Het in 2013 herziene plan voor zand en grindwinning in Ooijen

Smals Bouwgrondstoffen BV uit Herten heeft vanaf 2004 plannen ontwikkeld voor zand en grindwinning in Ooijen. (Zie daarvoor ook bij: De Maas en Maaswerken/Zandwinning bij Ooijen/Plannen voor zandwinning 2006).
Inmiddels heeft Staatsbosbeheer in 2012 een klimaatbuffer, middels een "lint van plassen" gerealiseerd tussen Ooijen en Blitterswijck.
Toen Staatsbosbeheer aanstalten maakte om de klimaatbuffer uit te gaan uitvoeren, heeft Smals met de diverse partijen c.q. eigenaren in het buitengebied (naast Smals zijn dat Teunesen Zand en Grint bv, en Recreatiepark Kasteel Ooijen/Heijmans) een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de groen-blauwe ruimte in het gebied opgesteld. Smals heeft dit plan in het voorjaar van 2013 ingediend bij het initiatievenloket en tevens bij de zienswijze op de Nota Reikwijdte en Detailniveau. (zie voor het initiatievenloket en de nota ook bij: De Maas en Maaswerken/Reactivering oude Maasarm).

Door de bouwcrisis, lagere afzet van zand etc is de tijdplanning gewijzigd. In de visie is aangegeven dat het zwaartepunt van de uitvoering in de Kop van Ooijen is voorzien in de periode na 2020.
Het project Kop van Ooijen kan volgens Smals c.s. in de periode vóór 2020 bijdragen aan de korte termijn doelstellingen van de gebiedsontwikkeling door de levering van bouwstoffen voor de waterkeringen en te helpen bij het oplossen van knelpunten in de doorstroming van de Oude Maasarm. (Bedoeld wordt dat de toplaag kan daarvoor kan worden afgegraven. Redactie).

Tot de onderdelen van het plan behoren het aanleggen van een jachthaven, en een strandje nabij het kasteel Ooijen.
Ook is een een nieuwe klankbordgroep ingesteld.
Een reactie van de overheid wordt door de opstellers afgewacht.

Klik hier voor het plan zoals dat bij de overheid is ingediend.