Kort verslag vergadering commissie ruimtelijke ordening 26-6-2007 (door Marcel Lendi)
Cursieve tekst zijn gesprekken van na de vergadering

Samenvatting toelichting Kees-Jan van den Herik
De heer Van den Herik geeft een toelichting op het aan de commissie verstrekte notitie: "gebiedsontwikkeling oude Maas-arm".
Het gehele rapport: "Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm Ooijen - Wanssum" staat op internet.

Ik vind de volgende zaken in zijn toelichting noemenswaardig:

Verruiming in combinatie met inlaat en kades is de route die bewandeld lijkt te moeten worden.

(Belangrijkste) opmerkingen naar aanleiding van vragen uit de raad en publiek, thematisch gerangschikt.
Huidige kades zouden 30 cm verhoogd moeten worden om een beschermingsniveau van 1:1250 te krijgen en 13-15 cm voor 1:250. Hogere kades zijn onwenselijk omdat boven een bepaalde waterstand Limburg bergingsgebied is en moet kunnen overstromen.
            Visie is dat kernen en cluster een beschermingsniveau van 1:250 moeten krijgen en individuele bebouwing er niet op achteruit mag gaan.

Vraag was of er coördinatie is tussen alle plannen die uitgevoerd zijn en nog uitgevoerd gaan worden?
Direct na 1993/95 was er een noodwet van kracht waarin in snel tempo allerlei beveiligingsmaatregelen werden ondernomen. Ook nu is er geen centrale coördinatie, maar er is wel overleg met Maaswerken, IVM en de provincie en is er toetsing vanuit (het strenge) rijkswaterstaat. Verruiming leidt niet tot negatieve effecten elders.
            De relatie met Smals is dat zij en initiatief genomen hebben in het maken van een plan. Vraag is of het precieze ontwerp de kop van Ooijen wel het goede is om verruiming te realiseren.

Verruiming leidt tot verandering van de natuur. Volgens de heer Van den Herik is een omgeving altijd in beweging. Verandering hoeft niet erg te zijn zolang de natuurwaarde niet afneemt. Na afloop van de bijeenkomst merkte hij op dat hij het jammer vond dat natuurverenigingen dit vaak vergeten en zeer conservatief zijn naar datgene wat er nu is, zelfs als het gebied zeer jong is, en minder geneigd zijn te kijken wat er kan komen.
            Op de vraag of er een gebiedsvisie is/komt om de unieke kwaliteiten van het gebied te bewaren, luidt het antwoord dat ook staatsbosbeheer, die zich druk maakt over natuurlijke waarde, ook voor verruiming is.
            Vraag is ook of we niet een beetje onveiligheid moeten accepteren ter behoud van de landsschapswaarde. Deze vraag werd helaas ten onrechte uitvergroot door de raad alsof mensen in het gebied geen veiligheid willen....

T.a.v. de woningbouw bij de oude Maasarm: Ondanks dat de gemeente een bouwverorderning heeft waarin geen woningbouw staat voor het gebied, is de Provincie nog zoekende naar financiering. De discussie ten aanzien van woningbouw moet nog gevoerd worden.

Tijdsbestek. Een planstudie duurt 2 jaar en de uitvoering nog eens 10 tot 20 jaar afhankelijk van de "kerstboom" van maatregelen. Overigens wil men voordat de planstudie van start gaat het huidige onderzoek van Habiform verder uitwerken. In mijn oren klinkt het alsof we 2015 niet gaan halen met alle gevolgen van dien.
Uit het publiek was ook de (boze) reaktie te horen dat sinds de plannen uit de jaren 90 van het CDA men nog steeds even besluiteloos is, en we per saldo geen steek zijn opgeschoten.
            Vraag uit het publiek is of de hoogwatergeul van Ooijen en Wanssum versneld kunnen worden aangelegd omdat deze een significante bijdrage leveren en ook na realisatie van de plannen een significante bijdrage blijven leveren. Helaas ontbreekt het, met name bij Wanssum omdat hier geen delfstoffen zijn, aan financiële middelen om deze geulen versneld aan te leggen. (Vraag: betekent dit dat de hoogwatergeul van Wanssum nooit gerealiseerd wordt???)
            Na afloop van de vergadering zei de heer Van den Herik dat hij ook voor versnelde aanleg was. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen €25 miljoen. Echter er is een potje van Veerman voor natuurontwikkeling van €33 miljoen, De vraag is of dit potje hiervoor gebruikt kan worden (tenslotte kan je deze geulen ook zien als natuurontwikkeling).

Komt er informatie naar de bevolking? Eerst moet de verkenning nog een stap verder (start 7 november) naar de mogelijkheden ter verruiming, inlaat en kades.

Marcel Lendi