DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 
Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst.
6 juli 2011, Naesenhof Broekhuizen

1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van Jacq Wanten en Twan Hoeijmakers

2. Verslag vorige vergadering (26 mei 2011) en binnengekomen stukken.
Verslag wordt vastgesteld.

Binnengekomen stukken
Overzicht binnengekomen stukken is uitgereikt en doorgenomen op de vergadering.

3. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.

Fietspad Broekhuizen/Horst
Wijziging van het bestemmingsplan fietspad is in de Raad besproken en ligt nu ter inzage.
1e deel fietspad is aanbesteed en wordt nu gerealiseerd. 2e deel (Meerlosebaan tot Melderslo) is besteksklaar; bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd.
Bewoners van de Stokt zijn akkoord met het laatste voorstel en de projectleider is hiermee teruggegaan naar de gemeente. Eind augustus/begin september vindt nieuw overleg plaats tussen de bewoners van de Stokt/Dorpsraad/Projectleider.

Verkeerssituaties
Veerweg is 30km-zone; wordt nu te hard gereden. Gemeente verzoeken te handhaven en metingen te verrichten.
Gemeente is bezig met het GVVP. Hierin worden alle wegen van de gemeente Horst aan de Maas opgenomen met daaraan een bestemmingsbenaming. Van deze benaming is afhankelijk hoe de betreffende wegen worden aangekleed en hoe hard hier gereden mag worden. Er komt nog een afspraak over het concept.
Plan de Weem: op agenda plaatsen van het overleg tussen de gemeente en de Dorpsraad  in september a.s.

Accommodaties
Accommodatie Broekhuizenvorst: in september komt het voorstel aanpassing school Broekhuizenvorst met financiële onderbouwing in de Raad.
Wordt vervolgd.

Schuilplek aan de Maas \ JOP Broekhuizen:
Het showmodel staat in de werkplaats. Na de kermis zal de Schuilplek aan de Maas gerealiseerd worden.

 Maasbeveiliging:
Stuurgroep is nog niet bijelkaar geweest en daarom is het stappenplan nog niet goedgekeurd. In de loop van augustus krijgen wij een vervolgafspraak.

Kapel Heming/Swolgenseweg:
Is opgeknapt en de buurt zorgt voor het onderhoud.
Het beeld is weg en er hangt nu een schilderij. Beeld wordt opgeknapt en komt dan terug in de kapel.

Kermis Broekhuizen/Broekhuizenvorst:
In 2011 komen geen botsauto’s naar beide kermissen.
S. van Loo heeft maandag a.s. contact met de wethouder over de kermissen.

4. Rondvraag
Ria Cornelissen:
Het nieuwe apparaat op de skatebaan Broekhuizenvorst is gevaarlijk.

Coen Absil vraagt zich af of we niet een bijeenkomst moeten organiseren met alle verenigingen van Broekhuizen/Broekhuizenvorst.
DB Dorpsraad zal dit bespreken.

Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
T. Bartels-van Rensen
Secretaris

Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg tussen bewoners Stokt en Dorpsraad
 • Vervolgoverleg de Stokt en Dorpsraad over inpassing fietspad op de Stokt.

Continu
Mei -2011
aug-2011

 

J. Wanten

Accommodatie Broekhuizenvorst:

 • voor vakantie belissen welke optie
 • i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.
 • Gemeente start met gefaseerd vervolg
 • Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan
 • Gymzaal
 • Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring
 • Nagaan waar de infofolder van de Gemeente blijft.
 • Info meerkosten gymzaal nevobo-eisen
 • Reacties gebruikers

Continu

03-07-2008

07-05-2009
24-06-2009
10-09-2009

03-02-2010
15-12-2010
15-06-2011

H. van Wylick

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken
 • Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst
 • Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen
 • Projectenbureau maakt afspraak met bewoners
 • Gemeente om toelichting vragen
 • Toelichting gemeente en projectbureau.
 • Stappenplan

 

16-10-2008
24-06-2009
10-12-2009
15-12-2010
07-05-2011

 

H. van Wylick

Schuilhut/JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente
 • Er komt een gesprek tussen gemeente/jongeren en DR
  (5 november 2009)
 • Zelf plan ingediend. Afwachten op reactie Bouwmeester.
 • Vergunningen verleend.
 • Na kermis Broekhuizen realiseren

10-04-2008
07-05-2009

10-09-2009

10-12-2009
21-04-2010

Mei 2011
06-07-2011

R. Cornelissen

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)
 • Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009 en vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.
 • Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst
 • Ingebracht in GVVP

Eerder en
10-01-2008
28-05-2008
07-05-2009

24-06-2009

10-12-2009
Febr.-2011

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 • Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades
 • Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden.
 • Voorlichtingsavond
 • Weer oppakken stappenplan

 

10-09-2009

9-05-2011

J. Wanten

Borden De Stokt en Ooijen terugplaatsen. Nagaan bij de gemeente of dit mogelijk is

21-04-2010

T. Bartels

Kermis in Broekhuizenvorst: proberen hier verbetering in te brengen

21-04-2010

H. van Wylick

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat
Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug
R. Verdellen/H. Wierda: e.e.a. zou gerealiseerd kunnen worden als er €25.000,00 beschikbaar is.
Voorbereiding uitvoering

28-05-2008
18-03-2009
10-09-2009
Medio 2011

J. Wanten

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Nagaan of er Lantaarnpalen geplaatst kunnen worden (i.v.m. veiligheid): Past.L.van Rooyen pad en pad achter pand fietsenwinkel.
Antwoord gemeente: dit jaar niet meer omdat het budget op is.
Opnieuw aangevraagd op 28-01-2010

24-06-2009

T. Bartels

Enkele punten t.b.v. de gemeente:
# Roamweg: asfalt loopt rond: problemen door gebruikers met rollators en scootmobielen
# Trottoirbanden Genenberg liggen hoger dan tegels
# Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)
# Veerweg: verkeerstelling houden en snelheid handhaven (30km)

 

 


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

T. Achten

Heming 23

 

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

Th. Haegens

De Weem 2

t.haegens@kpnplanet.nl

A. en T. Hartog

Broekhuizerweg 13a

angel.heart@tele2.nl

J. Huijs

Molenberg 7

zamaja@planet.nl

Ria en Jac Lenssen

Heming 10

rialenssen@hotmail.com

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

L. Melk

Veerweg 19

 

R. Sax

Veerweg 4

rietsax@xs4all.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

Niet aanwezig; wel verslag

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

A. Baart

Swolgenseweg 22a

 

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@levana.nl

E. Brouwers

Hombergerweg 2b

eric.wies.brouwers@hetnet.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

J. van Deelen

Veerweg 7

deelen@ziggo.nl

J. Fleurkens

 

Jos-sylviafleurkens@telfort.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

G. Hermans

Veerweg 12

eetcafemaaszicht@hotmail.com

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

R. Jeucken

Lottumseweg B’huizen

r.jeucken@home.nl

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

B. van Lin-Delke

Heming 7

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.com

H. en M. Nabben

 

Nabben17@zonnet.nl

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

M. Rutten-Huijs

 

jjmrutten@hotmail.com

T. Teley

Hosterweg 2

 

G. Timmer

Genenberg 5

gees@kpnmail.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl