DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 21 april 2010

Aanwezig: zie bijlage

1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.

2. Verslag vorige vergadering (3 februari 2010)
Geen opmerkingen; verslag wordt vastgesteld.

Binnengekomen stukken
Overzicht binnengekomen stukken is uitgereikt op de vergaderig.

3. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.
Welkomstpoorten
Als alternatief voor de welkomstpoorten, zoals gepresenteerd door de Gemeente, presenteert Isabel Smeets een idee om de dorpen Broekhuizen/Broekhuizenvorst een eigen karakter te geven (o.a. wit maken van gedeeltes van de oude panden in de dorpen).
Beide ideeën worden bekeken en naast elkaar gelegd.
Het overgrote deel van de aanwezigen is voor het plan van Isabel Smeets. Wel moeten de eigenaren van de panden eerst gevraagd worden wat zij ervan vinden.
H. van Wylick neemt over het onderwerp welkomstpoorten contact op met de gemeente.
Fietspad Broekhuizen/Broekhuizenvorst
Er zijn bij de nieuwe gemeente Horst aan de Maas drie begrotingen in elkaar geschoven. Waar geen verplichten zijn aangegaan, wordt een en ander opgeschoven met het nemen van beslissingen. Er wordt doorgewerkt aan de voorbereidingen van het fietspad: procedure bestemmingsplan gaat lopen en de gesprekken met Staatsbosbeheer worden gevoerd.
S. van Loo bevestigt dit en laat weten dat er veel draagvlak is van alle partijen en in de BURAP is dit onderwerp opgevoerd.
Accommodaties
Gemeente heeft een informatiefolder toegezegd, maar deze is nog niet klaar. Wordt weer naar geïnformeerd.
JOP Broekhuizen:
S. van Loo heeft de tekening van het JOP ingestuurd. Nieuwe bouwmeester heeft deze afgekeurd, omdat hij op het mooiste plekje van Broekhuizen een andere constructie zou willen realiseren. Hij is komen kijken en heeft zijn visie gegeven. S. van Loo maakt een nieuwe tekening. JOP zou op de verhoging van de Loswal gerealiseerd gaan worden.
Maasbeveiliging:
Op 2 april jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder Litjens en H. Wierda. De plannen die al eens waren toegelicht, zijn weer besproken. Nieuw is dat de wethouder heeft laten weten dat het geld is geregeld en dat de plannen Maasbeveiliging is ondergebracht bij het Projectbureau Ooijen-Wanssum.
Kermissen
Het gaat slecht met de kermissen in de gemeente. Broekhuizen is een redelijk actieve kermis. Broekhuizenvorst is een ander verhaal. Er komt dit jaar geen rups.
Dorpsraad gaat proberen om hier wat aan te doen.
Kennismakingsbezoek College van B&W Horst aan de Maas
Op 10 mei a.s. komt het College van B&W kennismaken. De Dorpsraad nodigt de verenigingen uit om samen een presentatie van de dorpen te maken.

4. Financieel verslag 2009
Wordt uitgereikt ter vergadering. De kascontrole is uitgevoerd en verslag is goedgekeurd door M. Goemans en S. van Loo.
Begroting 2010 laat zien dat we volgend jaar niet meer uitkomen met de gelden.
Wordt gemeld in het Dorpsradenoverleg.
H. van Wylick dankt R. Cornelissen.

5. Wat verder ter tafel komt
Kapelletje op de Heming: hierover wordt overleg gevoerd met de gemeente.

6. Rondvraag
D. Timmermans geeft door dat er troep ligt in het “molengat”. J. Huijs gaat na wie de eigenaar is en zal hem vragen dit op te ruimen.
G. Hermans vraag of de plannen accommodaties ingezien kunnen worden. Staan op de website van Broekhuizen-Broekhuizenvorst.
J. Derikx: op de Kerkstraat laat de bovenlaag van het wegdek los.
Hierover is al contact geweest met de gemeente.
J. Derikx: kunnen de borden De Stokt en Ooijen weer teruggeplaatst worden.
Wordt overleg met de gemeente.
R. Cornelissen: Minikoerier: zoeken naar een oplossing omtrent het weer uitgeven iedere week.
C. Absil: JVBV-vergadering heeft plaatsgevonden. Er is een redelijk goede start geweest. Nieuwe leden erbij gekregen. Doelgroep is 7-13 jaar. 15 mei vindt een 6-kamp plaats als afsluiting van dit jaar.
C. Absil: Nieuwe huurder gevonden voor Brouwershuis. Alles is opgeknapt en begin mei gaan ze open.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

T. Bartels-van Rensen
Secretaris


Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan
 • Vervolgoverleg tussen gemeente en bewoners Stokterweg/Horsterweg in januari 2009
 • Overleg tussen bewoners Stokt en DB Dorspraad
 • Gemeente heeft beloofd de brief van De Stokt te beantwoorden
 • Bewoners Stokt reactie vragen

Continu
16-0-2008
07-05-2009
10-09-2009
21-10-2009

 

J. Wanten

Accommodatie Broekhuizenvorst:

 • voor vakantie belissen welke optie
 • i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.
 • Gemeente start met gefaseerd vervolg
 • Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan
 • Gymzaal
 • Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring
 • Nagaan waar de infofolder van de Gemeente blijft.

Continu
03-07-2008
07-05-2009
24-06-2009
10-09-2009
03-02-2010/
21-04-2010

H. van Wylick

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken
 • Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst
 • Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen
 • Projectenbureau maakt afspraak met bewoners

 

16-10-2008
24-06-2009
10-12-2009

 

H. van Wylick

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente
 • Er komt een gesprek tussen gemeente/jongeren en DR
  (5 november 2009)
 • Zelf plan ingediend. Afwachten op reactie Bouwmeester.

10-04-2008
07-05-2009

10-09-2009


10-12-2009
21-04-2010

R. Cornelissen

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)
 • Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009 en vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.
 • Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst

Eerder en
10-01-2008
28-05-2008
07-05-2009

24-06-2009

10-12-2009

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 • Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades
 • Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden.

 

10-09-2009

J. Wanten

Borden De Stokt en Ooijen terugplaatsen. Nagaan bij de gemeente of dit mogelijk is

21-04-2010

T. Bartels

Kapelletje op de Heming

03-02-2010
21-04-2010

R. Cornelissen

Kermis in Broekhuizenvorst: proberen hier verbetering in te brengen

21-04-2010

H. van Wylick

Welkomstpoorten : overleg met gemeente wat de mogelijkheden zijn

21-04-2010

H. van Wylick/
R. Cornelissen

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat
Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug
R. Verdellen/H. Wierda: e.e.a. zou gerealiseerd kunnen worden als er €25.000,00 beschikbaar is.

28-05-2008
18-03-2009
10-09-2009

J. Wanten

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Wegkanten schuin afmaaien, zodat water weg kan bij hevige regen.

24-06-2009

R. Cornelissen

Nagaan of er Lantaarnpalen geplaatst kunnen worden (i.v.m. veiligheid): Past.L.van Rooyen pad en pad achter pand fietsenwinkel.
Antwoord gemeente: dit jaar niet meer omdat het budget op is.
Opnieuw aangevraagd op 28-01-2010

24-06-2009

T. Bartels

Kapel Heming: picknickset plaatsen (zoals bij St. Anna Kapel). Gemeente vragen naar mogelijkheden

10-09-2009

T. Bartels

Bomen op de Heming: Bomen worden gekapt. Overleg tussen bewoners en Gemeente over herplanting. Contactpersoon M. van Kemenade

03-02-2010

R. Cornelissen

Welkomstpoorten: Plannen worden verder uitgewerkt door H. Hensen van de Gemeente in overleg met R. Cornelissen.
T. Hoeijmakers en S. van Loo gaan na of het geld inderdaad beschikbaar is.
Idee Isabel Smeets bespreken met gemeente

03-02-201021-04-2010

R. CornelissenH. van Wylick

Enkele punten t.b.v. de gemeente:

 • Bankjes Loswal: garantie? Wanneer vervangen i.v.m. slechte toestand
 • Roamweg: asfalt loopt rond: problemen door gebruikers met rollators en scootmobielen
 • Trottoirbanden Genenberg liggen hoger dan tegels
 • Aansluiting asfalt/klinkers Genenberg(bij Naesenhof) is niet goed (te veel hoogteverschil)
 • Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)

 

 


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

A. Baart

Swolgenseweg 22a

 

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

E. Brouwers

Hombergerweg 2b

eric.wies.brouwers@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

J. van Deelen

Veerweg 7

deelen@ziggo.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

G. Hermans

Veerweg 12

eetcafemaaszicht@hotmail.com

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

J. Huijs

Molenberg 7

zamaja@planet.nl

B. van Lin-Delke

Heming 7

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

Niet aanwezig; wel verslag

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@levana.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

L. Melk

Veerweg 19

 

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.com

J. Paulus

Ellenberg

 

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

T. Teley

Hosterweg 2

 

G. Timmer

Genenberg 5

gees@kpnmail.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl