DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op
24 juni 2009.

Afgemeld:  P. AartsM. Clabbers, A. Hoeijmakers, H. de RidderS. van Loo, R. Nomen
Aanwezig: Zie bijlage.
           
1.   Opening
S. van Loo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.   Verslag openbare vergadering d.d. 7 mei 2009
Opmerkingen uit de vergadering:
Fietspad Horst/Broekhuizen v.v.: Aanvullen: ….realiseren met behoud woongenot bewoners.

3.   Mededelingen:
Leefbaarheidsonderzoek
Gemeente heeft bewoners van Broekhuizen-Broekhuizenvorst benaderd om mee te doen aan een leefbaarheidsonderzoek.

4.  Stand van zaken/vorderingen betreffende:
- Accommodaties
Advies van de werkgroep is om variatie 2a uit te werken en als een geheel te zien met accommodatie Broekhuizen. Subsiedie-aanvraag wordt gedaan voor jeugdactiviteiten en de verenigingen zijn gevraagd steun te betuigen bij de subsidie-aanvraag. De gymzaal wordt nog niet meegenomen.
Werkgroep heeft opgemerkt om de organisatie goed te regelen.
- Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.
S. van Loo en J. Wanten hebben overleg gehad met de bewoners van de Stokt en enkele plekken  bezocht. Knelpunten worden aangegeven en doorgegeven aan de Dorpsraad (na overleg met de bewoners).
Wethouder Stas heeft toegezegd eind 2009 een gedeelte gerealiseerd te hebben (Meerlosebaan tot Rode Venneweg). S. van Loo zal de gemeente vragen bovenstaande fasering op papier te zetten.
- Oude Maasarm Ooijen
Provincie heeft subsidie toegekend. H. Wierda (Gemeente) hiernaar vragen.
Verder geen nieuws te melden.

5.  Wat verder ter tafel komt:
- Mail H. de Ridder (vastlopen boot in passantenhaven) doorgestuurd naar G. Peeters. Zij komt hierop terug.
- Paaltje loswal
C. Absil: als je nu bij je eigen perceel wil komen, moet je eerst de sleutel ophalen in Lottum en dan ook weer terugbrengen. J. Wanten gaat na of er een universeel slot kan komen bij de paal op de loswal.

6.  Rondvraag
- Bocht Blitterswijckseweg: zicht is niet goed / wegdek glad door regen / 3e keer binnen 1 jaar een ongeluk tegen dezelfde boom.
Kan hier een bord geplaatst worden?
Wordt nagevraagd bij de gemeente!
- Parkeren Veerweg. Overlast bij bewoners door personeel horeca. Nagaan of er een parkeerplaats ingericht kan worden op de Veerweg.
- Bij Broekhuizerweg 26 zit een verzakking in de weg! Dient hersteld te worden.
- Op Stokterweg wordt te hard gereden. Plannen fietspad moeten eerst gerealiseerd worden. We wachten op bericht gemeente van fasering.
- EHBO-spullen Wip-in/Koepelzaal. Waar zijn deze? Stichting Brouwershuis hierop aanspreken.
- Nagaan of in Broekhuizen/Broekhuizenvorst de wegkanten schuin afgemaaid kunnen worden, zodat het water weg kan bij hevige regenbuien (naar Lottum toe is dit gebeurd).
- Aandacht over oversteekplek fietsers op de Hoogstraat!
- Ballenvangers trapveld Broekhuizen. Trapveld is nog altijd niet definitief en dus komen er geen ballenvangers (bericht gemeente).
- Lantaarnpalen aanvragen in Broekhuizenvorst (vanwege veiligheidsgevoel): Pastoor L. van Rooyen pad / pad achter pand fietswinkel
S. van Loo dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Volgende dorpsraadvergadering donderdag 10 september 2009 in Broekhuizenvorst

Dorpsraad Broekhuizen – Broekhuizenvorst
T. Bartels-van Rensen


Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan
 • Vervolgoverleg tussen gemeente en bewoners Stokterweg/Horsterweg in januari 2009
 • Overleg tussen bewoners Stokt en DB Dorspraad
 •  

Continu

 

16-0-2008

07-05-2009

 

S. van Loo

Accommodatie Broekhuizenvorst:

 • voor vakantie belissen welke optie
 • i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.
 • Gemeente start met gefaseerd vervolg
 • Subsidie-aanvraag voor jeugdactiviteiten wordt nu gedaan

Continu

03-07-2008

07-05-2009

24-06-2009

H. van Wylick

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken
 • Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst
 • Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar vragen

 

16-10-2008

24-06-2009

 

H. van Wylick

Onregelmatigheden aan de Loswal:

 • Brief naar gemeente over deze onregelmatigheden met een voorstel voor oplossingen. Gemeente heeft hierop gereageerd.
  Na vakanties enkele maatregelen realiseren (paaltje, verbodsbord, parkeervakken duidelijker markeren).
  Onderzoek Politie
 • Nagaan of er een universeel slot op het paaltje kan komen

10-04-2008
28-05-2008

 

03-07-2008

 

24-06-2009

 

J. Wanten

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente

10-04-2008
07-05-2009

 

R. Cornelissen

 

S. van Loo

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)
 • Bijeenkomst op verzoek gemeente met bewoners Blitterswijckseweg
 • Nagaan of er een bord geplaatst kan worden in de bocht Blitterswijckseweg i.v.m. weinig zicht en glad wegdek bij regen (3 ongelukken in een jaar tijd)

Eerder en 10-01-2008
28-05-2008

07-05-2009

24-06-2009

 

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat
Wethouder Stas komt hier voor de vakanties op terug

28-05-2008
18-03-2009

J. Wanten

Contact met DR Grubbenvorst/Lottum over werkwijze DR in relatie tot gemeente

03-07-2008

S. van Loo

Mogelijkheden inrichten parkeerplaats op de Veerweg bekijken (bewoners hebben overlast van parkerend horeca-personeel

24-06-2009

 

Wegkanten schuin afmaaien, zodat water weg kan bij hevige regen.

24-06-2009

R. Cornelissen

Nagaan of er Lantaarnpalen geplaatst kunnen worden (i.v.m. veiligheid): Past.L.van Rooyen pad en pad achter pand fietsenwinkel

24-06-2009

T. Bartels


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

T. Achten

Heming 23

 

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

riacornelissen@home.nl

T. Curvers

Horsterweg 9

 

J. van Deelen

Veerweg 4

 

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

T. Haegens

 

t.haegens@kpnplanet.nl

Y. Linssen

 

t.haegens@kpnplanet.nl

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

H. Muijsers

Horreweg 1

ooyen-online@hotmail.nl

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

C. de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl

J. Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@ziggo.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

 

 

 

Niet aanwezig; wel verslag

 

 

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

R. Baas

Ellenberg 52

 

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

J. Huijs

 

info@mushcon.com

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

J. Lenssen

Heming 10

 

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

L. Melk

Veerweg 19

 

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

G. Timmer

Genenberg 5

famtimmer@planet.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

M. Willems

Heideweg 6

hcg.nellen@hetnet.nl