DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 21 oktober 2009.

Afgemeld:  C. Absil, J. Wanten
Aanwezig: Zie bijlage.
           
1.   Opening
S. van Loo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.   Verslag openbare vergadering d.d. 21 oktober 2009
Opmerkingen uit de vergadering:
- Spiegel kruising Beerendonckerweg/Swolgenseweg is afgewezen door de gemeente.
  Punt is gevaarlijk. De begroeiing is zodanig dat de kinderen in elk geval geen uitzicht hebben of de
  verkeerssituatie veilig is. J. Peeters neemt hierover contact op met de gemeente
- Smiley op Swolgenseweg in Broekhuizenvorst.
- Contact opnemen met J. Peeters, Maashotel, i.v.m. overlast parkeren op de Veerweg.

3.   Mededelingen / stand van zaken, vorderingen o.a.:
- Accommodaties
Subsidie-aanvraag is gedaan i.v.m. brede school. Deze wordt niet toegekend, waarschijnlijk omdat het aandeel eigen middelen te laag was.
Op een vraag uit de vergadering of de brede school niet voor alle verenigingen is, wordt geantwoord dat er een brief van de gemeente ligt, waarin alle verenigingen, ook de carnavalsvereniging, wordt genoemd. Kopie van deze brief gaat naar gemeente en naar de carnavalsvereniging Broekhuizenvorst.
Nagegaan moet worden hoe en waar er nu zelf gelden gegenereerd kunnen worden.
Deze Gemeenteraad zal geen beslissingen meer nemen over de accommodatie; wordt doorgeschoven naar de nieuwe Gemeenteraad.
Projectgroep Brede School is begonnen.
Projectgroep Brouwershuis wordt eind van dit jaar ingesteld. Plannen Brouwershuis zijn nog niet klaar.
Geld Rabobank t.b.v. verbouwing van het Koetshuis staat nog gereserveerd. In november vindt hierover een gesprek plaats tussen Stichting Brouwershuis en de Rabobank.
Op 16 september heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Dynamiek en de Historische Kring over de plek van de Bibliotheek in de Brede School. Vandaag lag ineens het plafond eruit.
S. van Loo belt hierover met de stichting SCA, M. Clabbers.

- Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.
Staatsbosbeheer wil wel meewerken aan een veilige fietsverbinden, maar er zijn afspraken gemaakt met de gemeente i.v.m. grondruil.
Bewoners Stokt nogmaals per mail vragen naar reactie.

- Enquête leefbaarheid
Resultaten staat op de website van Broekhuizen/Broekhuizenvorst.
- Prettig wonen.
- Functioneren DR slecht.
- Contacten met gemeente slecht.
Dorpsraad zal de komende tijd reactie geven op de opmerkingen.

- Sluitstuk kades
Op 5 oktober jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. Uit geld ontgrinding beveiliging Broekhuizen realiseren. Er zijn 2 plannen
1. Dijk
2. Betonnen stukken waar dan een afscheiding tussen geplaatst kan worden.
Dorpsraad heeft gevraagd aan de gemeente om dit eerst met de aanwonenden te bespreken.
Gemeente maakt dan samen met het Projectbureau een plan.

4. Wat verder ter tafel komt
- Oude Maasarm
Op 22 oktober 2009 vindt een bijeenkomst plaats in kasteel Ooyen over de gebiedsvisie Projectbureau Ooyen-Wanssum.

5.  Rondvraag

-

G. Gielen wenst de DR succes bij het uitvoeren van de diverse projecten.

-

R. Cornelissen:
- Op 2 november vindt een gesprek plaats tussen Gemeente (H. Hensen), M. Lambriks, R. Cornelissen over toegangspoorten bij de ingangen van de dorpen.
- Op 5 november vindt een gesprek plaats met de gemeente over het JOP Broekhuizen.
- 20 oktober vond een bijeenkomst plaats i.v.m. AED-voorlichting
Gemeente vragen voor een AED allert.
AED aanschaffen voor Broekhuizen.
- Zoutbak School/Naesenhof.

-

C. Absil: Bijeenkomst heeft plaatsvonden over het jeugdwerk Broekhuizen/Broekhuizenvorst. Er komt een nieuwe opzet voor de groep 6-16 jaar. 25 November vindt een voorlichting plaats.

-

Minikoerier heeft veel opzeggingen gehad. Proberen hier iets aan te doen uit de Prioriteitsgelden/

 

Volgende dorpsraadvergadering donderdag 10 december 2009 in Broekhuizenvorst

Dorpsraad Broekhuizen – Broekhuizenvorst
T. Bartels-van Rensen


Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan
 • Vervolgoverleg tussen gemeente en bewoners Stokterweg/Horsterweg in januari 2009
 • Overleg tussen bewoners Stokt en DB Dorspraad
 • Gemeente heeft beloofd de brief van De Stokt te beantwoorden
 • Bewoners Stokt reactie vragen

Continu

 

16-0-2008

07-05-2009
10-09-2009

21-10-2009

 

S. van Loo

Accommodatie Broekhuizenvorst:

 • voor vakantie belissen welke optie
 • i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.
 • Gemeente start met gefaseerd vervolg
 • Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan
 • Gymzaal
 • Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring

Continu

03-07-2008

07-05-2009

24-06-2009

10-09-2009

H. van Wylick

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken
 • Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst
 • Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen

 

16-10-2008

24-06-2009

 

H. van Wylick

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente
 • Er komt een gesprek tussen gemeente/jongeren en DR
  (5 november 2009)

10-04-2008
07-05-2009

 

 

10-09-2009

 

R. Cornelissen

 

S. van Loo

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)
 • Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg. Heeft plaatsgevonden op 15-10-2009.
 • Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd) Is geplaatst

Eerder en 10-01-2008
28-05-2008

07-05-2009

24-06-2009

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 • Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades
 • Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door gemeente bespreken met de aanwonenden.

 

10-09-2009

 

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat
Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug
R. Verdellen/H. Wierda: e.e.a. zou gerealiseerd kunnen worden als er € 25.000,00 beschikbaar is.

28-05-2008
18-03-2009
10-09-2009

J. Wanten

Contact met DR Grubbenvorst/Lottum over werkwijze DR in relatie tot gemeente

03-07-2008

S. van Loo

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Wegkanten schuin afmaaien, zodat water weg kan bij hevige regen.

24-06-2009

R. Cornelissen

Nagaan of er Lantaarnpalen geplaatst kunnen worden (i.v.m. veiligheid): Past.L.van Rooyen pad en pad achter pand fietsenwinkel
Antwoord gemeente: dit jaar niet meer omdat het budget op is.

24-06-2009

T. Bartels

Kapel Heming: picknickset plaatsen (zoals bij St. Anna Kapel). Gemeente vragen naar mogelijkheden

10-09-2009

T. Bartels

Enkele punten t.b.v. de gemeente:

 • Bankjes Loswal: garantie? Wanneer vervangen i.v.m. slechte toestand
 • Bord Passantenhaven op steiger plaatsen
 • Roamweg: asfalt loopt rond: problemen door gebruikers met rollators en scootmobielen
 • Trottoirbanden Genenberg liggen hoger dan tegels
 • Aansluiting asfalt/klinkers Genenberg(bij Naesenhof) is niet goed (te veel hoogte verschil)
 • Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)

 

 


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

J. van Deelen

Veerweg 7

deelen@ziggo.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

J. Huijs

 

info@mushcon.com

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

L. Melk

Veerweg 19

 

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

H. Sax

Veerweg 4

huub.sax@xs4all.nl

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

J. Vousten

Genenberg 3

 

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

 

 

 

Niet aanwezig; wel verslag

 

 

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@levana.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

J. Lenssen

Heming 10

 

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

T. Teley

Hosterweg 2

 

G. Timmer

Genenberg 5

gees@kpnmail.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl

M. Willems

Heideweg 6

hcg.nellen@hetnet.nl