Bespreking van het rapport: Nadere Verkenning Strategie Verruiming in de gemeenteraad (16 oktober 2007)

In de gemeenteraadsvergadering van 16 oktober 2007 is de Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm Ooijen aan de orde geweest.
Door het bureau Habiforum is in aansluiting op een eerdere rapport, een nieuw rapport opgesteld: “Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm Ooijen-Wanssum, Nadere Verkenning Strategie Verruiming” (oktober 2007). Dit naar aanleiding van een vraag van de (door de gemeenten Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum) ingestelde stuurgroep om de in het eerdere rapport genoemde strategie van verruiming aan te vullen met kademaatregelen en inlaatwerk.
Er zijn daarbinnen vervolgens twee varianten onderzocht:

De gemeenteraad heeft ingestemd met het starten van een planstudie. De kosten daarvoor bedragen € 1,5 miljoen. Door de raad zijn voorwaarden vastgesteld waaronder gestart kan worden.

Bij de bespreking in de gemeenteraad zijn door de politieke partijen een aantal opmerkingen gemaakt.

Wethouder Litjens gaf namens het college aan dat beveiliging het doel is. Niet alleen op langere, maar ook op korte termijn. Om de veiligheid op korte termijn te waarborgen wil het college kades aanleggen. Het college wil daarbij niet wachten tot 2015 (wanneer de sluitkades voltooid moeten zijn).
Hij gaf aan dat de prioritering van financiële middelen ook in het kader van de Burap (Bestuursrapportage) moet worden besproken. Tevens gaf hij aan dat zand- en grindwinning geld op zouden kunnen leveren.
Naast de veiligheid zal er aandacht moeten zijn voor de infrastructuur en de verkeersveiligheid.
Ten aanzien van de woningbouw merkte hij op dat alleen die elementen aan het plan moeten worden toegevoegd die passen binnen het huisvestingsplan, dus alleen bij de kernen.
Ook is de communicatie met de burgers over het plan van belang.
Door het college was ook al gevraagd de diverse kostenposten inzichtelijk te maken, hetgeen ook in het rapport is weergegeven.
De Wethouder zal de gestelde kaders inbrengen in de stuurgroep.

Klik hier voor de door de raad gestelde bestuurlijke kaders.

Het rapport “Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm Ooijen-Wanssum, Nadere Verkenning Strategie Verruiming” (oktober 2007) is te lezen door hier te klikken.