DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 10 december 2009.

Afgemeld: M. Clabbers, G. Gielen, T.Hoeymakers, J. Huys, A. Nomen, G. Timmer,
Aanwezig: Zie bijlage.
           
1.   Opening
S. van Loo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.   Verslag openbare vergadering d.d. 21 oktober 2009
Opmerkingen uit de vergadering:
- AED t.b.v. Broekhuizen wordt aangevraagd bij de Gemeente.
- Beveiliging Broekhuizen is losgekoppeld van ontgrinding. Is wel financieel gekoppeld. Staat nu in gebiedsplan.
- Zoutbak is geplaatst bij de school.

3.   Mededelingen / stand van zaken, vorderingen o.a.:

- Minikoerier
Minikoerier bestaat dit jaar 40 jaar en W. Linders wordt in de vergadering in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn inzet.

- Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.
Staatsbosbeheer wil wel meewerken aan een veilige fietsverbinden, maar er zijn afspraken gemaakt met de gemeente i.v.m. grondruil.
Gemeente stuurt erop aan op een aanliggend i.p.v. een vrijliggend fietspas.

5. Welkomstpoorten aan de toegangen van Broekhuizen/Broekhuizenvorst
In de Groenstructuurvisie staat een plan van de gemeente om de toegang van de kernen een eigen karakter te geven. Er is geld om de aankleding te realiseren. Plan is/was om met maaskeien (in korven)/rozen te werken voor Broekhuizen/Broekhuizenvorst. M. Lambriks en R. Cornelissen hebben hierover contact gehad met de gemeente. Mw.Smeets is ook gevraagd om een plan hiervoor uit te werken.
Eerst wordt nagegaan of het geld inderdaad ter beschikking staat. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt.

6. JOP Broekhuizen (in aanwezigheid van Johan Baas)
Jeugd Broekhuizen heeft verzoek ingediend en de plannen zijn gemaakt.
Gemeente heeft besloten dat het een stalen JOP moet zijn (oerlelijk en schreeuwend duur).
Wij hebben nu zelf een bouwtekening van een demontabel JOP ingediend. Afwachten wat de Bouwmeester van de gemeente hiervan zegt.
Wellicht de drie “O”s vragen om e.e.a. te realiseren (door leerlingen voor leerlingen).

7. Gebiedsplan Ooyen-Wanssum
T. Holleman heeft ingesproken in de Raadsvergadering.
Volgend jaar komt er contact tussen het Projectbureau en bewoners (Projectbureau heeft het te druk).

8 Wat verder ter tafel komt
Naar aanleiding van de activiteiten van de carnavalsvereniging in de toekomstige Accommodatie is een “vervelende” mailwisseling ontstaan tussen S. van Loo en de Burgemeester. Deze activiteiten staan beschreven in de brief van de gemeente aan de Dorpsraad. Stef neemt hierover contact op met de Burgemeester.

9. Rondvraag
* Dorpsplein Broekhuizenvorst is erg saai uitgevoerd. De resultaten leefbaarheid Broekhuizenvorst afwachten en dan bekijken of hier is aan gedaan kan worden.
* Groenstructuurvisie. S.van Loo vraagt dit digitaal op om deze daarna op onze site te plaatsen.
* Bomen aan de Heming gaan weg en aan de overkant van de weg (tussen de weg en de sloot) worden nieuwe bomen geplaatst. Aan die kant ligt een gasleiding en de riolering van “de Kolck”. Is hier rekening mee gehouden?
Hoe kan men dan de sloot onderhouden?
* Jammer dat de verenigingen niet vaker naar de vergadering van de Dorpsraad komen. Hier zou men samen de knelpunten van de diverse verenigingen kunnen bespreken.
* Ruimte Historische Kring komt in de biblioheek.
* “Gat van Janssen”: 2010 wordt begonnen om hier woningbouw te realiseren.
* 15 oktober 2009 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de bewoners Blitterswijckseweg en de gemeente over de herinrichting van deze weg. Vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.

Volgende dorpsraadvergadering donderdag 3 februari 2010 in Broekhuizen

Dorpsraad Broekhuizen – Broekhuizenvorst
T. Bartels-van Rensen


Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan
 • Vervolgoverleg tussen gemeente en bewoners Stokterweg/Horsterweg in januari 2009
 • Overleg tussen bewoners Stokt en DB Dorspraad
 • Gemeente heeft beloofd de brief van De Stokt te beantwoorden
 • Bewoners Stokt reactie vragen

Continu

 

16-0-2008

07-05-2009
10-09-2009
21-10-2009

 

J. Wanten

Accommodatie Broekhuizenvorst:

 • voor vakantie belissen welke optie
 • i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.
 • Gemeente start met gefaseerd vervolg
 • Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan
 • Gymzaal
 • Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring

Continu

03-07-2008

07-05-2009

24-06-2009

10-09-2009

H. van Wylick

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken
 • Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst
 • Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen
 • Projectenbureau maakt afspraak met bewoners

 

16-10-2008

24-06-2009

10-12-2009

 

H. van Wylick

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente
 • Er komt een gesprek tussen gemeente/jongeren en DR
  (5 november 2009)
 • Zelf plan ingediend. Afwachten op reactie Bouwmeester.

10-04-2008

07-05-2009

 


10-09-2009

10-12-2009

 

R. Cornelissen

 

 

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)
 • Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009 en vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.
 • Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst

Eerder en 10-01-2008
28-05-2008

07-05-2009

24-06-2009
10-12-2009

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 • Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades
 • Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden.

 

10-09-2009

J. Wanten

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat
Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug
R. Verdellen/H. Wierda: e.e.a. zou gerealiseerd kunnen worden als er € 25.000,00 beschikbaar is.

28-05-2008
18-03-2009
10-09-2009

J. Wanten


Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Wegkanten schuin afmaaien, zodat water weg kan bij hevige regen.

24-06-2009

R. Cornelissen

Nagaan of er Lantaarnpalen geplaatst kunnen worden (i.v.m. veiligheid): Past.L.van Rooyen pad en pad achter pand fietsenwinkel
Antwoord gemeente: dit jaar niet meer omdat het budget op is.
Opnieuw aangevraagd op 28-01-2010

24-06-2009

T. Bartels

Kapel Heming: picknickset plaatsen (zoals bij St. Anna Kapel). Gemeente vragen naar mogelijkheden

10-09-2009

T. Bartels

Enkele punten t.b.v. de gemeente:

 • Bankjes Loswal: garantie? Wanneer vervangen i.v.m. slechte toestand
 • Roamweg: asfalt loopt rond: problemen door gebruikers met rollators en scootmobielen
 • Trottoirbanden Genenberg liggen hoger dan tegels
 • Aansluiting asfalt/klinkers Genenberg(bij Naesenhof) is niet goed (te veel hoogte verschil)
 • Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)

 

 


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

A. Baart

Swolgenseweg 22a

annemie.baart@planet.nl

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

H. Joosten

Solgenseweg 23

henkjoosten@planet.nl

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

J. Lenssen

Heming 10

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

M. + H. Nabben

Blitterswijckseweg 9

nabben17@zonnet.nl

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

G. Schlooz

Kerkstraat 10 B’vorst

gerschlooz@home.nl

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

J. Vousten

Genenberg 3

 

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

 

 

 

Niet aanwezig; wel verslag

 

 

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@levana.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

J. van Deelen

Veerweg 7

deelen@ziggo.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

J. Huijs

 

info@mushcon.com

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

L. Melk

Veerweg 19

 

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.nl

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

T. Teley

Hosterweg 2

 

G. Timmer

Genenberg 5

gees@kpnmail.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl

M. Willems

Heideweg 6

hcg.nellen@hetnet.nl