DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 7 mei 2009.

Afgemeld: P. Aarts, A. Hoeijmakers, S. van Loo, R. Nomen
Aanwezig: Zie bijlage.
           
1.   Opening
H.van Wylick opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.   Verslag overleg Dorpsraad met College van B&W op 18 maart 2009
Opmerkingen uit de vergadering:
2. Fietspad Horst/Broekhuizen v.v.: Zevende aandachtspunt: In voorstel van bewoners de Stokt staat geen extra oversteek gemeld. Verder staat vermeld de voorkeur voor fietssuggestiestroken in combinatie met 60 km.
5. Loswal/de Weem: Vierde aandachtspunt: Toevoegen dat de heer Sta heeft aangegeven hiervoor de zomer op terug te komen.

3.   Mededelingen:
Accommodaties
Werkgroep is eind april bij elkaar geweest. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen Stichting Brouwershuis en Gemeente. Ook zijn de verenigingen nogmaals geraadpleegd.
De Werkgroep heeft geadviseerd voor plan 2.a.te gaan.
De Gemeente gaat starten met het vervolg; dit zal gefaseerd plaatsvinden.
Verkiezingen leden dorpsraden: artikel maken voor de Minikoerier.

4.  Financieel verslag
R. Cornelissen licht dit verslag en de begroting 2009 toe.
Aanwezigen hebben geen opmerkingen.

5.  Evaluatie “Goede Doelen Week”
R. Janssen geeft een toelichting. Er zijn veel positieve reacties ontvangen. Besloten is om dit volgend jaar te herhalen.
De bijdragen waren ongeveer gelijk aan de bijdragen van vorig jaar; een groep lag hoger.
Er moeten nog enkele kinderziekte eruit gehaald worden.
C. Absil vindt het jammer dat de collecte Reumafonds niet meedoet.

6.  Wat verder ter tafel komt:
JOP Broekhuizen
De jeugd is bezig foto’s te maken van voorbeelden JOP’s.
R. Cornelissen en S. van Loo gaan met de jeugd verder om e.e.a. te regelen/realiseren.

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.
Na een vraag uit de vergadering naar de status, ontstaat een discussie.
C. de Waal: voornaamste punt is toch hoe kunnen we een veilige fietsverbinding tussen de Stokt en tussen Melderslo en Broekhuizen realiseren!
Op korte termijn komt er een afspraak tussen de bewoners van de Stokt en S. van Loo en J. Wanten.

7.  Rondvraag
- D. Timmermans: aandacht voor de trottoirs in de Helmissenstraat en op de Genenberg.
- J. Derikx: Er is een monument t.b.v. het ongeboren kind geplaatst in Broekhuizenvorst.
- J. Derikx: Het beeld in de Mr. Bergerstraat is teruggeplaatst.
- T. Bartels: op 15 oktober 2009 vindt een bijeenkomst plaats tussen bewoners Blitterswijckseweg en gemeente   over de inrichting van deze weg. Gemeente nodigt uit.

H. van Wylick dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Volgende dorpsraadvergadering woensdag 24 juni 2009 in Broekhuizen.

Dorpsraad Broekhuizen – Broekhuizenvorst
T. Bartels-van Rensen


Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan
 • Vervolgoverleg tussen gemeente en bewoners Stokterweg/Horsterweg in januari 2009
 • Overleg tussen bewoners Stokt en DB Dorpsraad

Continu

 

16-0-2008

07-05-2009

 

S. van Loo

Accommodatie Broekhuizenvorst:
- voor vakantie beslissen welke optie
- i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.
- Gemeente start met gefaseerd vervolg.

Continu

03-07-2008

07-05-2009

H. van Wylick

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken
 • Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst

 

16-10-2008

 

H. van Wylick

Onregelmatigheden aan de Loswal:

 • Brief naar gemeente over deze onregelmatigheden met een voorstel voor oplossingen. Gemeente heeft hierop gereageerd.
  Na vakanties enkele maatregelen realiseren (paaltje, verbodsbord, parkeervakken duidelijker markeren).
  Onderzoek Politie

10-04-2008
28-05-2008

 

03-07-2008

 

J. Wanten

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente

10-04-2008
07-05-2009

 

R. Cornelissen

 

S. van Loo

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)
 • Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg

Eerder en 10-01-2008
28-05-2008

07-05-2009

 

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat
Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug

28-05-2008
18-03-2009

J. Wanten

Contact met DR Grubbenvorst/Lottum over werkwijze DR in relatie tot gemeente

03-07-2008

S. van Loo

Aanstraling kerk Broekhuizen: contact hierover opnemen met gemeente of DR een bijdrage kan doen uit prioriteitsgelden.

16-10-2008

T. Bartels


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

R. Janssen-Marcellis

Hoogstraat 14

theoenriekjanssen@planet.nl

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.nl

Cor de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl

Jac Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@planet.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

 

 

 

Niet aanwezig; wel verslag

 

 

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@bom.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

J. Huijs

 

info@mushcon.com

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

J. Lenssen

Heming 10

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

P. Loonen

Naesenhof 6

 

L. Melk

Veerweg 19

 

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

G. Timmer

Genenberg 5

famtimmer@planet.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

M. Willems

Heideweg 6

hcg.nellen@hetnet.nl