DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 3 februari 2010

Afwezig: R. Baas, M. Clabbers en M. Lambriks

Aanwezig: zie bijlage

 

1. Opening

H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.

2. Verslag vorige vergadering (10 december 2009)

Pag. 2: Linders moet zijn Van der Linden.

Binnengekomen stukken

- Mail J. Huys over de rozenfeesten i.v.m. bekendheid Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst:  bestuur DR ziet dit initiatief als Dorpsraad niet zo zitten maar als er gegadigden zijn: kan men zich bij bij de Dorpsraad melden. Verenigingen worden ook aangeschreven en als zij mee willen werken bij het realiseren van de Rozenfeesten vinden we dit een goed initiatief.

- Leefbaarheidsonderzoek
Proberen dit digitaal op de site van Broekhuizen te krijgen. Een volgende vergadering van de Dorpsraad deze nota’s verder bespreken.

3. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.

Accommodaties:
Wethouder Van Rensch heeft vandaag een gesprek gehad met het DB over de brede maatschappelijke voorziening. Hij heeft ook een gesprek gehad met Stichting Brouwershuis.
Er is was toegezegd om een folder huis aan huis te bezorgen door gemeente.

Informatievoorziening moet beter; dit is toegezegd door de Gemeente op informatieavond in de Schakel. Eerst informeren en dan realiseren. H. Nellen bekruipt het idee dat de verenigingen zich nu pas realiseren wat e.e.a. betekent voor de diverse verenigingen. Wethouder zal hier waarschijnlijk over niet al te lange termijn duidelijkheid over geven.

Fietspad Broekhuizen/Broekhuizenvorst:
De reacties van de bewoners Stokt zijn bij de Gemeente. Wethouder Seelen heeft volgende week donderdag een gesprek met Dorpsraad. De brief van de Dorpsraad aan de Gemeente van eind 2009 is in raadsvergadering besproken.

Welkomstpoorten:
Er is weer contact geweest met H. Hensen van de Gemeente. Situaties bekeken. H. Hensen zou plannen uitwerken. Nog niets over gehoord. Vraag is om minder poorten dan 8 te realiseren. Nog geen reactie gekregen.  In minikoerier stukje plaatsen om ideeën te vragen om deze poorten te realiseren.

T. Hoeijmakers en S. van Loo gaan na in hoeverre dit geld beschikbaar komt. Dorpsradenoverleg is volgende week en H. van Wylick zal dit onderwerp hier ook aan de orde stellen.

JOP Broekhuizen:
Plan is naar gemeente met aanvraag vergunning voor een demontabel JOP aan de Loswal. Bouwmeester moet bericht geven.

Bomen op de Heming:
De bomen worden verwijderd en het plan was om ze aan de overzijde te plaatsen. Kan niet omdat daar een gasleiding ligt. Dan aan overzijde van de beek plaatsen. Kan niet omdat dan de beek niet meer schoongemaakt worden.
Bomen die dood zijn worden swowieso opgeruimd. Mensen die de bomen willen behouden, kunnen dit aangeven. Overlast moet opgeruimd worden en budget moet er zijn om nieuwe bomen te plaatsen.

R. Cornelissen belt met de gemeente om een gesprek te hebben tussen bewoners Heming en de Gemeente. Contactpersoon namens de Heming is M. van Kemenade

Maasbeveiliging:
Gemeente heeft Dorpsraad uitgenodigd begin oktober. Beveiliging Broekhuizen is onder project Maasarm Ooyen gekomen. Hoe gaan we dit communiceren naar bewoners. H. van Wylick heeft de wethouder Litjens hier in december op aangesproken. Wethouder heeft een concept voorstel besproken met het Waterschap en hier moet nog een advies op komen. Gaan in maart weer informeren hoe het hiermee staat.

L Melk meldt hier zijn bevindingen. Projectvoorstel wordt met  bewoners besproken. Daarna plan van aanpak maken. In 2003 is een voorstel gemaakt, toen niet doorgegaan in verband met het ontbreken van budget. Het is belangrijk dat de beveiliging er komt

Erop aandringen dat er een geactualiseerd rampenplan moet komen.

Th. Holleman: Rijkswaterstaat krijgt geld om een lint van plassen aan te leggen. In de gebiedsvisie staat dat er niet gegraven gaat worden. Dit zou dan tegenstrijdig zijn. Werkgroep Maas stelt vragen hierover aan Projectbureau Ooyen-Wanssum.

4. Wat verder ter tafel komt

Mini-koerier: Verenigingen zouden het erg vinden als de Mini-koerier niet meer verschijnt. Dorpsraad vinger aan de pols houden. H. van Wylick stelt dit in het Dorpsradenoverleg aan de orde.

Brouwershuis: Er is nog een gesprek met 2 potentiële huurders. Na de carnaval zou de beslissing kunnen vallen en kan begonnen worden met de verbouwing en openingstelling.

Subsidie voor wandelroutes: ommetjes rond het dorp; fiets-/wandelroute vanaf de Broekhuizerweerd/passantenhaven. Wethouder Litjens heeft al contact gehad met eigenaar kasteel.
J. Huys gaat stand van zaken na bij de Gemeente.


5. Rondvraag

Th. Janssen: Koetshuis wordt door gemeente gehuurd. Wie coordineert de aanwezigheid in het koetshuis. Zij Actief gebruikt dit ook. Ernie Franssen heeft de sleutel. Afspraken hierover met Gemeente.

L. Melk: tekeningen wellicht ook publiceren bij het communiceren over de hoogwaterbeveiliging Broekhuizen.

Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

 

T. Bartels-van Rensen
Secretaris


Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan
 • Vervolgoverleg tussen gemeente en bewoners Stokterweg/Horsterweg in januari 2009
 • Overleg tussen bewoners Stokt en DB Dorspraad
 • Gemeente heeft beloofd de brief van De Stokt te beantwoorden
 • Bewoners Stokt reactie vragen

Continu

16-0-2008

07-05-2009

10-09-2009

21-10-2009

 

J. Wanten

Accommodatie Broekhuizenvorst:

 • voor vakantie belissen welke optie
 • i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.
 • Gemeente start met gefaseerd vervolg
 • Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan
 • Gymzaal
 • Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring
 • Nagaan waar de infofolder van de Gemeente blijft.

Continu

03-07-2008

07-05-2009

24-06-2009

10-09-2009

03-02-2010

H. van Wylick

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken
 • Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst
 • Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen
 • Projectenbureau maakt afspraak met bewoners

 

16-10-2008

24-06-2009

10-12-2009

 

H. van Wylick

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente
 • Er komt een gesprek tussen gemeente/jongeren en DR
  (5 november 2009)
 • Zelf plan ingediend. Afwachten op reactie Bouwmeester.

10-04-2008

07-05-2009


10-09-200910-12-2009

R. Cornelissen

 

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)
 • Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009 en vervolggesprek heeft ook al plaatsgevonden.
 • Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst

Eerder en
10-01-2008
28-05-2008
07-05-2009

24-06-2009


10-12-2009

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 • Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades
 • Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden.

 

10-09-2009

J. Wanten


 

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat

Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug

R. Verdellen/H. Wierda: e.e.a. zou gerealiseerd kunnen worden als er €25.000,00 beschikbaar is.

28-05-2008

18-03-2009

10-09-2009

J. Wanten

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Wegkanten schuin afmaaien, zodat water weg kan bij hevige regen.

24-06-2009

R. Cornelissen

Nagaan of er Lantaarnpalen geplaatst kunnen worden (i.v.m. veiligheid): Past.L.van Rooyen pad en pad achter pand fietsenwinkel.
Antwoord gemeente: dit jaar niet meer omdat het budget op is.
Opnieuw aangevraagd op 28-01-2010

24-06-2009

 

T. Bartels

Kapel Heming: picknickset plaatsen (zoals bij St. Anna Kapel). Gemeente vragen naar mogelijkheden

10-09-2009

T. Bartels

Bomen op de Heming: Bomen worden gekapt. Overleg tussen bewoners en Gemeente over herplanting. Contactpersoon M. van Kemenade

03-02-2010

R. Cornelissen

Welkomstpoorten: Plannen worden verder uitgewerkt door H. Hensen van de Gemeente in overleg met R. Cornelissen.
T. Hoeijmakers en S. van Loo gaan na of het geld inderdaad beschikbaar is.

03-02-2010

R. Cornelissen

Enkele punten t.b.v. de gemeente:

 • Bankjes Loswal: garantie? Wanneer vervangen i.v.m. slechte toestand
 • Roamweg: asfalt loopt rond: problemen door gebruikers met rollators en scootmobielen
 • Trottoirbanden Genenberg liggen hoger dan tegels
 • Aansluiting asfalt/klinkers Genenberg(bij Naesenhof) is niet goed (te veel hoogteverschil)
 • Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)

 

 


Aanwezigen

Naam

Adres

e-mail

T. Achten

Heming

 

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

F. van Horck

 

 

J. Huijs

 

zamaja@planet.nl

Th. Janssen

 

 

M. van Kemenade

Heming

 

J. Lenssen

Heming 10

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

L. Melk

Veerweg 19

 

H. Nellen

Heideweg 6

hcg.nellen@hetnet.nl

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

L. Puyn

 

 

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

J. Vousten

Genenberg 3

 

M. Vullings

De Echo aan de Maas

 

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl

J. van de Water

 

 

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

Niet aanwezig; wel verslag

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@levana.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

J. van Deelen

Veerweg 7

deelen@ziggo.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.com

J. Paulus

Ellenberg

 

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

T. Teley

Hosterweg 2

 

G. Timmer

Genenberg 5

gees@kpnmail.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl