DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst.
26 oktober 2011, Naesenhof Broekhuizen

1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van Mimi Clabbers, Gon Gielen, Stef van Loo, Jacq Wanten en Twan Hoeijmakers

2. Verslag vorige vergadering (6 juli 2011) en binnengekomen stukken.
Verslag wordt vastgesteld.

Binnengekomen stukken
Overzicht binnengekomen stukken is uitgereikt en doorgenomen op de vergadering.
Concept GVVP:  onze opmerkingen zijn doorgegeven aan de gemeente en het wachten is op het definitief plan.

3. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.

Project Loswal/de Weem
Dorpsraad heeft een uitnodiging ontvangen van de gemeente om hierover op 31 oktober a.s. te komen praten bij de Wethouder
.
Fietspad Broekhuizen/Horst
Wijziging van het bestemmingsplan fietspad is in de Raad besproken en ligt nu ter inzage.
1e deel fietspad wordt nu gerealiseerd en is voor eind 2011 klaar. 2e deel (Meerlosebaan tot Melderslo) is besteksklaar; Informatie-avond heeft plaatsgevonden voor de aanwonenden.
Bewoners van de Stokt zijn akkoord met het laatste voorstel en de projectleider is hiermee teruggegaan naar de gemeente. Hier staat nog geen geld tegenover.
Wordt vervolgd.

Accommodaties
Accommodatie Broekhuizenvorst: Definitief ontwerp is gepresenteerd aan de gebruikers. Brovoc heeft gepleit voor een bredere en hogere gymzaal. Advies is gegeven aan de gemeenteraad en B&W voor een variant met een hogere en bredere zaal. Politieke partijen zijn uitgenodigd om ter plaatse te komen kijken.
Het plan is in de Raadsvergadering gepresenteerd. Dorpsraad heeft ingesproken. Plan is toen teruggetrokken. Hierop is een mail gekomen van de gemeente waarin aangegeven staat dat alles even stil ligt in verband met gewijzigde inzichten.
Vanmiddag is bericht gekomen dat de wethouder bezig is om de variant te bekijken om deze te kunnen aanbesteden binnen de geldende aanbestedingsregels. De gemeenteraad stelt 22 november a.s. de randvoorwaarden voor aanbesteding vast.
Brouwershuis: Stichting Brouwershuis is bezig met het ontwikkelen van plannen en als deze rijp zijn voor presentatie zal de Stichting de inwoners van Broekhuizen/Broekhuizenvorst uitnodigen.
Wordt vervolgd.

Schuilplek aan de Maas \ JOP Broekhuizen:
Fundering is gemaakt en over 2-3 weken zal de schuilhut geplaatst worden aan de Loswal.
Er wordt een reglement van orde opgehangen (net zoals in het JOP Broekhuizenvorst) en in het begin wordt aandacht besteed aan eventuele overlast.
Moeten nadenken over de opening: wanneer en hoe?

Maasbeveiliging:
Op 21 november a.s. vindt een bijeenkomst plaats met de aanwonenden Maas in Maaszicht te Broekhuizen over het plan van aanpak. De uitnodigingen zijn verstuurd door het Projectbureau Ooijen-Wanssum.
Dorpsraad hoopt dat er duidelijkheid wordt gegeven.

Ophalen afval per 01-01-2012
Petra v.d. Berg heeft een stuk geschreven in de Hallo over het ophalen van afval per 01-01-2012 en zij is door de wethouder uitgenodigd om hierover te praten.

Kermissen 2011
Dorpsraden/gemeenschappen krijgen een uitnodiging van de gemeente om de kermissen, die slecht hebben gelopen, te evalueren.

4. Rondvraag
Ria Cornelissen:
- 2 AED’s wordt geplaatst: 1 in Broekhuizen en 1 in Broekhuizenvorst (BMV).
- Reddingsboei is weer weg. Er wordt weer een nieuwe gekocht.
- Nieuwbouw Broekhuizenvorst: trottoir is gelegd; nu nog de rommel opruimen! Er wordt gebeld met dhr. Bots.
Coen Absil vraagt zich af of we niet een bijeenkomst moeten organiseren met alle verenigingen van Broekhuizen/Broekhuizenvorst.
DB Dorpsraad zal dit bespreken.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

T. Bartels-van Rensen
Secretaris

Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

Continu

J. Wanten

Overleg tussen bewoners Stokt en Dorpsraad

Mei 2011

 

Vervolgoverleg de Stokt en Dorpsraad over inpassing fietspad op de Stokt

Augustus 2011

 

1e fase wordt voor eind 2011 gerealiseerd

26-10-2011

 

Gedeelte Meerlosebaan-Melderslo: informatie-avond geweest voor aanwonenden: traject is nog niet helemaal duidelijk

26-10-2011

 

Plan kom Broekhuizen-Rode Vennenweg ligt (na overleg met bewoners Stokt/Dorpsraad/Projectleider) bij de gemeente

26-10-2011

 

Accommodatie Broekhuizenvorst

Continu

H. van Wylick

Voor vakantie belissen welke optie

03-07-2008

 

I.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.

 

 

Gemeente start met gefaseerd vervolg

07-05-2009

 

Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan

24-06-2011

 

Gymzaal

10-09-2009

 

Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring

03-02-2010

 

Nagaan waar de infofolder van de Gemeente blijft

15-12-2010

 

Info meerkosten gymzaal nevobo-eisen

15-06-2011

 

Wethouder bekijkt variant met bredere en hogere gymzaal

26-10-2011

 

Reactivering oude Maasarm

 

H. van Wylick

Wat is de werkelijke stand van zaken?

16-10-2008

 

Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst

24-06-2009

 

Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen

10-12-2009

 

Projectenbureau maakt afspraak met bewoners

15-12-2010

 

Toelichting gemeente en projectbureau

07-05-2011

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 

J. Wanten

Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades

10-09-2009

 

Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden

07-05-2011

 

Stappenplan

07-05-2011

 

Bijeenkomst met aanwonenden om stappenplan toe te lichten

21-11-2011

 


Schuilhut/JOP aan de Loswal:

 

R. Cornelissen

Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen

10-04-2008

 

27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven

07-05-2009

 

Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente

10-09-2009

 

Er komt een gesprek tussen gemeente/jongeren en DR
(5 november 2009)

 

 

Zelf plan ingediend. Afwachten op reactie Bouwmeester

10-12-2009

 

Vergunningen verleend.

Mei 2011

 

Na kermis Broekhuizen realiseren

06-07-2011

 

Reglement van orde ophangen (zoals in JOP Broekhuizenvorst) en extra aandacht voor eventuele overlast

26-10-2011

 

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg

 

 

Geluidsarme asfalt

Eerder en
10-01-2008
28-05-2009

 

Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)

07-05-2009

 

Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009 en vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.

24-06-2009

 

Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst

10-12-2009

 

Ingebracht in GVVP

Febr.-2011

 

Borden De Stokt en Ooijen terugplaatsen. Nagaan bij de gemeente of dit mogelijk is

21-04-2010

T. Bartels

Kermis in Broekhuizenvorst: proberen hier verbetering in te brengen

21-04-2010

H. van Wylick

Komt uitnodiging van gemeente om de kermissen, die slecht hebben gelopen, te evalueren

26-10-2011

 

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat

28-05-2008

J. Wanten

Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug

18-03-2009

 

R. Verdellen/H. Wierda: e.e.a. zou gerealiseerd kunnen worden als er €25.000,00 beschikbaar is.

10-09-2009

 

Voorbereiding uitvoering

Medio 2011

 

Gesprek bij gemeente om over e.e.a. te praten (31-10-2011)

26-10-2011

 

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 


Nagaan of er Lantaarnpalen geplaatst kunnen worden (i.v.m. veiligheid): Past.L.van Rooyen pad en pad achter pand fietsenwinkel.
Antwoord gemeente: dit jaar niet meer omdat het budget op is.
Opnieuw aangevraagd op 28-01-2010

24-06-2009

T. Bartels

Enkele punten t.b.v. de gemeente:
# Roamweg: asfalt loopt rond: problemen door gebruikers met rollators en scootmobielen
# Trottoirbanden Genenberg liggen hoger dan tegels
# Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)
# Veerweg: verkeerstelling houden en snelheid handhaven (30km)

 

 Verzendlijst


Naam

Adres

e-mail

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

T. Achten

Heming 23

 

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

Th. Haegens

De Weem 2

t.haegens@kpnplanet.nl

A. en T. Hartog

Broekhuizerweg 13a

angel.heart@tele2.nl

J. Huijs

Molenberg 7

zamaja@planet.nl

Ria en Jac Lenssen

Heming 10

rialenssen@hotmail.com

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

L. Melk

Veerweg 19

 

R. Sax

Veerweg 4

rietsax@xs4all.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

 

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

A. Baart

Swolgenseweg 22a

 

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@levana.nl

E. Brouwers

Hombergerweg 2b

eric.wies.brouwers@hetnet.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

J. van Deelen

Veerweg 7

deelen@ziggo.nl

J. Fleurkens

 

Jos-sylviafleurkens@telfort.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

G. Hermans

Veerweg 12

eetcafemaaszicht@hotmail.com

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

R. Jeucken

Lottumseweg B’huizen

r.jeucken@home.nl

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

B. van Lin-Delke

Heming 7

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.com

H. en M. Nabben

 

Nabben17@zonnet.nl

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@ziggo.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

M. Rutten-Huijs

 

jjmrutten@hotmail.com

T. Teley

Hosterweg 2

 

G. Timmer

Genenberg 5

gees@kpnmail.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl