DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst
6 juni 2012

1. Opening

H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van J. Derikx, J. Achten en T. Bartels.

2. Verslag vorige vergadering (8 februari 2012) en binnengekomen stukken.

Verslag wordt akkoord bevonden en vastgesteld.

Binnengekomen stukken

Overzicht binnengekomen stukken is uitgereikt, doorgenomen en van toelichting voorzien op de vergadering.

3. Project Zijkapel Broekhuizenvorst

Door de heer Harry Schraven wordt namens de MGR. Schravenstichting een toelichting gegeven op het project waarbij de zijkapel van de kerk in Broekhuizenvorst met vrijwilligers wordt beschilderd. Tevens wordt een toelichting gegeven op het leven van Mgr. Schraven op basis van historisch onderzoek.  De Mgr. Schravenstichting heeft hierover nog de volgende projecten lopen.

  • Een stripboek over het leven van Mgr. Schraven in combinatie met een lesbrief voor basisscholen dat 9 oktober wordt aangeboden;
  • De restauratie van de zijkapel in Broekhuizenvorst als gedachteniskapel en troostplaats voor mensen die beschadigd zijn door sexueel misbruik;
  • Fondsenwerving voor vrouwen in China ter voorkoming van sexueel misbruik.

De komende zomer (eind juli t/m begin augustus) zal de zijkapel worden ingericht en beschilderd. Hiervoor is er behoefte aan mensen die handig zijn, artistiek zijn aangelegd en\of onderdak kunnen bieden aan kunstenaars.

Afgesproken wordt dat de dorpsraad hiervoor o.a. via haar website aandacht aan zal schenken.

4. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.

Fietspad Broekhuizen/Horst
Afvaardiging van de dorpsraad heeft gesprek gehad met de projectleider. Op basis hiervan is geconcludeerd dat er overeenstemming en draagvlak is voor het traject Rode Vennenweg – Broekhuizen en dat de voortgang nu hangt op de middelen die nodig zijn voor de realisatie. De dorpsraad zal op basis hiervan richting wethouder en raadsfracties een reactie geven. Tevens zal melding worden gedaan van de in de vergadering aangegeven verbeterpunten zijnde de gevaarlijke situatie (zonder hekwerk) bij de beek en de snelheidsremmers.

Accommodaties
Accommodatie Broekhuizenvorst: 1e vergadering van de gebruikersgroep heeft plaatsgevonden.  Project bevindt zich in aanbestedingstraject.

Schuilplek aan de Maas \ JOP Broekhuizen:
Op 8 juni wordt de schuilplek aan de Maas officieel in gebruik genomen door wethouder Loes Wijnhoven. Dit zal gepaard gaan met een klein feestje voor de jeugd\initiatiefnemers en direct betrokkenen.

Maasbeveiliging \ Oude Maasarm:
Dorpsraad neemt medio juni contact op met projectleider voor afspraak rondom o.a. stand van zaken plan beveiliging Broekhuizen en zelfwerkzaamheden bij opbouw kades. GS bezoekt OMA op 27 juni.

Fietspad tussen Loswal en Marsstraat:
Fietsverbinding is inmiddels gerealiseerd en wordt al volop gebruikt. We hebben al veel positieve reacties gehoord.

Kermis Broekhuizenvorst:
Het feit dat er geen kermis komt in Broekhuizenvorst is al langer bekend (februari 2012). Op grond hiervan hebben wij als dorpsraad al diverse malen gevraagd dit naar de gemeenschap te communiceren. Inmiddels is hier afgelopen week een persbericht over uit gegaan.

Glasvezelhuisjes:
Naar aanleiding van vragen van bewoners van De Weem hebben we gereageerd op de manier waarop deze tot stand zijn gekomen. De hele situatie is niet meer terug te draaien en er is geen mogelijkheid tot inspraak voor dergelijke “bouwwerken”. Via het dorpsradenoverleg hebben we inmiddels ook de andere dorpsraden hierover geïnformeerd.

5. Verslag kascontrole 2011

De kas is gecontroleerd en in orde bevonden door de kascontrole. Met dank aan de controleurs en met waardering voor het werk van onze penningmeester wordt het financieel jaarverslag 2011 goedgekeurd.

6. Rondvraag en sluiting

- Als gevolg van de aanleg van glasvezelkabels zijn verschillende trottoirs scheef en ongelijk teruggelegd. Na afloop van de aanleg zal in één keer alle gebreken worden opgenomen en in orde worden gemaakt.

- 16 juni wordt het beeld in de Mariakapel op de Heming in Broekhuizenvorst teruggeplaatst. Dit zal met de nodige aandacht gebeuren.

- Het gehandicaptenplatform gaat samen met dorpsraad een gehandicaptenschommel realiseren. Hiervoor zullen de offertes worden aangevraagd. Op basis hiervan zal een voorstel worden gedaan om hiervoor wel of geen prioriteitsgelden in te zetten.

Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

T. Bartels-van Rensen
Secretaris

Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

Continu

J. Wanten

Overleg tussen bewoners Stokt en Dorpsraad

Mei 2011

 

Vervolgoverleg de Stokt en Dorpsraad over inpassing fietspad op de Stokt

Augustus 2011

 

1e fase wordt voor eind 2011 gerealiseerd

26-10-2011

 

Gedeelte Meerlosebaan-Melderslo: informatie-avond geweest voor aanwonenden: traject is nog niet helemaal duidelijk

26-10-2011

 

Plan kom Broekhuizen-Rode Vennenweg ligt (na overleg met bewoners Stokt/Dorpsraad/Projectleider) bij de gemeente

26-10-2011

 

1e deel is klaar. Nog kijken naar verlichting en verkeersremmers

15-12-2011

 

Wethouder en politiek informeren over voortgang

6-6-2012

 

Accommodatie Broekhuizenvorst

Continu

H. van Wylick

Voor vakantie belissen welke optie

03-07-2008

 

I.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.

 

 

Gemeente start met gefaseerd vervolg

07-05-2009

 

Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan

24-06-2011

 

Gymzaal

10-09-2009

 

Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring

03-02-2010

 

Nagaan waar de infofolder van de Gemeente blijft

15-12-2010

 

Info meerkosten gymzaal nevobo-eisen

15-06-2011

 

Wethouder bekijkt variant met bredere en hogere gymzaal

26-10-2011

 

Bredere/hogere variant gymzaal is afgewezen en komt opnieuw in de gemeenteraad

15-12-2011

 

Eerste overleg met de gebruikersgroep heeft plaatsgevonden

 

 

Reactivering oude Maasarm

 

H. van Wylick

Wat is de werkelijke stand van zaken?

16-10-2008

 

Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst

24-06-2009

 

Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen

10-12-2009

 

Projectenbureau maakt afspraak met bewoners

15-12-2010

 

Toelichting gemeente en projectbureau

07-05-2011

 

 

 

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 

J. Wanten

Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades

10-09-2009

 

Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden

07-05-2011

 

Stappenplan

07-05-2011

 

Bijeenkomst met aanwonenden om stappenplan toe te lichten

21-11-2011

 

Hoogtemetingen zijn verricht (in aanwezigheid van de aanwonenden Maas)

 

03-12-2011

 

Begin 2012 (8 februari) wordt een door het Projectbureau Ooijen-Wanssum uitgewerkt plan gepresenteerd aan de aanwonenden.

 

15-12-2011

 

L. Melk en S. van Loo maken een afspraak met het Projectbureau om over de hanteerde hoogtes te praten

 

15-12-2011

 

Navragen stand van zaken en aandacht voor zelfwerkzaamheid opbouwen kades.

6-6-2012

 

Schuilhut/JOP aan de Loswal:

 

R. Cornelissen

Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen

10-04-2008

 

27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven

07-05-2009

 

Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente

10-09-2009

 

Er komt een gesprek tussen gemeente/jongeren en DR
(5 november 2009)

 

 

Zelf plan ingediend. Afwachten op reactie Bouwmeester

10-12-2009

 

Vergunningen verleend.

Mei 2011

 

Na kermis Broekhuizen realiseren

06-07-2011

 

Nu e.e.a. is gerealiseerd reglement van orde ophangen (zoals in JOP Broekhuizenvorst) en extra aandacht voor eventuele overlast

26-10-2011

 

Gemeente neemt de kosten van de bodembedekking voor haar rekening

15-12-2011

 

Aandacht voor de officiële opening op 8 juni 2012

15-12-2011