Reactivering oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum

Er zijn plannen om de oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum, in het kader van de beveiliging tegen hoog water, te gaan reactiveren. Daartoe zijn diverse studies verricht en rapporten opgesteld. Hieronder wordt in chronologische volgorde een beknopt overzicht gegeven van de stand van zaken, de rapporten en de bespreking daarvan door de bevolking en de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

De volgorde van de uitvoering ligt voor sommige verbanden vast. Zo kan de Oude Maasarm niet gaan meestromen zonder dat de dijken rond de dorpen zijn gerealiseerd. Ook moet de rondweg met nieuwe brug over de haven zijn aangelegd voordat de maatregelen rond de huidige weg van Wanssum beginnen. Om alle maatregelen in de best werkbare volgorde te krijgen is meer onderzoek nodig. Daarbij spelen rivierkundige, technische, financiële en procedurele aspecten een rol. De uitvoeringsvolgorde zal in de MIRT-Verkenning verder worden uitgewerkt en in de procedure voor het Provinciaal Inpassingsplan worden vastgelegd.

(Hierbij kan worden opgemerkt dat voor dit project 2024 als einddatum wordt aangehouden.
En over de beveiliging: zowel de staatssecretaris als de voorzitter van het waterschap hebben aangegeven dat het, door een mogelijke besparing van de kosten door de volgorde en uitvoering van de werkzaamheden te wijzigen, bespreekbaar moet zijn om de veiligheid pas een of twee jaar na 2020 te garanderen).

Inspraak
In het gebiedsplan is al zoveel mogelijk rekening gehouden met inspraakreacties en wensen van betrokkenen. Met het oog op het Provinciaal Inpassingsplan worden alle lopende gesprekken met belanghebbenden voortgezet en geïntensiveerd. Bij de procedure voor het Provinciaal Inpassingsplan horen uiteraard ook formele inspraakprocedures en - termijnen. Hierover wordt bij de totstandkoming van het Provinciaal Inpassingsplan uitgebreid gecommuniceerd. Daar waar in het vervolg daadwerkelijk bestemmingen gaan veranderen of problemen te verwachten zijn, worden betrokkenen door het projectbureau direct benaderd. Ook worden plannen via de media, via de nieuwsbrief van het projectbureau, de website www.ooijen-wanssum.nl en via informatiebijeenkomsten kenbaar gemaakt. Het eerste formele inspraakmoment is na publicatie van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan dat medio 2013 wordt verwacht.

Grondaankopen door de provincie
De provincie Limburg was reeds gestart met grondverwerving voor de realisatie van de Oude Maasarm en de hoogwatergeulen. Deze werkzaamheden worden verricht door DLG, lopen verder door en gemaakte afspraken krijgen hun vervolg. Na besluitvorming in de stuurgroep Ooijen-Wanssum zal ook de grondverwerving voor de rondweg en de dijktracés van start gaan. Hierdoor wordt het beter mogelijk om een totaaloplossing te bieden voor grondeigenaren die met meerdere ingrepen te maken krijgen. In dit traject wordt ook gekeken naar mogelijkheden om waar nodig bedrijven uit te plaatsen".

Explosieven gevonden (april 2012)
In de oude Maasarm zijn tussen Ooijen en Wanssum zestien explosieven gevonden. Het zijn handgranaten en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn zowel van Engelse als van Duitse afkomst. De explosieven zijn opgeruimd, zodat er veilig grondwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Informatiemiddag over de klimaatbuffer en start van de afgravingen (april 2012)
Staatsbosbeheer heeft op 26 april samen met de Dienst Landelijk Gebied een informatiemiddag gehouden over de voortgang van de klimaatbuffer en het startsein gegeven voor de afgraving van gronden. Staatsbosbeheer laat op eigen terrein lange, brede gleuven graven die in de toekomst bij hoogwater van de Maas meestromen. Het gebied wordt ingericht met ommetjes en andere recreatieve mogelijkheden. Begonnen wordt in het midden van het gebied, waarna naar Belsberg/Legert wordt toegewerkt. Vervolgens wordt het noordelijke deel afgegraven.
Er zullen twee gronddepots worden ingericht, waar de afgegraven gronden worden opgeslagen, indien daarvoor momenteel nog geen bestemming is. De gronden zullen binnen drie jaar afgevoerd moeten zijn. De afvoer zal van het ene depot via een pad naar de weg tussen Ooijen en Blitterswijck, en van het andere depot langs de Kasteelweg/Krienestraat gaan.
Staatsbosbeheer heeft nog niet alle gronden van het gebied in bezit. Daarom zullen in de toekomst, na de verwerving van de gronden, nog op enkele plaatsen graafwerkzaamheden nodig zijn om alle plassen met elkaar te verbinden. Enkele "lange" paden zullen verdwijnen of worden verlegd.
Meegedeeld is dat alle dwarspaden gehandhaafd zullen worden.
De werkzaamheden moeten dit jaar zijn afgerond.
Klik hier voor een overzicht van het gebied.
Zie ook de beschrijving bij mei 2011.

Feestelijke opening klimaatbuffer en symposium (februari 2013)
Staatsbosbeheer en projectpartners openen op 28 maart op feestelijke wijze de klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Ook wordt dan een symposium gehouden.

Notitie Reikwijdte en detailniveau (april 2013)
In opdracht van de provincie Limburg is een notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum opgesteld, als voorbereiding op de milieuonderzoeken (MER, Milieu Effect Rapportage). Deze notitie zet de uitgangspunten van de gebiedsontwikkeling op een rij, en bakent het aantal initiatieven en varianten dat in de MER onderzocht wordt af. Ook beschrijft de notitie welke zaken in de MER onderzocht worden (reikwijdte) en op welke manier dat gebeurt (detailniveau).
Voor de notitie wordt verwezen naar de website van het projectbureau.

Er is een nieuwe fietsroute gerealiseerd, de oude Maasarmroute (juli 2013)
De oude Maasarmroute is een fietsroute van 32 km die in 2013 is gerealiseerd. De route gaat rond de oude Maasarm, door en (ruim) om de dorpen Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Blitterswijck, Meerlo, Tienray en Swolgen. Zie bij Rekreatie/Fietsen.

Minister Schultz van Haegen brengt op 4 september een bezoek aan het project
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu brengt op 4 september een bezoek aan het project Ooijen-Wanssum.

Gewijzigd plan Smals voor zand en grindwinning bij Ooijen (november 2013)
Smals Bouwgrondstoffen BV uit Herten heeft vanaf 2004 plannen ontwikkeld voor zand en grindwinning in Ooijen.
Inmiddels heeft Staatsbosbeheer in 2012 een klimaatbuffer, middels een "lint van plassen" gerealiseerd tussen Ooijen en Blitterswijck.
Toen Staatsbosbeheer aanstalten maakte om de klimaatbuffer uit te gaan uitvoeren, heeft Smals met de diverse partijen c.q. eigenaren in het buitengebied (naast Smals zijn dat Teunesen Zand en Grint bv, en Recreatiepark Kasteel Ooijen/Heijmans) een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de groen-blauwe ruimte in het gebied opgesteld. Smals heeft dit plan in het voorjaar van 2013 ingediend bij het initiatievenloket van het projectbureau en tevens bij de zienswijze op de Nota Reikwijdte en Detailniveau (zie hiervoor).
Klik hier voor een weergave van de plannen.