DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst 13 december 2012

1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van Tiny Bartels, Stef van Loo,  Jan Huijs, José Peeters en Coen Absil

2. Verslag vorige vergadering (24 oktober2012) en binnengekomen stukken.
Verslag wordt akkoord bevonden en vastgesteld.
Binnengekomen stukken
Overzicht binnengekomen stukken is uitgereikt, doorgenomen en van toelichting voorzien op de vergadering.

3. Onveilige dijken
Na een korte introductie van de heer Dupont (bestuurslid van het waterschap) wordt door de heer Wido Derks van het waterschap een toelichting over dit onderwerp. Tijdens de toelichting wordt ook ingegaan op de schriftelijke vragen die hierover door de dorpsraad zijn gesteld.  De schriftelijke beantwoording van de vragen zal hierna plaatsvinden. De presentatie wordt ter beschikking gesteld en zal op de website worden geplaatst.

4. Inrichting buitenruimte BMV Broekhuizenvorst
Door Gees Timmer en Wendy Coenders wordt aan de hand van een inrichtingsplan een toelichting gegeven over de inrichting van de buitenruimte bij de BMV.  Grote lijn is dat het veiliger gaat worden (1 ingang en meer beplanting), de ruimte achter de school onderdeel gaat uitmaken van het plan, er uitdagende houten speeltoestellen bij komen, de mogelijkheid van een schaatsbaantje wordt onderzocht en dat er een oplossing moet worden gevonden voor de ruimte bij de boom aan de voorkant. Om dit alles te kunnen realiseren zijn de initiatiefnemers  op zoek naar mogelijkheden in de vorm van zelf werkzaamheid, betrekken lokale groene bedrijven en aanschrijven van fondsen.  De dorpsraad wordt gevraagd of hierbij de inzet van prioriteitsgelden ook tot de mogelijkheden behoort. Dorpsraad zal dit meenemen in het totaal van wensen die verenigingen hebben voor de BMV.

5. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.
Fietspad Broekhuizen/Horst
Krediet is beschikbaar gesteld, de direct betrokken aanwonenden zijn geïnformeerd en de voorbereiding aankopen benodigde gronden is gestart.

Accommodaties
Accommodatie Broekhuizenvorst:
Overleg met de gebruikers heeft plaatsgevonden over het inzetten van prioriteitsgelden Dorpsraad bij de BMV. Er is nu in grote lijnen bekend wat de wensen zijn.  Eind december zullen we dit, ter toetsing, bij de gemeente voorleggen. Oplevering staat gepland voor 1 maart. Puntje van zorg is de veiligheid als de buiteninrichting tegen die tijd nog niet gereed is.
In september zal een grootse opening plaatsvinden met medewerking van alle gebruikers. Fanfare Broekhuizenvorst-Ooijen neemt hiertoe het initiatief.
 Accommodatie Broekhuizen (Brouwershuis):
Door Roel Baas wordt kort de stand van zaken toegelicht. Zoals het er nu voor staat moeten er eigen middelen in van de Stichting Brouwershuis. De insteek is nog altijd dat in september 2013 begonnen wordt met  de accommodatie Broekhuizen en dat zelfwerkzaamheid een belangrijk onderdeel van het geheel gaat worden. Zodra alles rond is dan zal men naar buiten treden.

Maasbeveiliging \ Oude Maasarm:
Door Theo Holleman wordt aangegeven dat er veel nieuwe mensen zijn aangesteld op het projectbureau Ooijen - Wanssum.  Er worden meters gemaakt
Beveiliging Broekhuizen: Projectbureau Ooijen-Wanssum zou eind oktober 2012 bij de aanwonenden Maas hierop terugkomen. Communicatie is niet goed geweest. Inmiddels hebben betrokkenen per brief van 12 december, de laatste stand van zaken gekregen. De verwachting is dat er in maart 2013 een nieuwe informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd.

6. Wat verder ter tafel komt

  • Sneeuwvrij maken winkels in Horst aan de Maas:
    Winkels in centrum Horst zijn wel bereikbaar. Route naar Pryma in Broekhuizen wordt niet sneeuwvrij gemaakt.
  • Toestand trottoirs Broekhuizenvorst na aanleg glasvezel
    Op verschillende plekken zijn de trottoirs in Broekhuizenvorst na aanleg glasvezel slecht teruggelegd. Er komt een opleverronde waarbij de gemeente gaat beoordelen waar dit herstelt moet worden. Ria blijft dit volgen.

7. Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

T. Bartels-van Rensen
Secretaris

Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

Continu

J. Wanten

Overleg tussen bewoners Stokt en Dorpsraad

Mei 2011

 

Vervolgoverleg de Stokt en Dorpsraad over inpassing fietspad op de Stokt

Augustus 2011

 

1e fase wordt voor eind 2011 gerealiseerd

26-10-2011

 

Gedeelte Meerlosebaan-Melderslo: informatie-avond geweest voor aanwonenden: traject is nog niet helemaal duidelijk

26-10-2011

 

Plan kom Broekhuizen-Rode Vennenweg ligt (na overleg met bewoners Stokt/Dorpsraad/Projectleider) bij de gemeente

26-10-2011

 

1e deel is klaar. Nog kijken naar verlichting en verkeersremmers

15-12-2011

 

Wethouder en politiek informeren over voortgang

6-6-2012

 

In Raadsvergadering van 30-10-2012 komt kredietverlening  voor realisatie van het resterende traject aan de orde.
Direct betrokkenen worden geïnformeerd over de benodigde grondaankopen.

24-10-2012

13-12-2012

 

Accommodatie Broekhuizenvorst

Continu

H. van Wylick

Voor vakantie belissen welke optie

03-07-2008

 

I.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.

 

 

Gemeente start met gefaseerd vervolg

07-05-2009

 

Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan

24-06-2011

 

Gymzaal

10-09-2009

 

Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring

03-02-2010

 

Nagaan waar de infofolder van de Gemeente blijft

15-12-2010

 

Info meerkosten gymzaal nevobo-eisen

15-06-2011

 

Wethouder bekijkt variant met bredere en hogere gymzaal

26-10-2011

 

Bredere/hogere variant gymzaal is afgewezen en komt opnieuw in de gemeenteraad

15-12-2011

 

Eerste overleg met de gebruikersgroep heeft plaatsgevonden

06-06-2012

 

Werkzaamheden zijn gestart aan de sportzaal

06-09-2012

 

Overleg heeft plaatsgevonden met de gebruikers i.v.m. het ter beschikking stellen van prioriteitsgelden
Grote lijn van wensen bekend. Nu verder uitwerken ook in relatie met plannen herinrichting buitenruimte.

24-10-2012

 

13-12-2012

 


Accommodatie Broekhuizen (Brouwershuis)

Continu

H. van Wylick

Ontwerp is gepresenteerd en in principe goedgekeurd

 

 

Insteek is aanvang werkzaamheden september 2013

 

13-12-2012

 

Subsidies vallen tegen

 

 

Reactivering oude Maasarm

 

H. van Wylick

Wat is de werkelijke stand van zaken?

16-10-2008

 

Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst

24-06-2009

 

Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen

10-12-2009

 

Projectenbureau maakt afspraak met bewoners

15-12-2010

 

Toelichting gemeente en projectbureau

07-05-2011

 

Onveilige dijken!!
Toelichting waterschap over veiligheid dijken

24-10-2012
13-12-2012

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 

J. Wanten

Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades

10-09-2009

 

Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden

07-05-2011

 

Stappenplan

07-05-2011

 

Bijeenkomst met aanwonenden om stappenplan toe te lichten

21-11-2011

 

Hoogtemetingen zijn verricht (in aanwezigheid van de aanwonenden Maas)

03-12-2011

 

Begin 2012 (8 februari) wordt een door het Projectbureau Ooijen-Wanssum uitgewerkt plan gepresenteerd aan de aanwonenden.

15-12-2011

 

L. Melk en S. van Loo maken een afspraak met het Projectbureau om over de hanteerde hoogtes te praten

15-12-2011

 

Navragen stand van zaken en aandacht voor zelfwerkzaamheid opbouwen kades.

6-6-2012

 

 

 

 

Communicatie naar aanwonenden is niet goed geweest terwijl hier goede afspraken over zijn gemaakt

In maart 2013 nieuwe informatiebijeenkomst.

24-10-2012

13-12-2012

 

 

 

 

 

 

 


Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg

 

 

Geluidsarme asfalt

Eerder en
10-01-2008
28-05-2009

 

Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)

07-05-2009

 

Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009 en vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.

24-06-2009

 

Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst

10-12-2009

 

Ingebracht in GVVP
Terugkoppeling van de opmerkingen heeft nog niet plaatsgevonden
Wederom ingebracht bij bespreking GVVP en schriftelijk.

Febr.-2011

Febr. 2012

13-12-2012

 

Borden De Stokt en Ooijen terugplaatsen. Nagaan bij de gemeente of dit mogelijk is

21-04-2010

T. Bartels

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Enkele punten t.b.v. de gemeente:
# Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)
# Veerweg: verkeerstelling houden en snelheid handhaven (30km)
# Heming – 30 km snelheid  -onderhoud bermen

 

 

Kermis Broekhuizen overleg tussen Kermiscommissie, Horeca, Dorpsraad, Exploitanten en Gemeente over toekomst kermis.

06-09-2012