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

Niet aanwezig; wel verslag

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@levana.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.com

J. Paulus

Ellenberg

 

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

T. Teley

Hosterweg 2

 

G. Timmer

Genenberg 5

gees@kpnmail.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

A. Baart

Swolgenseweg 22a

 

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

E. Brouwers

Hombergerweg 2b

eric.wies.brouwers@hetnet.nl

J. van Deelen

Veerweg 7

deelen@ziggo.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

G. Hermans

Veerweg 12

eetcafemaaszicht@hotmail.com

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

B. van Lin-Delke

Heming 7

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl