DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst.
15 december 2011

1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van Eric Brouwers en Twan Hoeijmakers

2. Verslag vorige vergadering (26 oktober 2011) en binnengekomen stukken.
Verslag wordt vastgesteld.

Binnengekomen stukken
Overzicht binnengekomen stukken is uitgereikt en doorgenomen op de vergadering.

3. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.
Project Loswal/de Weem
Dorpsraad heeft een uitnodiging ontvangen van de gemeente om hierover op 31 oktober a.s. te komen praten bij de Wethouder.

Fietspad Broekhuizen/Horst
1e deel van het fietspad is klaar.
Fietspad is niet verlicht. Nagaan of de lantaarnpalen “omgedraaid” kunnen worden, want nu wordt de weg verlicht en het fietspad niet.
Verkeersremmers: bocht is erg scherp en slecht zichtbaar! Vrachtwagen hebben al een gat in de berm gereden. S. van Loo heeft hierover al contact gehad met de gemeente.
Over het tracé Rode Vennenweg-Broekhuizen is een informatiebijeenkomst geweest. Voor de bewoners van de Stokt is het plan acceptabel. Hier moet nog geld voor beschikbaar gesteld worden door de Gemeenteraad. Begonnen wordt met de grondverwerving.
De laatste informatie over het fietspad wordt opgevraagd bij de gemeente en dan gepubliceerd op de site van Broekhuizen-Broekhuizenvorst.
Wordt vervolgd.

Accommodaties
Accommodatie Broekhuizenvorst: Opnieuw gekeken naar de kosten. Voorstel voor de Raadsvergadering van a.s. dinsdag is ongeveer hetzelfde. Hopelijk krijgt de variant bredere/hogere gymzaal een faire kans. Brovoc gaat naar de raadsvergadering in Horst. Voor het weekend de politieke partijen informeren over de aanwezigheid van een afvaardiging. H. van Wylick stuurt hierover een mailtje naar de krant.

Schuilplek aan de Maas \ JOP Broekhuizen:
Gemeente neemt de bodembedekking voor haar rekening. Rekening is iets hoger dan de offerte, maar is nog binnen het afgesproken bedrag.
L. Melk: complimenten voor de uitvoering van deze schuilplek.
Meerlo heeft contact opgenomen over het realiseren van een schuilplek in Meerlo. E.e.a. zou naar ons voorbeeld gerealiseerd worden.

Maasbeveiliging:
Op 21 november heeft een informatie bijeenkomst plaatsgevonden met de aanwonenden Maas in Maaszicht te Broekhuizen over het plan van aanpak. Op 3 december jl. zijn hoogtemetingen verricht.
Projectbureau Ooijen-Wanssum zal een plan uitwerken en 8 februari 2012 presenteren.
Bij de hoogtemetingen is uitgegaan van 16.70 meter. L. Melk denkt dat dit te laag is en wil daar met het Projectbureau over praten. J. Wanten geeft aan dat de bewoners zelf er ook voor moeten waken dat de beveiliging hoog genoeg wordt. L. Melk en S. van Loo maken een afspraak met het Projectbureau Ooijen-Wanssum.

Fietspad tussen Loswal en Marsstraat:
Gemeente was vergeten de vergunning voor dit fietspad aan te vragen. Is inmiddels gebeurd.

4. Rondvraag
Ria Cornelissen:
- Buskaart is terug.
Jac Wanten:
- AED-vrijwilligers worden gezocht.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

T. Bartels-van Rensen
Secretaris

Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

Continu

J. Wanten

Overleg tussen bewoners Stokt en Dorpsraad

Mei 2011

 

Vervolgoverleg de Stokt en Dorpsraad over inpassing fietspad op de Stokt

Augustus 2011

 

1e fase wordt voor eind 2011 gerealiseerd

26-10-2011

 

Gedeelte Meerlosebaan-Melderslo: informatie-avond geweest voor aanwonenden: traject is nog niet helemaal duidelijk

26-10-2011

 

Plan kom Broekhuizen-Rode Vennenweg ligt (na overleg met bewoners Stokt/Dorpsraad/Projectleider) bij de gemeente

26-10-2011

 

1e deel is klaar. Nog kijken naar verlichting en verkeersremmers

15-12-2011

 

Accommodatie Broekhuizenvorst

Continu

H. van Wylick

Voor vakantie belissen welke optie

03-07-2008

 

I.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.

 

 

Gemeente start met gefaseerd vervolg

07-05-2009

 

Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan

24-06-2011

 

Gymzaal

10-09-2009

 

Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring

03-02-2010

 

Nagaan waar de infofolder van de Gemeente blijft

15-12-2010

 

Info meerkosten gymzaal nevobo-eisen

15-06-2011

 

Wethouder bekijkt variant met bredere en hogere gymzaal

26-10-2011

 

Bredere/hogere variant gymzaal is afgewezen en komt opnieuw in de gemeenteraad

15-12-2011

 

Reactivering oude Maasarm

 

H. van Wylick

Wat is de werkelijke stand van zaken?

16-10-2008

 

Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst

24-06-2009

 

Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen

10-12-2009

 

Projectenbureau maakt afspraak met bewoners

15-12-2010

 

Toelichting gemeente en projectbureau

07-05-2011

 

 

 

 


Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 

J. Wanten

Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades

10-09-2009

 

Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden

07-05-2011

 

Stappenplan

07-05-2011

 

Bijeenkomst met aanwonenden om stappenplan toe te lichten

21-11-2011

 

Hoogtemetingen zijn verricht (in aanwezigheid van de aanwonenden Maas)

03-12-2011

 

Begin 2012 (8 februari) wordt een door het Projectbureau Ooijen-Wanssum uitgewerkt plan gepresenteerd aan de aanwonenden.

15-12-2011

 

L. Melk en S. van Loo maken een afspraak met het Projectbureau om over de hanteerde hoogtes te praten

15-12-2011

 

Schuilhut/JOP aan de Loswal:

 

R. Cornelissen

Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen

10-04-2008

 

27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven

07-05-2009

 

Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente

10-09-2009

 

Er komt een gesprek tussen gemeente/jongeren en DR
(5 november 2009)

 

 

Zelf plan ingediend. Afwachten op reactie Bouwmeester

10-12-2009

 

Vergunningen verleend.

Mei 2011

 

Na kermis Broekhuizen realiseren

06-07-2011

 

Nu e.e.a. is gerealiseerd reglement van orde ophangen (zoals in JOP Broekhuizenvorst) en extra aandacht voor eventuele overlast

26-10-2011

 

Gemeente neemt de kosten van de bodembedekking voor haar rekening

15-12-2011

 

Aandacht voor de officiële opening

15-12-2011

 


Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg

 

 

Geluidsarme asfalt

Eerder en
10-01-2008
28-05-2009

 

Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)

07-05-2009

 

Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009 en vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.

24-06-2009

 

Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst

10-12-2009

 

Ingebracht in GVVP

Febr.-2011

 

Borden De Stokt en Ooijen terugplaatsen. Nagaan bij de gemeente of dit mogelijk is

21-04-2010

T. Bartels

Kermis in Broekhuizenvorst: proberen hier verbetering in te brengen

21-04-2010

H. van Wylick

Komt uitnodiging van gemeente om de kermissen, die slecht hebben gelopen, te evalueren

26-10-2011

 

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat

28-05-2008

J. Wanten

Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug

18-03-2009

 

R. Verdellen/H. Wierda: e.e.a. zou gerealiseerd kunnen worden als er €25.000,00 beschikbaar is.

10-09-2009

 

Voorbereiding uitvoering

Medio 2011

 

Gesprek bij gemeente om over e.e.a. te praten (31-10-2011)

26-10-2011

 

Gemeente heeft de vergunning aangevraagd (was dit vergeten te doen)

15-12-2011

 

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Nagaan of er Lantaarnpalen geplaatst kunnen worden (i.v.m. veiligheid): Past.L.van Rooyen pad en pad achter pand fietsenwinkel.
Antwoord gemeente: dit jaar niet meer omdat het budget op is.
Opnieuw aangevraagd op 28-01-2010

24-06-2009

T. Bartels

Enkele punten t.b.v. de gemeente:
# Roamweg: asfalt loopt rond: problemen door gebruikers met rollators en scootmobielen
# Trottoirbanden Genenberg liggen hoger dan tegels
# Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)
# Veerweg: verkeerstelling houden en snelheid handhaven (30km)

 

 


Verzendlijst


Naam

Adres

e-mail

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

A. en T. Hartog

Broekhuizerweg 13a

angel.heart@tele2.nl

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

L. Melk

Veerweg 19

 

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.com

T. Teley

Horsterweg 2

 

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@ziggo.nl

F. Vergeldt

Lottumseweg 20

frank@vergeldt.nl

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

 

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

T. Achten

Heming 23

 

A. Baart

Swolgenseweg 22a

 

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@levana.nl

E. Brouwers

Hombergerweg 2b

eric.wies.brouwers@hetnet.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

J. van Deelen

Veerweg 7

deelen@ziggo.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

J. Fleurkens

 

Jos-sylviafleurkens@telfort.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

Th. Haegens

De Weem 2

t.haegens@kpnplanet.nl

G. Hermans

Veerweg 12

eetcafemaaszicht@hotmail.com

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

J. Huijs

Molenberg 7

zamaja@planet.nl

R. Jeucken

Lottumseweg B’huizen

r.jeucken@home.nl

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

Ria en Jac Lenssen

Heming 10

rialenssen@hotmail.com

B. van Lin-Delke

Heming 7

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

H. en M. Nabben

 

Nabben17@zonnet.nl

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

M. Rutten-Huijs

 

jjmrutten@hotmail.com

R. Sax

Veerweg 4

rietsax@xs4all.nl

G. Timmer

Genenberg 5

gees@kpnmail.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl