DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 8 februari 2007.

Aanwezig: Zie bijlage.
           
1. Opening
Stef van Loo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Afgemeld: J. Huys, M. Lambrix, T. Bartels, M. Clabbers, P. Aarts.

2. Onderhoud en geluidoverlast toegangswegen Broekhuizen\Broekhuizenvorst
Toelichting van wethouder A. Stas en dhr. W. Versleijen.
Fluisterasfalt kan alleen worden toegepast bij volledige vervanging van de weg.
Wegen die bescherming nodig hebben worden voorzien van slijtlaag (verflaag + steenslag). Dit zorgt in het begin voor meer geluid. Dit neemt af op het moment dat de scherpe punten zijn afgesleten of in de weg gereden.  Er wordt opgemerkt dat de laatst aangebrachte slijtlaag van een grovere steensoort is waardoor er meer geluidoverlast is.
C. Lenssen geeft aan dat de randen langs de Blitterswijkseweg en Ooijenseweg gisteren zijn bijgewerkt en er nu al weer uit liggen. Daarbij is veiligheid op de Ooijenseweg een groot probleem.
Door wethouder Stas wordt aangegeven dat de gemeente zoveel mogelijk werk met werk wil maken en dat er prioriteiten moeten worden gesteld. Om geluidoverlast te verminderen en de veiligheid te verbeteren  wil de wethouder overwegen de snelheid te verlagen naar 60 km/h en eventueel een smiley te plaatsen. Dit zal hij eerst bespreken met de politie.

H. de Ridder vraagt naar de hersteltijd (Swolgenseweg\Heideweg) nadat riool en kabel is gelegd.  Dit wordt door de heer Versleijen nagegaan.

Parkeren Helmissenstraat
Er zijn enkele mogelijkheden, de exacte plannen zijn niet meegekomen. Afgesproken wordt dat deze worden toegestuurd en dat met de omwonenden een nieuwe afspraak wordt gemaakt om hun menig hierover te horen. 

Verlichting Broekhuizen-Horst
Dorpsraad wil hier graag extra lantaarnpalen en is bereid hiervoor prioriteitsgelden in te zetten.  Echter, hier mogen deze niet voor worden ingezet.  Wethouder Stas is bereid om op korte termijn 8 extra lantaarnpalen te plaatsen en deze te laten staan totdat het fietspad is gerealiseerd. Na realisatie van het fietspad moeten de lantaarnpalen worden verplaatst. Als de dorpsraad de kosten van het verplaatsen ( € 2.000,=) op zich neemt dan hebben we een overeenkomst. De dorpsraad gaat hiermee akkoord.

3. Verlag vorige vergadering 28 oktober 2006
Punt 8. Geluidoverlast bij Oerlemans . Probleem\bron is nog niet bekend.
Tiny bedankt.
 
4. Mededelingen

 • Sint Maarten. Er zijn veel positieve reacties ontvangen en het is erg goed verlopen.
 • Hekken rondom bouwplaats Kerkstraat Broekhuizenvorst. Dit is een constante bron van ergernis en met meldingen aan verschillende instanties wordt niets gedaan.  
 • Fietspad Broekhuizen-Broekhuizenvorst. Dorpsraad heeft kopie van raadsvoorstel ontvangen. Dit zal op de website worden gezet. (klik om het voorstel te lezen)
 • Aanleg groenvoorziening plantseizoen 2006-2007. Locaties waar e.e.a. wordt geplant zijn aangegeven.
 • Hondentoiletten. Twee locaties in Broekhuizen en twee locaties in Broekhuizenvorst. De gemeente zal de plekken ook nog bekend maken. Alternatieve locaties kunnen worden doorgegeven.
 • Evaluatie 30 km-zones. Ongevallencijfers Horst a/d Maas. Resultaat van evaluatie in de vergadering toegelicht.
 • Kasteel Broekhuizen. N.a.v. vraag Historische Kring is bij de gemeente geïnformeerd naar hun ervaring met soortgelijke vragen.
 • Stimuleringssubsidie 2007-2010 is toegezegd.
 • Project Veilig Honk. Dit project maakt het mogelijk voor met name de schoolgaande jeugd om op schoolroutes hulp te vragen bij pech (fiets kapot) of bij onveilige situaties. Mensen die aan deze routes wonen kunnen zich hiervoor aanmelden bij Ria Cornelissen. Er hebben zich al 8 adressen gemeld.

5. Financieel Jaarverslag 2006 en begroting 2007
Door de kascontrole (Theo Holleman en Toon Aben) is alle gecontroleerd. Het geheel klopt tot op de cent. Complimenten voor Ria.

6. Stand van zaken lopende projecten.

 • Herinrichting gebied Loswal.
  Gebied rondom de Loswal gaat er hard op achteruit en er gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Dorpsraad zal informeren naar de stand van zaken rondom de plannen in dit gebied.
 • Accommodaties.
  Rondom basisschool De Schakel is een haalbaarheidsonderzoek gestart met de bedoeling om in gezamenlijkheid met de betrokken partijen nieuwe ruimte te realiseren voor zowel de school als ook de verenigingen. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal hier op worden teruggekomen.
 • Hoogwaterbeveiliging
  De heer Melk geeft aan dat door het verhogen van de veiligheid op andere plaatsen het water sneller en hoger zal komen dan dat we gewend zijn.  Naar zijn mening lopen met name Broekhuizen en de nieuwe buurt (op de Kamp, aan de Spekt) risico.  Het lijkt wel dat men maar wacht en dat er geen prioriteit aan wordt gegeven. Voor Broekhuizen liggen de plannen er en is het een kwestie van realiseren.  Hij stelt voor om nogmaals een brief hierover aan de gemeente te sturen en te informeren naar de stand van zaken. In combinatie met nog wat andere gerelateerde onderwerpen zal dit door de dorpsraad worden opgepakt.
 • Reactivering Maasarm Ooijen
  Klankbordgroep met bewoners uit de omgeving is in oprichting. Er zal in de loop van maart een eerste gesprek met projectleider van Smals georganiseerd.

7.      Rondvraag
H. de Ridder: Meldt dat vluchtwegsignalering in Wip-In Brouwershuis niet consistent is. De dorpsraad zal dit doorgeven aan de Stichting.
R. Cornelissen: Vraagt naar stand van zaken voor klinkers aan beide zijden van de Berendonckerweg.
Stef van Loo: Er kan via synthese worden geïnformeerd naar de mogelijkheid van gezamenlijke collectes (alles in één keer).

Stef van Loo dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Volgende dorpsraadvergadering 25 april 2007.
Dorpsraad Broekhuizen – Broekhuizenvorst
H. van Wylick

Aanwezigen


Naam

Adres

R. Stoop

Kapelstraat 1 B’vorst

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

Jac Wanten

De Weem 13 B’huizen

T. Holleman

Zeelberg 3 B’vorst

Arie Stas

Gemeentehuis Horst

Wim Versleijen

Gemeentehuis Horst

D. Timmermans

Genenberg 7 B’huizen

M. Nabben

Blitterswijkseweg  9 B’vorst

H. Cuijpers Buskens

Hiepterweg 2 B’huizen

 T. Hoeijmakers

De Weem 8 B’Huizen

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

R. Nomen

B. Hermansstr. 3 B’vorst

H. Muysers

Horreweg 1 B’vorst

T. Teley

Horsterweg 2 B’huizen

M. Eillebrecht

Horsterweg 1 B’huizen

C. de Waal

Horsterweg 1 B’huizen

C. Lenssen

Blitterswijckseweg 11 B’vorst

G. Geven

Blitterswijckseweg 2b B’vorst

J. Peeters

Berendonckerweg 2a B’vorst

M. Verheagh

Helmissenstraat 1 B’huizen

W. Denissen

Helmissenstraat 12 B’huizen

W. Janssen

Helmissenstraat 15 B’huizen

J. Palmen

Helmissenstraat 14 B’huizen

H. Voesten

Ellenberg 37 B’huizen

H. Palmen

Helmissenstraat 6 B’huizen

J. Derikx

Zeelberg 1 B’Vorst

L. Clabbers

Heming 1 B’vorst

L. Melk

Veerweg 19 B’huizen

H. de Ridder

Swolgenseweg 28 B’vorst

L. van ‘t Groenewolt

Kerkstraat 30 B’vorst

J. Lenssen

Heming 10 B’vorst

G. Hermkens, K. Coppens

Helmissenstraat 17 B’huizen

J. Clabbers

Mr. Bergerstraat 22 B’huizen

F. Cremers

Horsterweg 5 B’huizen

S. van Loo

Lottumseweg 2a B’huizen

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen