Algemene Ledenvergadering 4 maart 2015.


Bij deze nodig ik jullie uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 4 maart 2015 aanvang 14.00 uur. De vergadering wordt gehouden in Café-zaal ’t Dörp te Broekhuizenvorst.



Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2014 (zie bijlage).

3. Ter kennisname wordt aangeboden het Jaarverslag 2014 (zie bijlage).

4. Ter kennisname wordt aangeboden het financiële jaarverslag 2014. Dit financiële verslag wordt in de vergadering uitgereikt.

5. Verslag (mondeling) van de kascontrolecommissie boekjaar 2014. De commissie stelt voor de penningmeester en bestuur decharge te verlenen.

De Leden van de commissie Jacques Janssen en Nettie van Lierop zijn aftredend. Voorgesteld wordt in hun plaats het reservelid Haij Coenders in de commissie te benoemen en uit de vergadering een lid en een reserve lid te rekruteren voor verdere invulling van de vacatures.

6. Vaststellen van de contributie voor 2016.

Voorgesteld wordt de contributie voor 2016 te handhaven op € 20,00 per persoon.

7. Vaststellen van de Begroting 2015. De begroting wordt in de vergadering uitgereikt.

8. Ter kennisname wordt aangeboden het “Activiteitenplan 2015”. Het programmaboekje 2015 is intussen aan huis bezorgd.

9. Bestuursverkiezing.

- Aftredend zijn Paula Keltjens en Hub Voesten. Paula heeft aangegeven bereid te zijn de functie nog enige tijd te willen uitoefenen. Hub heeft aangegeven dat acht jaar in het bestuur voldoende is. Het bestuur stelt voor Paula bij acclamatie te herbenoemen voor een periode van 4 jaar.

- Er is nog steeds een vacature binnen het bestuur. Annemiek Wassenburg heeft inmiddels te kennen gegeven in te zijn voor een bestuursfunctie en daarom stelt het bestuur voor haar bij acclamatie te benoemen voor een periode van 4 jaar. Door het vertrek van Hub Voesten uit het bestuur ontstaat wederom een vacature. Het bestuur is nog op zoek naar een kandidaat voor deze vacature.

10. Wat verder ter tafel komt.

11. Rondvraag en sluiting.



15.00 uur: Pauze.

15.15 uur: Een optreden van conferencier Pierre van Helden 2 x 30 minuten onderbroken met een pauze van 15 minuten. Zijn motto is “Lachen is gezond”.