Het fietspad tussen Broekhuizen en Horst


Er wordt al vele jaren gesproken over de aanleg van een fietspad tussen Broekhuizen en Horst.
In het collegeprogramma 2006-2010 was opgenomen dat er een fietspad zou komen tussen de kernen Broekhuizen-Melderslo-Horst. Met name ten behoeve van de veiligheid van de schoolgaande kinderen die vanuit deze kernen naar het Dendron college in Horst gaan.
Over deze materie is een gemeentelijke adviesnota opgesteld. Er was al eerder een tracé-ontwerp gemaakt, en de dorpsraden van de betreffende kernen was om advies gevraagd. De nota beschrijft dat. Ook is in de nota een tijdplanning aangegeven. De nota is op de site geplaatst (onder de subknop "adviesnota fietspad").

Geen geld


In de zomer van 2007 bleek echter dat er onvoldoende financiële middelen zijn om het fietspad te realiseren.

De mening van de dorpsraad (31 oktober 2007)
In de dorpsraadvergadering van 31 oktober 2007 het niet doorgaan van het fietspad van Broekhuizen naar Horst aan de orde geweest. De collegepartijen CDA en PvdA hebben besloten om de gereserveerde middelen (€ 500.000) voor de aankoop van grond voorlopig niet uit te geven. Het geld zou bestemd moeten worden voor andere doelen: € 100.000 voor onderhoud van wegen en groenvoorziening, € 350.000 voor de dekking van het rente-tekort voor de voorfinanciering van de Maasbeveiliging, en € 50.000 voor een onderzoek naar een alternatief tracé voor het fietspad. De gemeenteraad heeft echter besloten om alleen € 50.000 vrij te geven voor het onderzoek naar het tracé voor het fietspad.

De Dorpsraad vindt het besluit van de gemeenteraad om voorlopig geen fietspad aan te leggen niet acceptabel. Er was toegezegd dat het fietspad in 2008/2009 zou worden gerealiseerd.
De Dorpsraad is van mening dat zowel het fietspad aangelegd moet worden, als ook dat op korte termijn maatregelen moeten worden genomen in het kader van de beveiliging tegen overstromingen, temeer omdat met name Broekhuizen nog steeds volledig onbeschermd is en het beschermingsniveau van Broekhuizenvorst en Ooijen te laag is.
De Dorpsraad is teleurgesteld dat er in de Burap (bestuursrapportage) van de gemeente geen geld is gereserveerd voor de aanleg van het fietspad (en voor de beveiliging tegen hoge waters).

Protestactie (november 2007)
Zondagmorgen 11 november 2007 heeft om 11.00 uur, uit protest tegen het besluit van de gemeenteraad om voorlopig geen fietspad aan te leggen, een door de Dorpsraad georganiseerde protestactie plaatsgevonden bij het fietsersmonument. Er waren ongeveer 150-200 personen op de fiets gekomen om hun protest te laten horen. Van de deelnemers is en foto gemaakt die op 27 november aan de gemeenteraad is aangeboden.

Inspraak in de raadsvergadering van 27 november 2007
Dinsdag 27 november 2007 heeft Stef van Loo, voorzitter van de Dorpsraad, ingesproken tijdens de raadsvergadering te Horst.
Er was een behoorlijke opkomst van inwoners uit Broekhuizen/vorst, ± 60 – 80 personen, waaronder ook diverse scholieren van het Dendron college. Dat is een van de doelgroepen die dagelijks wordt geconfronteerd met het ontbreken van een fietspad. Deze gebruikers van de route voelen zich, op hun jeugdige leeftijd, al erg betrokken bij het onderwerp.
Tijdens het inspreken hielden enkele jongens een -bij de eerder genoemde protestactie gemaakte- foto op. Daarop staan de 150-200 protesterende en zeer betrokken fietsers. De foto heeft een omvang van ± 3 * 1 meter.
Tevens werden 700 spontaan gezette handtekeningen en het monument van een fiets aangeboden aan de burgemeester.

Deze tekst is onder de subknop "inspraak gemeenteraad 27 november 2007" te lezen. Ook is deze, met de reacties van de diverse fracties, te horen op de website van de gemeente Horst aan de Maas. (Kies www.horstaandemaas.notubiz.nl ; kies gemeenteraad 27-11-07).

Gesprek dorpsraad-college van burgemeester en wethouders 12 december 2007
Op 12 december 2007 heeft een besloten bijeenkomst plaatsgevonden tussen de dorpsraad en het college van B&W. Daarbij is onder andere de situatie rond het fietspad aan de orde geweest.

Start de aanleg van het fietspad toch in 2008?
Het dagblad De Limburger meldt op 3 januari 2008 dat dit jaar toch zal worden begonnen met de aanleg van het fietspad tussen Broekhuizen en Horst. Dit zou in een besloten overleg (eind 2007) tussen de dorpsraad en het college van burgemeester en wethouders zijn besproken. De krant baseert zich op uitspraken van de voorzitter van de dorpsraad. De gemeente heeft meegedeeld dat het college nog geen officieel besluit heeft genomen.

In de openbare Dorpsraad vergadering van 10 januari 2008 is meegedeeld dat het college van B&W voornemens is om de gemeenteraad voor te stellen om de gereserveerde € 500.00 en de € 600.000 reeds toegezegde subsidie in 2008 te gaan gebruiken om een aanvang te maken met de aanleg van het fietspad. Tevens zullen de aanwezige knelpunten (situatie bij het Stokt) worden geïnventariseerd. Dit voorstel komt op 12 februari in de gemeenteraad.

Start aanleg van een deel van het fietspad (28 januari 2008)
Dit jaar zal worden begonnen met de aanleg van een deel van het fietspad. Het gaat om het traject tussen de Rodevennenweg en de Meerlosebaan.

Weer een studie (27 mei 2008)
Wethouder Stas zal alsnog gaan kijken wat het kost om een vrijliggend fietspad aan te leggen tussen Broekhuizen en Horst, en waar het geld eventueel vandaan kan worden gehaald. Hij wil na de zomer het plan voor de fietsverbinding klaar hebben.

Het hele fietspad komt er voorlopig niet (13 januari 2009)
Er komt voorlopig geen fietspad tussen Broekhuizen en Horst. Wel wordt het gedeelte tussen de Rodevennenweg en de Meerlosebaan aangelegd. De aanleg van het hele fietspad is afhankelijk van de prioriteiten die de nieuwe gemeente na de fusie stelt.

Tracé-tekeningen (10 april 2009)
Door de gemeente zijn voor het tracé-gedeelte de Stokt twee ontwerptekeningen gemaakt.


Vertraging door onenigheid tussen gemeente en Staatsbosbeheer (SBB). Er zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer (november 2009)
In de raadsvergadering van 10 november heeft wethouder Stas op vragen van het raadslid Mimi Clabbers over de voortgang van de aanleg meegedeeld dat SBB een aantal voorwaarden stelt voordat men tot verkoop van grond over wil gaan. Daardoor kan nog geen begin worden gemaakt met de aanleg van het traject Rodevennenweg-Meerlosebaan.
De door SBB gestelde voorwaarden zijn:

het bestemmingsplan moet onherroepelijk zijn vastgesteld
er moet grond voor natuurcompensatie aangekocht zijn
de natuurcompensatie moet een vermenigvuldigingsfactor omvatten.
Door SBB wordt (in De Limburger van 12 november) gesteld dat men het fietspad niet wil dwarsbomen, maar dat eerst het maatschappelijke belang moet worden aangetoond en dat gezorgd moet zijn voor natuurcompensatie.

Door de kamerleden Koopmans en Knops zijn hierover vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Verburg.
De kamerleden zijn van mening dat de minister SBB moet dwingen de benodigde strook grond te verkopen. Knops is van mening dat de opstelling van SBB bureaucratisch, belachelijk en arrogant is.
De minister heeft daarop begin december geantwoord dat Staatsbosbeheer juist heeft gehandeld. De gemeente zou niet aangegeven hebben hoe ze het fietspad exact aan wil leggen en hoeveel grond ze daarvoor nodig heeft.

Er komt geen vrijliggend, maar een tegen de weg aangelegd fietspad. (december 2009)
Staatsbosbeheer had als eis voor de verkoop van grond gesteld dat er geen vrijliggend dubbel fietspad aan één kant van de weg zou komen, maar een aanliggend fietspad, vast aan de weg. Het wordt daarvan gescheiden door bijvoorbeeld een betonnen rug. De gemeente heeft daarvoor 1462 vierkante meter grond nodig. De gemeente heeft SBB ter compensatie een stuk grond van 4095 vierkante meter aangeboden in Grubbenvorst. Dat zal door de gemeente met bomen worden beplant. In een latere fase wordt toch weer gesproken over een vrijliggend fietspad.

De aanleg van het fietspad wordt opgeschort (maart 2010)
Omdat de gemeente Horst aan de Maas moet bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen, worden een aantal projecten "opgeschort". Daartoe behoort ook het fietspad tussen Broekhuizen en Melderslo.

Eind 2010 zal naar verluidt een besluit worden genomen (september 2010)
De gemeenteraad zal eind dit jaar een besluit nemen of het fietspad wordt aangelegd en zo ja, in welke variant. De kosten voor alleen rode fietssuggestiestroken en verkeersremmers vanaf Melderslo tot de Lottumerweg in Broekhuizen zullen € 675.000 bedragen. Een vrijliggend fietspad kost € 3.111.000.

Het fietspad wordt alleen uitgevoerd als er geld voor is (oktober 2010)
In de begroting voor 2011 is opgenomen dat belangrijke projecten, zoals het fietspad tussen Broekhuizen en Horst, alleen worden uitgevoerd als er geld voor is. De gemeente wil de plannen financieren met de werkelijke opbrengst van de exploitatie en verkoop van grond en gebouwen. Ook het beschikbaar stellen van 3 miljoen euro voor de ontwikkeling de oude Maasarm zal uit de herwaardering van de grondposities moeten worden betaald (zie bij de Maas en Maaswerken). Het kan dus nog wel enige tijd duren voor het fietspad wordt aangelegd.

De bevolking protesteert.Door de bevolking zijn (soms kleurrijke) protestborden geplaatst langs de weg waarlangs het fietspad moet komen te liggen.

De affiches zijn helaas een beetje verregend.


Fietspad opgenomen in de prioriteitenlijst (november 2010)
Tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente is door de coalitiepartijen aangegeven dat het fietspad opgenomen moet worden in de lijst van projecten die met voorrang worden uitgevoerd. Zij hebben daarbij aangegeven dat er 1 miljoen euro moet worden uitgetrokken voor de eerste fase van de aanleg van het fietspad. Ook de andere partijen hebben daarmee ingestemd, omdat alle partijen tijdens de verkiezingscampagne beloftes over de aanleg hebben gedaan.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd (mei 2011)
Het ontwerp bestemmingsplan "Fietspad Horsterweg te Broekhuizen" is van 1 april tot 13 mei 2011 op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Het plangebied loopt paralle aan de Horsterweg, ter hoogte van de Meerlosebaan tot en met de Rodevennenweg. Als te compenseren natuur is een perceel te Grubbenvorst aangewezen.

Het fietspad bij de Stokt (juli 2011)
In mei heeft een gesprek plaatsgevonden met enkele bewoners van de Stokt, de Dorpsraad en de externe projectleider die in opdracht van de gemeente zoveel mogelijk fietspad moet aanleggen voor de beschikbare middelen. De aanwezige bewoners en de Dorpsraad hebben overeenstemming bereikt over hoe het vervolgtraject moet worden ingezet. Het voorstel is om vanuit Melderslo gezien tot de huisnummers 14 + 17 aan één kant van de weg een dubbel fietspad aan te leggen. Voor de Stokt wordt ingezet op maatwerk en verlagen snelheid. Van de Stokt tot Broekhuizen heeft het de voorkeur om aan beide zijden van de weg een enkel fietspad aan te leggen (voorkomen van extra oversteken). De gemeente zal op basis van hetgeen is besproken met een voorstel komen.

Het bestemmingsplan ter inzage gelegd (juli 2011)
Het bestemmingsplan "Fietspad Horsterweg te Broekhuizen, zoals dat op 5 juli door de gemeenteraad ongewijzigd is vastgestel, ligt van 15 juli tot 26 augustus ter inzage. Het plangebied loopt parallel aan de Horsterweg, ter hoogte van de Meerlosebaan tot en met de Rodevennenweg.

Aanvang werkzaamheden (september 2011)

In de op 8 september gehouden vergadering van de Dorpsraad met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas is meegedeeld dat de aanbesteding van het tracé Meerlosebaan - Rodevennenweg inmiddels heeft plaatsgevonden, en dat het bedrijf Jansen de Jong de werkzaamheden uit zal gaan voeren. Eind september zal daarmee worden begonnen. Er is nu € 1 miljoen beschikbaar voor de aanleg van het eerste deel en voor de voorbereiding van de twee andere delen (Rodevennenweg - Broekhuizen en Melderslo - Meerlosebaan).
Ook is meegedeeld dat er overeenstemming is met de bewoners over het tracé tussen de Rodevennenweg en Broekhuizen.

Toelichting op het tracé Melderslo - Meerlosebaan (september 2011)
In de hiervoor genoemde vergadering van Dorpsraad en B&W is eveneens meegedeeld dat er op 22 september in Melderslo een toelichting wordt gegeven op het tracé tussen Melderslo - Meerlosebaan.

Informatieavond tracé Rodevennenweg - Lottumseweg (21 november 2011 en 20 december 2011)
Op 8 december heeft in het Maaspaviljoen een informatieavond plaats gevonden over het tracé Rodevennenweg - Lottumseweg.
Daar is het tracé gepresenteerd.

Het eerste deel is gereed (20 december 2011)
Het deel Melderslosebaan - Rodevennenweg is inmiddels gereed.

Het fietspad zal in z'n geheel worden gerealiseerd (juli 2012)
De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering voor de zomervakantie het college van B&W opgedragen om geldt te reserveren voor de aanleg van het fietspad.

Meerjarenbegroting gemeente Horst aan de Maas (november 2012)
In de programmabegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016 is opgenomen dat de resterende trajectdelen zullen worden gerealiseerd.

Voorontwerp bestemmingsplan (januari 2013)
Eind januari is gestart met detectie onderzoek munitie. Voorontwerp bestemmingsplan stond tot 8 februari open voor reactie. Als alles meezit het fietspad wellicht eind 2013 in gebruik worden genomen.
De Dorpsraad zal navraag doen of de uitvoering van de werkzaamheden wederom gepaard gaan met afsluiting van de doorgaande weg.

De gemeente start met de verdere realisatie van het fietspad (november 2013)
Er is gestart met de aanleg van het tweede gedeelte van het fietspad langs de Horsterweg. Het betreft het gedeelte vanaf de Rodevennenweg tot aan het einde van het bos (nabij de Vonkelweg). Hier zal circa 700 meter vrijliggend fietspad van asfalt worden gerealiseerd. Het nieuwe fietspad zal aansluitend op het eerder gerealiseerde fietspad dat is gelegen aan de Horsterweg, tussen de Meerlosebaan en de Rodevennenweg.

En weer is een gedeelte aangelegd (februari 2014)
Er is weer een gedeelte van het fietspad gereed gekomen. Het betreft een deel vanaf de Rodevennenweg richting Broekhuizen.
Ook is de spoorwegovergang voor fietsers gereed, en wordt er gewerkt aan een gedeelte tussen de Rodevennenweg en Melderslo.

In maart 2015 zijn weer twee nieuwe tekeningen voor trace C.
Ter informatie zij vermeld dat de gemeente inmiddels de opsporing van de explosieven aan de westzijde van De Stokt heeft opgedragen.

In maart 2015 wordt gestart met de werkzaamheden aan het fietspad tussen het Schuitwater en buurtschap de Stokt.

Veilige fietsverbinding
Het fietspad tussen Melderslo en Broekhuizen is tot op dit moment aangelegd tussen het dorp Melderslo tot een stukje voorbij het Schuitwater. Hierdoor is er al op een groot gedeelte van de verbinding tussen beide dorpen een veilige fietsverbinding ontstaan.

Nieuw gedeelte
Momenteel zijn de grondaankopen zo ver gevorderd dat er weer een groot gedeelte van het fietspad aangelegd kan worden. Het betreft een gedeelte van het einde van het huidige fietspad tot bijna aan De Stokt. Dat is een afstand van ruim 800 meter. Bekijk hier een kaartje van het geplandetracé.

Voorbereidingen
In de week van 16 maart worden bomen en struiken ter plaatse van het nieuwe fietspad gerooid. Er is overigens rekening mee gehouden dat hierdoor geen verstoring plaatsvindt van het komende broedseizoen. Als de obstakels zijn verwijderd, wordt door een gespecialiseerd bedrijf gezocht naar mogelijke
achtergebleven explosieven uit de tweede wereldoorlog. In de tussentijd verzorgt de gemeente de aanbestedingsprocedure om het werk daadwerkelijk uit te voeren.

Voor de zomer klaar
Aansluitend wordt het nieuwe fietspad daadwerkelijk aangelegd. Als alles naar wens verloopt kan dit gedeelte van het fietspad voor de zomer klaar zijn.