DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op
10 september 2009.

Afgemeld:  P. Aarts, C. Absil, M. Clabbers, R. Nomen
Aanwezig: Zie bijlage.
           
1.   Opening
S. van Loo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.   Verslag openbare vergadering d.d. 24 juni 2009
Opmerkingen uit de vergadering:
- Bord gevaarlijke bocht Blitterswijckseweg is geplaatst.
- Veerweg: kruis gemaakt op de plaats waar het verkeer vanuit de Loswal komt.
- Sleutel paaltje op de Loswal is bij J. Wanten.

3.   Mededelingen / stand van zaken, vorderingen o.a.:
- Accommodaties
Stand van zaken staat in vorige verslag vermeld! Geen nieuwe bijeenkomst geweest.
In de krant staat dat de gymzaal in Broekhuizenvorst wordt opgeknapt. Dit is niet conform het advies dat de Werkgroep heeft uitgebracht.
Op 16 september a.s. vindt een bijeenkomst plaats tussen Dynamiek/Historische Kring/Bibliotheek over invulling van de ruimtes.
Op 14 september a.s. komt de Werkgroep weer bijelkaar en H. van Wylick stelt o.a. bovenstaande aan de orde.

- Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.
Gemeente is in gesprek met Staatsbosbeheer i.v.m. aankopen grond.
C. de Waal heeft aanwonenden benaderd om reacties.
G. Peeters van gemeente heeft toegezegd dat de brief van De Stokt wordt  beantwoord.

4.  Wat verder ter tafel komt:
- Presentatie per kern in de Kantfabriek Horst. Wellicht via de Historische Kring?
- Er ligt een plan om in alle kernen van Horst aan de Maas de banken te voorzien van een dorpswapen. Bijdrage per Dorpsraad: € 2.500,00. Aanwezigen zijn hier niet voor.
- Kermissen. Het onderwerp Kermissen in de kernen moet nog worden geëvalueerd. Wordt in het Dorpsradenoverleg besproken.
- 20 Oktober a.s. vind het laatste overleg plaats tussen het Dorpsradenoverleg en de huidige Raad plaats. Gemeente wil dit overleg doorschuiven naar de nieuwe Raad. Dorpsraad is hier niet voor en verzoekt dringend om het overleg op 20 oktober door te laten gaan.
- Dorpsraad heeft een uitnodiging ontvangen voor 22 september 2009: overleg tussen Wethouder Litjens, H. Wierda en Dorpsraad/werkgroep Maas over sluitstuk kades (beveiliging Broekhuizen/Broekhuizenvorst).
De Historische Kring Meerlo-Wanssum/Broekhuizen heeft foto’s geleverd over beveiliging.

5.  Rondvraag
- Reddingsboei hangt weer op de Loswal.
- Bord Passantenhaven op steiger plaatsen.
- Aansluiting asfalt/klinkers op Genenberg is erg hoog. Is doorgegeven aan Gemeente.
- Molenbeek staat geregeld droog. R. Cornelissen geeft dit door aan het Waterschap.
- JOP Broekhuizen. Antwoord van de gemeente wordt verwacht: krijgen gesprek tussen gemeente, jongeren en Dorpsraad.
- Pannekooi. R. Cornelissen laat L. Logister van de gemeente weten om deze in Hegelsom te plaatsen en niet in Broekhuizenvorst.
- Spiegel hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg is afgewezen, omdat de situatie veilig zou zijn.
Haag is echter veel te hoog en daardoor wel onveilige situatie.
- Veel herrie bij evenementen. Kan hier iets aan worden gedaan? Evenementenvergunning wordt per evenement afgegeven.
- Kapel Heming: gevraagd wordt om hier ook een bankje met tafel te plaatsen (hetzelfde als bij St. Anna Kapel in Broekhuizenvorst). Wordt aangevraagd bij de gemeente.
- Is er garantie op de bankjes op de Loswal? Zijn niet meer veilig en zouden vervangen moeten worden.
- Fietsverbinding Marsstraat-Loswal.
R. Verdellen/H. Wierda (gemeente): als er € 25.000,00 beschikbaar is, zou deze fietsverbinding gerealiseerd kunnen worden.
Hiertoe wordt een schriftelijk verzoek ingediend bij de gemeente.
- Roamweg: asfalt loopt rond: scootmobielen en rollators hebben hier last van.
- Genenberg: trottoirbanden liggen hoger dan tegels: erg vervelend.

Volgende dorpsraadvergadering donderdag 21 september 2009 in Broekhuizen

Dorpsraad Broekhuizen – Broekhuizenvorst
T. Bartels-van Rensen

Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan
 • Vervolgoverleg tussen gemeente en bewoners Stokterweg/Horsterweg in januari 2009
 • Overleg tussen bewoners Stokt en DB Dorspraad
 • Gemeente heeft beloofd de brief van De Stokt te beantwoorden

Continu

 

16-0-2008

07-05-2009
10-09-2009

 

S. van Loo

Accommodatie Broekhuizenvorst:

 • voor vakantie belissen welke optie
 • i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.
 • Gemeente start met gefaseerd vervolg
 • Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan
 • Gymzaal
 • Verdeling ruimtes Bibliotheek/Historische Kring

Continu

03-07-2008

07-05-2009

24-06-2009

10-09-2009

H. van Wylick

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken
 • Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst
 • Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen

 

16-10-2008

24-06-2009

 

H. van Wylick

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente
 • Er komt een gesprek tussen gemeente/jongeren en DR
  (5 november 2009)

10-04-2008
07-05-2009

 

 

10-09-2009

 

R. Cornelissen

 

S. van Loo

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)
 • Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg
 • Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd)
 • 15 oktober a.s. vindt overleg plaats tussen aanwonenden en gemeente

Eerder en 10-01-2008
28-05-2008

07-05-2009

24-06-2009

 

Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

 • Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep Maas over sluitstuk kades

 

10-09-2009

 

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat
Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug
R. Verdellen/H. Wierda: e.e.a. zou gerealiseerd kunnen worden als er € 25.000,00 beschikbaar is.

28-05-2008
18-03-2009
10-09-2009

J. Wanten

Contact met DR Grubbenvorst/Lottum over werkwijze DR in relatie tot gemeente

03-07-2008

S. van Loo

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Wegkanten schuin afmaaien, zodat water weg kan bij hevige regen.

24-06-2009

R. Cornelissen

Nagaan of er Lantaarnpalen geplaatst kunnen worden (i.v.m. veiligheid): Past.L.van Rooyen pad en pad achter pand fietsenwinkel
Antwoord gemeente: dit jaar niet meer omdat het budget op is.

24-06-2009

T. Bartels

Kapel Heming: picknickset plaatsen (zoals bij St. Anna Kapel). Gemeente vragen naar mogelijkheden

10-09-2009

T. Bartels

Enkele punten t.b.v. de gemeente:

 • Bankjes Loswal: garantie? Wanneer vervangen i.v.m. slechte toestand
 • Bord Passantenhaven op steiger plaatsen
 • Roamweg: asfalt loopt rond: problemen door gebruikers met rollators en scootmobielen
 • Trottoirbanden Genenberg liggen hoger dan tegels
 • Aansluiting asfalt/klinkers Genenberg(bij Naesenhof) is niet goed (te veel hoogte verschil)
 • Haag hoek Beerendonckerweg en Swolgenseweg snoeien i.v.m. te weinig uitzicht (onveilige situatie)

 

 


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.nl

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

T. Teley

Hosterweg 2

 

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

 

 

 

Niet aanwezig; wel verslag

 

 

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

R. Baas

Ellenberg 52

 

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

J. Huijs

 

info@mushcon.com

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

J. Lenssen

Heming 10

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

L. Melk

Veerweg 19

 

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

G. Timmer

Genenberg 5

famtimmer@planet.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl

M. Willems

Heideweg 6

hcg.nellen@hetnet.nl