DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst 24 oktober 2012

1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van E. Brouwer, G. Gielen, Th. Holleman, G. Timmer

2. Verslag vorige vergadering (6 juni 2012) en binnengekomen stukken.
Opmerking n.a.v. het verslag:
Fietspad tussen Loswal en Marsstraat: R. Cornelissen heeft dit fietspad gemeld bij het Meldpunt Knooppunten.
Apotheek Maasdorpen: o.a. de Zonnebloem heeft klachten over het sluiten van het uitdeelpunt Naesenhof Broekhuizen. Dorpsraad zal nog contact opnemen met Mw. Jonkers i.v.m. het afspreken van vaste tijden voor het thuisbezorgen van de medicamenten.
Verslag wordt akkoord bevonden en vastgesteld.
Binnengekomen stukken
Overzicht binnengekomen stukken is uitgereikt, doorgenomen en van toelichting voorzien op de vergadering.

3. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.
Fietspad Broekhuizen/Horst
Op 30 oktober 2012 wordt in de Raadsvergadering gesproken over het ter beschikking stellen van een krediet om het resterend traject op korte termijn te realiseren.
De huidige projectleider zal ook het vervolg begeleiden.
Accommodaties
Accommodatie Broekhuizenvorst:
Er is gestart met de (ver)bouw(ing) van de BMV.
Een groep is doende met het “buitengebeuren”.
Overleg met de gebruikers heeft plaatsgevonden over het inzetten van prioriteitsgelden Dorpsraad bij de BMV; wordt vervolgd.
Accommodatie Broekhuizen (Brouwershuis):
De insteek is nog altijd dat in september 2013 begonnen wordt met Accommodatie Broekhuizen.
Subsidies vallen tegen! Vrijdag a.s. vinden gesprekken plaats over de financiering. Nagaan of we in aanmerking kunnen komen voor een POP-subsidie.
De plannen moeten eerst concreter zijn; daarna de gebruikers erbij betrekken.

 Maasbeveiliging \ Oude Maasarm:
Er heeft een artikel in de Limburger gestaan over onveilige dijken! Werkgroep Maas maakt zich zorgen.
Waterschap wil nu niet investeren als er mogelijk in de toekomst andere maatregelen worden genomen.
MIRT planfase: bij goedkeuring door het Rijk komen middelen vrij. Dit wordt eerst in de Stuurgroep besproken (12 december a.s. vergadering).
Dorpsraad stelt vragen aan het College van B&W over de dijken en de veiligheid ervan.
Beveiliging Broekhuizen: Projectbureau Ooijen-Wanssum zou eind oktober 2012 bij de aanwonenden Maas hierop terugkomen. Communicatie is niet goed geweest terwijl hier goede afspraken over zijn gemaakt! Schotten? Wanneer, opslag, wie is waarvoor verantwoordelijk?

4. Wat verder ter tafel komt

 • Broekhuizerweerd:
  Wandelpad langs de Maas in het verlengde van het fietspad! C. Absil heeft hierover contact gehad met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.
  C. Absil en J. Wanten nemen hierover contact op met Horster Landschap.
 • Schuilkelders in Schuitwater
  Er is een groep bezig van deze schuilkelders (waarvan er een aan een wandelroute ligt) een bijzondere plek te maken. Samenwerking tussen Historische Kring en Horster Landschap.
 • Kermis Broekhuizen
  In tegenstelling wat was gemeld in de vorige vergadering, nemen de ondernemers geen initiatief om de groepen rond de organisatie Kermis bij elkaar te krijgen.
 • Betrokkenheid ambtenaren bij de kernen Horst aan de Maas
  Ondernemers Broekhuizen en Broekhuizenvorst hebben een gesprek gehad met de Burgemeester. O.a. is geopperd om de abtenaren wat meer betrokken te laten zijn bij de diverse kernen van Horst aan de Maas.
  H. van Wylick zal bovenstaande in het volgende Dorpsradenoverleg aan de orde stellen.
 • Mandschommel Speeltuin Ellenberg
  Deze wordt geplaatst in november 2012.
 • Heming
  ° Automobilisten houden zich niet aan de 30 km snelheid.
  ° Bermen zien er schandalig uit. Zou onderhoud aan gepleegd moeten worden.
 • Schuilhut aan de Maas
  Deze wordt niet altijd goed gebruikt!
 • Aanpassing bermen weg Broekhuizenvorst-Blitterswijck en Broekhuizen-Lottum
  Tijdens de werkzaamheden hieraan zijn gevaarlijke situaties ontstaan (aan beide zijden gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden)

Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

T. Bartels-van Rensen
Secretaris


Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

Continu

J. Wanten

Overleg tussen bewoners Stokt en Dorpsraad

Mei 2011

 

Vervolgoverleg de Stokt en Dorpsraad over inpassing fietspad op de Stokt

Augustus 2011

 

1e fase wordt voor eind 2011 gerealiseerd

26-10-2011

 

Gedeelte Meerlosebaan-Melderslo: informatie-avond geweest voor aanwonenden: traject is nog niet helemaal duidelijk

26-10-2011

 

Plan kom Broekhuizen-Rode Vennenweg ligt (na overleg met bewoners Stokt/Dorpsraad/Projectleider) bij de gemeente

26-10-2011

 

1e deel is klaar. Nog kijken naar verlichting en verkeersremmers

15-12-2011

 

Wethouder en politiek informeren over voortgang

6-6-2012

 

In Raadsvergadering van 30-10-2012 komt kredietverlening  voor realisatie van het resterende traject aan de orde

24-10-2012

 

Accommodatie Broekhuizenvorst

Continu

H. van Wylick

Voor vakantie belissen welke optie

03-07-2008

 

I.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.

 

 

Gemeente start met gefaseerd vervolg

07-05-2009

 

Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan

24-06-2011

 

Gymzaal

10-09-2009

 

Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring

03-02-2010

 

Nagaan waar de infofolder van de Gemeente blijft

15-12-2010

 

Info meerkosten gymzaal nevobo-eisen

15-06-2011

 

Wethouder bekijkt variant met bredere en hogere gymzaal

26-10-2011

 

Bredere/hogere variant gymzaal is afgewezen en komt opnieuw in de gemeenteraad

15-12-2011

 

Eerste overleg met de gebruikersgroep heeft plaatsgevonden

06-06-2012

 

Werkzaamheden zijn gestart aan de sportzaal

06-09-2012

 

Overleg heeft plaatsgevonden met de gebruikers i.v.m. het ter beschikking stellen van prioriteitsgelden

24-10-2012

 

Accommodatie Broekhuizen (Brouwershuis)

Continu

H. van Wylick

Ontwerp is gepresenteerd en in principe goedgekeurd

 

 

Insteek is aanvang werkzaamheden september 2013

 

 

Subsidies vallen tegen

 

 


Reactivering oude Maasarm

 

H. van Wylick

Wat is de werkelijke stand van zaken?

16-10-2008

 

Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst

24-06-2009

 

Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen

10-12-2009

 

Projectenbureau maakt afspraak met bewoners

15-12-2010

 

Toelichting gemeente en projectbureau

07-05-2011

 

Onveilige dijken!!

24-10-2012

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 

J. Wanten

Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades

10-09-2009

 

Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden

07-05-2011

 

Stappenplan

07-05-2011

 

Bijeenkomst met aanwonenden om stappenplan toe te lichten

21-11-2011

 

Hoogtemetingen zijn verricht (in aanwezigheid van de aanwonenden Maas)

03-12-2011

 

Begin 2012 (8 februari) wordt een door het Projectbureau Ooijen-Wanssum uitgewerkt plan gepresenteerd aan de aanwonenden.

15-12-2011

 

L. Melk en S. van Loo maken een afspraak met het Projectbureau om over de hanteerde hoogtes te praten

15-12-2011

 

Navragen stand van zaken en aandacht voor zelfwerkzaamheid opbouwen kades.

6-6-2012

 

 

 

 

Communicatie naar aanwonenden is niet goed geweest terwijl hier goede afspraken over zijn gemaakt

24-10-2012

 

 

 

 

 

 

 


Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg

 

 

Geluidsarme asfalt

Eerder en
10-01-2008
28-05-2009

 

Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)

07-05-2009

 

Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009 en vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.

24-06-2009

 

Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst

10-12-2009

 

Ingebracht in GVVP
Terugkoppeling van de opmerkingen heeft nog niet plaatsgevonden

Febr.-2011

Febr. 2012

 

Borden De Stokt en Ooijen terugplaatsen. Nagaan bij de gemeente of dit mogelijk is

21-04-2010

T. Bartels

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Enkele punten t.b.v. de gemeente:
# Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)
# Veerweg: verkeerstelling houden en snelheid handhaven (30km)
# Heming – 30 km snelheid  -onderhoud bermen

 

 

Kermis Broekhuizen overleg tussen Kermiscommissie, Horeca, Dorpsraad, Exploitanten en Gemeente over toekomst kermis.

06-09-2012

 


Verzendlijst


Naam

Adres

e-mail

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

A. en T. Hartog

Broekhuizerweg 13a

angel.heart@tele2.nl

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

L. Melk

Veerweg 19

 

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.com

T. Teley

Horsterweg 2

 

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@ziggo.nl

F. Vergeldt

Lottumseweg 20

frank@vergeldt.nl

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

 

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

T. Achten

Heming 23

 

A. Baart

Swolgenseweg 22a

 

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@levana.nl

E. Brouwers

Hombergerweg 2b

eric.wies.brouwers@hetnet.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

J. van Deelen

Veerweg 7

deelen@ziggo.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

J. Fleurkens

 

Jos-sylviafleurkens@telfort.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

Th. Haegens

De Weem 2

t.haegens@kpnplanet.nl

G. Hermans

Veerweg 12

eetcafemaaszicht@hotmail.com

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

J. Huijs

Molenberg 7

zamaja@planet.nl

R. Jeucken

Lottumseweg B’huizen

r.jeucken@home.nl

M. Lambriks

 

marijkelambiks@kpnmail.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

Ria en Jac Lenssen

Heming 10

rialenssen@hotmail.com

B. van Lin-Delke

Heming 7

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

H. en M. Nabben

 

Nabben17@zonnet.nl

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@kpnmail.nl

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

M. Rutten-Huijs

 

jjmrutten@hotmail.com

R. Sax

Veerweg 4

rietsax@xs4all.nl

G. Timmer

Genenberg 5

geestimmer@ziggo.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl