DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst 6 september 2012

1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van G. Gielen, T. Hoeijmakers, Th. Holleman, R. Nomen en S. van Loo

2. Verslag vorige vergadering (6 juni 2012) en binnengekomen stukken.
Opmerking n.a.v. het verslag:
Fietspad tussen Loswal en Marsstraat: J. Wanten zal navraag doen bij de gemeente wanneer de aanduidingen van dit fietspad komen en R. Cornelissen zal dit fietspad melden bij de Knooppunten Centrale
Verslag wordt akkoord bevonden en vastgesteld.

Binnengekomen stukken
Overzicht binnengekomen stukken is uitgereikt, doorgenomen en van toelichting voorzien op de vergadering.

3. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.
Fietspad Broekhuizen/Horst

 • Dorpsraad heeft de politieke partijen benaderd en reacties gehad. In de Raadsvergadering heeft de betrokken wethouder opdracht gekregen om plannen uit te werken van het resterend traject (najaar).
 • Verlichting fietspad: gemeente heeft laten weten dat de lantaarnpalen niet kunnen worden gedraaid richting fietspad.

Accommodaties
Accommodatie Broekhuizenvorst:
-
Men is gestart met de sportzaal.
- Gebruikersoverleg heeft plaatsgevonden.
- Er zijn werkgroepen ingesteld voor de diverse onderdelen van realisatie.
- Als er meer bekend is over de inrichting/aankleding van e.e.a. gaat de Dorpsraad na wat en hoe zij een bijdrage kan leveren.

Accommodatie Broekhuizen (Brouwershuis):
Maandag 10 september 2012 vindt een werk vergadering plaats. Gepresenteerde ontwerp is in principe goedgekeurd. Vergunningen aanvragen heeft alle aandacht.
Enkele subsidies zijn niet toegekend.
De insteek is nog altijd dat in september 2013 begonnen wordt met Accommodatie Broekhuizen.

 Schuilplek aan de Maas \ JOP Broekhuizen:
Op 8 juni jl. is de schuilplek aan de Maas officieel geopend door wethouder Loes Wijnhoven.  

Maasbeveiliging \ Oude Maasarm:
Projectbureau Ooijen-Wanssum heeft laten weten dat zij in oktober 2012 contact opneemt met de bewoners Veerweg i.v.m. de Maasbeveiliging.
L. Melk neemt hierover contact op met het Projectbureau.

4. Wat verder ter tafel komt

 • Horsterweg:
  Nagaan wie gemeentelijk aanspreekpunt is bij o.a. wegwerkzaamheden (eerst weg afgesloten i.v.m. aanleg fietspad en een tijd later weer afgesloten i.v.m. aanleg dassentunnel).
  H. van Wylick bespreekt dit in het Dorpsradenoverleg.
 • Kermis Broekhuizenvorst
  Persbericht geweest dat kermis niet meer zou plaatsvinden. Later wel doorgegaan met een eenmalige financiële bijdrage van de Dorpsraad.
 • Kermis Broekhuizen
  Weer geen botsauto’s; geen grote attracties; Jeugd 12 tot 15 jaar had niets meer dit jaar.
  Er komt overleg tussen Kermiscommissie, Horeca, Dorpsraad, Exploitanten, Gemeente over de toekomst Kermis Broekhuizen. Ondernemers nemen hiertoe het initiatief.
 • Gezamenlijke collecte in 2013
  Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden om in Horst aan de Maas in 2013 een gezamenlijke collecte voor de goede doelen in eenzelfde week te laten plaatsvinden. Dorpsraad Melderlo neemt hiertoe het voortouw.
 • Inloopavond Broekhuizerweerd
  Deze heeft op 23 augustus jl. plaatsgevonden. Organisatie door Staatsbosbeheer.
 • Uitgiftepunt apotheek Maasdorpen
  Apotheek Maasdorpen is voornemens het medicijnuitgiftepunt Naesenhof te sluiten en de afhaaltijden van het uitgiftepunt Lottum te verruimen.
  De service thuisbezorgen blijft bestaan.
  Onderzocht wordt om met kluisjes (met een code) te gaan werken, zodat men ook na sluitingstijd de medicijnen kan ophalen!
 • Beeld kapel Heming
  Het beeld is gerestaureerd en teruggeplaats in de Mariakapel op de Heming in Broekhuizenvorst.

Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
T. Bartels-van Rensen
Secretaris

Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

Continu

J. Wanten

Overleg tussen bewoners Stokt en Dorpsraad

Mei 2011

 

Vervolgoverleg de Stokt en Dorpsraad over inpassing fietspad op de Stokt

Augustus 2011

 

1e fase wordt voor eind 2011 gerealiseerd

26-10-2011

 

Gedeelte Meerlosebaan-Melderslo: informatie-avond geweest voor aanwonenden: traject is nog niet helemaal duidelijk

26-10-2011

 

Plan kom Broekhuizen-Rode Vennenweg ligt (na overleg met bewoners Stokt/Dorpsraad/Projectleider) bij de gemeente

26-10-2011

 

1e deel is klaar. Nog kijken naar verlichting en verkeersremmers

15-12-2011

 

Wethouder en politiek informeren over voortgang

6-6-2012

 

Accommodatie Broekhuizenvorst

Continu

H. van Wylick

Voor vakantie belissen welke optie

03-07-2008

 

I.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.

 

 

Gemeente start met gefaseerd vervolg

07-05-2009

 

Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan

24-06-2011

 

Gymzaal

10-09-2009

 

Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring

03-02-2010

 

Nagaan waar de infofolder van de Gemeente blijft

15-12-2010

 

Info meerkosten gymzaal nevobo-eisen

15-06-2011

 

Wethouder bekijkt variant met bredere en hogere gymzaal

26-10-2011

 

Bredere/hogere variant gymzaal is afgewezen en komt opnieuw in de gemeenteraad

15-12-2011

 

Eerste overleg met de gebruikersgroep heeft plaatsgevonden

06-06-2012

 

Werkzaamheden zijn gestart aan de sportzaal

06-09-2012

 

Accommodatie Broekhuizen (Brouwershuis)

Continu

H. van Wylick

Ontwerp is gepresenteerd en in principe goedgekeurd

 

 

Insteek is aanvang werkzaamheden september 2013

 

 


Reactivering oude Maasarm

 

H. van Wylick

Wat is de werkelijke stand van zaken?

16-10-2008

 

Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst

24-06-2009

 

Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen

10-12-2009

 

Projectenbureau maakt afspraak met bewoners

15-12-2010

 

Toelichting gemeente en projectbureau

07-05-2011

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 

J. Wanten

Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades

10-09-2009

 

Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden

07-05-2011

 

Stappenplan

07-05-2011

 

Bijeenkomst met aanwonenden om stappenplan toe te lichten

21-11-2011

 

Hoogtemetingen zijn verricht (in aanwezigheid van de aanwonenden Maas)

03-12-2011

 

Begin 2012 (8 februari) wordt een door het Projectbureau Ooijen-Wanssum uitgewerkt plan gepresenteerd aan de aanwonenden.

15-12-2011

 

L. Melk en S. van Loo maken een afspraak met het Projectbureau om over de hanteerde hoogtes te praten

15-12-2011

 

Navragen stand van zaken en aandacht voor zelfwerkzaamheid opbouwen kades.

6-6-2012

 


Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg

 

 

Geluidsarme asfalt

Eerder en
10-01-2008
28-05-2009

 

Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)

07-05-2009

 

Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009 en vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.

24-06-2009

 

Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst

10-12-2009

 

Ingebracht in GVVP
Terugkoppeling van de opmerkingen heeft nog niet plaatsgevonden

Febr.-2011

Febr. 2012

 

Borden De Stokt en Ooijen terugplaatsen. Nagaan bij de gemeente of dit mogelijk is

21-04-2010

T. Bartels

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Enkele punten t.b.v. de gemeente:
# Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)
# Veerweg: verkeerstelling houden en snelheid handhaven (30km)

 

 

Kermis Broekhuizen overleg tussen Kermiscommissie, Horeca, Dorpsraad, Exploitanten en Gemeente over toekomst kermis.

06-09-2012

OndernemersVerzendlijst


Naam

Adres

e-mail

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

A. en T. Hartog

Broekhuizerweg 13a

angel.heart@tele2.nl

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

L. Melk

Veerweg 19

 

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.com

T. Teley

Horsterweg 2

 

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@ziggo.nl

F. Vergeldt

Lottumseweg 20

frank@vergeldt.nl

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

 

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

T. Achten

Heming 23

 

A. Baart

Swolgenseweg 22a

 

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@levana.nl

E. Brouwers

Hombergerweg 2b

eric.wies.brouwers@hetnet.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

J. van Deelen

Veerweg 7

deelen@ziggo.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

J. Fleurkens

 

Jos-sylviafleurkens@telfort.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

Th. Haegens

De Weem 2

t.haegens@kpnplanet.nl

G. Hermans

Veerweg 12

eetcafemaaszicht@hotmail.com

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

J. Huijs

Molenberg 7

zamaja@planet.nl

R. Jeucken

Lottumseweg B’huizen

r.jeucken@home.nl

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

Ria en Jac Lenssen

Heming 10

rialenssen@hotmail.com

B. van Lin-Delke

Heming 7

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

H. en M. Nabben

 

Nabben17@zonnet.nl

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

M. Rutten-Huijs

 

jjmrutten@hotmail.com

R. Sax

Veerweg 4

rietsax@xs4all.nl

G. Timmer

Genenberg 5

geestimmer@ziggo.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl