DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst.
13 april 2011 in de Naesenhof te Broekhuizen

Aanwezig: zie bijlage

1. Opening
De vergadering wordt geopend met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van C. Absil, T. Hoeijmakers, S. van Loo .

2. Verslag vorige vergadering (15 december 2010).
Verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.
Fietspad Broekhuizen/Horst
Op 12 april 2011 is het kredietplan in de Gemeenteraad besproken. Men is bezig met het verkrijgen van subsidies. De projectleider heeft de opdracht om zoveel als mogelijk te realiseren. Probleem is nog de spoorwegovergang (hierover is contact geweest met Prorail).
Streven is om deze Raadsperiode het fietspad te realiseren.
Meerlosebaan Broekhuizen-Lottum: fietspad is verhard, maar waar de auto’s rijden niet. Als er auto’s rijden is er veel stofoverlast voor de fietsers. Nagaan bij de gemeente of hier borden geplaatst kunnen worden.

Situatie Beerendonckerweg-Swolgenseweg.
M. Rutten bespreekt deze gevaarlijke situatie in het bestuur van SVEB en neemt daarna contact op met de dorpsraad.

Accommodaties
Op 14 april 2011 vindt een informatie-bijeenkomst voor de gebruikers plaats in de Schakel.
Er is een up-to-date tekening beschikbaar.
Gymzaal: Brovoc wil graag dat de gymzaal voldoet aan de Nevobo-eisen. Essentie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder en deze heeft toegezegd na te gaan hoeveel de meerkosten bedragen.

Overdekte schuilplaats (JOP Broekhuizen)
RWS heeft mondeling goedkeuring gegeven. De schriftelijke bevestiging volgt.
Bestelling om e.e.a. te realiseren wordt dan geplaatst.
B&W heeft toestemming gegeven om voor de realisatie prioriteitsgelden te gebruiken.

4. Financieel jaarverslag
Het verslag wordt in de vergadering uitgereikt en goedgekeurd. H. van Wylick dankt R. Cornelissen.

5. Wat verder ter tafel komt
- Kapel op de Heming is bijna klaar.
- Volleybalnet is geplaatst op het trapveld in Broekhuizenvorst.
- AED-project in Broekhuizenvorst en Broekhuizen: AED Broekhuizen wordt pas geplaatst als er vrijwilligers zijn, die deze kunnen bedienen. R. Cornelissen informeert wat hiervoor de eisen zijn.

6. Rondvraag
J. Derikx: Molenmonument: de plaquette bij de Beatrixboom is weg. Eigenlijk zou de hele situatie een opknapbeurt moeten hebben (struiken weg; gravel erin). Hij zal zorgen dat wij een foto krijgen. Daarna e.e.a. voorleggen bij de gemeente.
J. Wanten: geen nieuws over het fietspad Marsstraat – Loswal.

Niets meer aan de orde zijnde, dankt Henri van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

T. Bartels-van Rensen
Secretaris


Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan
 • Vervolgoverleg tussen gemeente en bewoners Stokterweg/Horsterweg in januari 2009
 • Overleg tussen bewoners Stokt en DB Dorspraad
 • Gemeente heeft beloofd de brief van De Stokt te beantwoorden
 • Bewoners Stokt reactie vragen
 • Overleg tussen Toine Schoester/Dorpsraad/bewoners Stokt wordt gepland

Continu
16-0-2008
07-05-2009
10-09-2009
21-10-2009


24-02-2011

 

J. Wanten

Accommodatie Broekhuizenvorst:

 • voor vakantie belissen welke optie
 • i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.
 • Gemeente start met gefaseerd vervolg
 • Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan
 • Gymzaal
 • Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring
 • Nagaan waar de infofolder van de Gemeente blijft.
 • Info meerkosten gymzaal nevobo-eisen

Continu
03-07-2008
07-05-2009
24-06-2009
10-09-2009
03-02-2010
15-12-2010

H. van Wylick

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken
 • Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst
 • Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen
 • Projectenbureau maakt afspraak met bewoners
 • Gemeente om toelichting vragen

 

16-10-2008
24-06-2009
10-12-2009
15-12-2010

 

H. van Wylick

Schuilhut / JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente
 • Er komt een gesprek tussen gemeente/jongeren en DR (5-11-2009)
 • Zelf plan ingediend. Afwachten op reactie Bouwmeester.
 • Vergunning is verleend en ligt ter inzage
 • RWS heeft mondeling toestemming verleend e.e.a. te realiseren.
 • Wordt betaald uit de prioriteitsgelden

10-04-2008
07-05-2009

10-09-2009

10-12-2009

21-04-2010
24-02-2011
13-04-2011

R. Cornelissen


 

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)
 • Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009 en vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.
 • Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst
 • Situatie wordt meegenomen in het nieuwe GVVP

Eerder en
10-01-2008
28-05-2008
07-05-2009

24-06-2009

10-12-2009

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 • Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades
 • Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden.

 

10-09-2009

J. Wanten

Borden De Stokt en Ooijen terugplaatsen. Nagaan bij de gemeente of dit mogelijk is

21-04-2010

T. Bartels

Kermis in Broekhuizenvorst: proberen hier verbetering in te brengen

21-04-2010

H. van Wylick

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat
Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug
R. Verdellen/H. Wierda: e.e.a. zou gerealiseerd kunnen worden als er €25.000,00 beschikbaar is.
Gemeente heeft laten weten dat zij de fietsverbinding wil aanleggen en heeft overleg met RWS hierover

28-05-2008
18-03-2009
10-09-2009

24-02-2011

J. Wanten

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Wegkanten schuin afmaaien, zodat water weg kan bij hevige regen.

24-06-2009

R. Cornelissen

Bomen op de Heming: Bomen worden gekapt. Overleg tussen bewoners en Gemeente over herplanting. Contactpersoon M. van Kemenade

03-02-2010

R. Cornelissen

Welkomstpoorten: Plannen worden verder uitgewerkt door H. Hensen van de Gemeente in overleg met R. Cornelissen.
T. Hoeijmakers en S. van Loo gaan na of het geld inderdaad beschikbaar is.
Idee Isabel Smeets bespreken met gemeente

03-02-201021-04-2010

R. CornelissenH. van Wylick

Enkele punten t.b.v. de gemeente:

 • Bankjes Loswal: garantie? Wanneer vervangen i.v.m. slechte toestand
 • Roamweg: asfalt loopt rond: problemen door gebruikers met rollators en scootmobielen
 • Trottoirbanden Genenberg liggen hoger dan tegels
 • Aansluiting asfalt/klinkers Genenberg(bij Naesenhof) is niet goed (te veel hoogteverschil)

 

 • Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)

 

 


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

R. Cornelissen

Roathweg 1

riacornelissen@home.nl

J. Derikx

Zeelberg 1

jeuderikx@hotmail.com

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4

 

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.com

G. Peters

De Weem 4

ger.peters@ziggo.nl

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

J. Wanten

Weem 13

jac.wanten@ziggo.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35

h.wylick@planet.nl

T. Bartels

Ellenberg 24

jmbartels@hetnet.nl

Niet aanwezig; wel verslag

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

C. Absil

Lottumseweg 37

coenabsil@planet.nl

A. Baart

Swolgenseweg 22a

 

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@levana.nl

E. Brouwers

Hombergerweg 2b

eric.wies.brouwers@hetnet.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

J. van Deelen

Veerweg 7

deelen@ziggo.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@gmail.com

G. Hermans

Veerweg 12

eetcafemaaszicht@hotmail.com

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

J. Huijs

Molenberg 7

zamaja@planet.nl

R. Jeucken

Lottumseweg B’huizen

r.jeucken@home.nl

H. Joosten

Swolgenseweg 23

henkjoosten@planet.nl

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

J. Lenssen

Heming 10

 

B. van Lin-Delke

Heming 7

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A

svloo@planet.nl

P. Loonen

Naesenhof 6

 

L. Melk

Veerweg 19

 

H. en M. Nabben

 

Nabben17@zonnet.nl

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

M. Rutten-Huijs

 

jjmrutten@hotmail.com

T. Teley

Hosterweg 2

 

G. Timmer

Genenberg 5

gees@kpnmail.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl