DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 16 oktober 2008.

Afgemeld: J. Derikx, J. Huys, C. Lenssen, R. Nomen, J. Peeters, H. van Wylick
Aanwezig: Zie bijlage.
           
1.   Opening
S. van Loo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De lijst van ingekomen stukken is openbaar en de stukken kunnen via het secretariaat worden opgevraagd.

2.   Kernvisies Broekhuizen en Broekhuizenvorst door Wonen Horst
Mevrouw I. Nabbe, Sociaal Beheerder Wonen Horst is aanwezig op deze vergadering.
Bij Wonen Horst worden beheerplannen van woningen gemaakt op basis van onderhoud. Dit betreft bestaande woningbouw. Wonen Horst wil e.e.a. breder trekken: dorps-/kernvisies maken en hoe pas het woningbezit in deze visies. Hebben we “goede” woningen of moeten we een ander soort woningen hebben op de toekomst gericht.
Hierover zou de Dorpsraad van te voren stukken hebben ontvangen, maar om organisatorische redenen is dit niet gelukt.
- Opmerkingen uit de vergadering:
      . Op een vraag uit de DR of er leegstand is op dit moment, is het antwoord ontkennend.
         Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.
      .  Huuraanbod in Broekhuizen/-vorst: eventuele knelpunten doorgeven aan Wonen Horst.
      .  (Oudere) seniorenwoningen opknappen.
      .  Huurwoningen voor jongeren – vergelijkbaar met starterswoningen.
Afgesproken om dit onderwerp op de agenda te plaatsen van de volgende DR-vergadering. Als Wonen Horst haar stukken klaar heeft, ontvangen wij deze.

3.   Verslag vorige vergadering (27 augustus 2008)
Wordt goedgekeurd.

4.   Mededelingen/stand van zaken:

 • Fietspad Broekhuizen-Horst
  Voorafgaand aan deze Dorpsraadvergadering heeft een overleg plaatsgevonden tussen bewoners Stokterweg/Horsterweg en een afvaardiging van de gemeente Horst aan de Maas.
  Fietssuggestiestroken Melderslo-Horst.
  Rode Venneweg tot Meerlosebaan: dit jaar wordt gestart met grondaankopen.
  Meerlosebaan tot Melderslo:  nog niet bekend hoe dit traject ingericht gaat worden.
  Onderzoek heeft aangetoond dat de doorsteek Meerlosebaan niet realiseerbaar is; besluit moet nog door de Gemeenteraad worden genomen.
  In Januari vindt opnieuw een overleg plaats tussen gemeente en bewoners.
  De aanleg van het fietspad staat niet in de BURAP; ook niet bij de niet-gehonoreerde projecten; de raadsleden (mevrouw Clabbers en de heer Hoeijmakers) houden e.e.a. in de gaten.
 • Accommodaties
  De drie varianten zijn:
  1. Alle activiteiten bij de Schakel;
  2. Jeugdactiviteiten rondom de Schakel en cultuur volwassenen in Brouwershuis;
  3. Alle activiteiten naar MFC Roathweg.
  Uitgewerkt plan ligt bij de gemeente en wordt op 29 oktober a.s. besproken in een overleg tussen de projectgroep en de gemeente.
  Hoe lang het duurt voordat e.e.a. wordt gerealiseerd ligt aan het financieringsplan (gebouw en exploitatie).
 • Reactivering oude Maasarm
  DR heeft een uitnodiging ontvangen van de Projectgroep Ooijen Wanssum om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen op 24 november a.s. Het richtingendocument dat bij de uitnodiging zou zitten, was nog niet gereed, maar wordt nagestuurd.
  Het CDA-plan Maaswerken valt helemaal uit elkaar in stukjes. Gebiedsvisie is nog in de maak en de gemeenteraad heeft het laatste woord.

5. Rondvraag
- C. Absil: aanstraling kerk Broekhuizen. Hiervoor is particulier initiatief actief. Bestaat de mogelijkheid om uit de prioriteitsgelden een bijdrage hieraan een financiële bijdrage te leveren? De vergadering gaat akkoord om dit na te gaan.
(nagaan hoe de financiering van de aanstraling kerk in Broekhuizenvorst geregeld is).
- Veerstoep wordt kapot gevaren. Vragen deze te repareren vóór hoog water komt.

S. van Loo dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Volgende dorpsraadvergadering donderdag 3 december 2008 in Broekhuizen.

Dorpsraad Broekhuizen – Broekhuizenvorst   
T. Bartels-van Rensen


Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan
 • Vervolgoverleg tussen gemeente en bewoners Stokterweg/Horsterweg in januari 2009

Continu

 

16-0-2008

 

S. van Loo

Accommodatie Broekhuizenvorst:
- voor vakantie belissen welke optie
- i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.

Continu

03-07-2008

H. van Wylick

Landelijke collectes: een collecte houden

10-01-2008

J. Huys

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken
 • Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. voorlichtingsbijeenkomst

 

16-10-2008

 

H. van Wylick

Onregelmatigheden aan de Loswal:

 • Brief naar gemeente over deze onregelmatigheden met een voorstel voor oplossingen. Gemeente heeft hierop gereageerd.
  Na vakanties enkele maatregelen realiseren (paaltje, verbodsbord, parkeervakken duidelijker markeren).
  Onderzoek Politie

10-04-2008
28-05-2008

 

03-07-2008

 

J. Wanten

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente

10-04-2008

 

R. Cornelissen

 

S. van Loo

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)

Eerder en 10-01-2008
28-05-2008

 

Publicatie Veilig Honk door Gemeente

28-05-2008

R. Cornelissen

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat

28-05-2008

J. Wanten

Alternatieve fietsroute Broekhuizenvorst via Zeelberg; contact hierover met gemeente

03-07-2008

R. Cornelissen

Contact met DR Grubbenvorst/Lottum over werkwijze DR in relatie tot gemeente

03-07-2008

S. van Loo

Aanstraling kerk Broekhuizen: contact hierover opnemen met gemeente of DR een bijdrage kan doen uit prioriteitsgelden.

16-10-2008

T. Bartels

Gemeente vragen om onderstaande punten op te nemen:
- Wegkanten Heming: slecht en maaien
- Driehoek Horreweg maaien i.v.m. verkeersveiligheid
- Banken Loswal rechtzetten
- Gat in Beerendonckerweg repareren
- Bladkorf Helmissenstraat verplaatsen i.v.m. brandput?
- Snelheidmetingen op de Veerweg
- Veerstoep Broekhuizen repareren.

28-05-2008

 

 

27-08-2008
16-10-2008

 


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

clabbers1@kpnplanet.nl

A. Comperen

Sef van Megenlaan 26

ad.marita@home.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

L. van ’t Groenewolt

Kerkstraat 30

 

T. Hoeijmakers

De Weem 8

ahoeijmakers@home.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

J. Lenssen

Heming 10

 

R. Lenssen

Heming 10

rialenssen@hotmail.com

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

H. van Megen

Horsterweg 12

 

L. Melk

Veerweg 19

 

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

H. Voesten

Ellenberg 37

hgvoesten@gmail.com

Cor de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl

Jac Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@planet.nl

M. Willems

Heideweg 6

hcg.nellen@hetnet.nl

 

 

 

Niet aanwezig; wel verslag

 

 

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@bom.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

wimcornelissen@home.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

J. Huijs

 

info@mushcon.com

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

P. Loonen

Naesenhof 6

 

H. Muijsers

Horreweg 1

 

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

G. Timmer

Genenberg 5

famtimmer@planet.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl