DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 27 augustus 2008.

Afgemeld: M. Clabbers, J. Derikx, A. Hoeijmakers, Huys, H. Muijsers, R. Nomen, H. de Ridder
Aanwezig: Zie bijlage.
           
1.   Opening
S. van Loo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.   Realisatie van een JOP in Broekhuizen
Toelichting door de heer P.P. Sniers (gemeente Horst aan de Maas.
In 2007 was de Jeugdnota gemeente Horst aan de Maas gereed; onderdeel hiervan was realisatie van een eigen ruimte voor de jeugd, want uit deze nota bleek dat er behoefte was aan een eigen plek.
Visiedocument van de gemeente is in maart 2008 door de Raad aangenomen.
Als jongeren bij elkaar komen op een plek roept dit meestal negatieve reacties op van de buurtbewoners.
Gemeente moet rekening houden met alle belanghebbenden. Gemeente heeft aan de beleidsnota een planning gekoppeld en 2 pilots: in Melderslo en Horst-centrum. Deze pilots worden samen (gemeente en jongeren) gerealiseerd. Achteraf wordt een en ander geëvalueerd.
Gemeente heeft toch gemeend aan de wens van Broekhuizen tegemoet te komen. Daarom is de heer Sniers aanwezig op deze vergadering.
Een JOP op de Loswal: weinig mogelijk i.v.m. met vergunning die aangevraagd moeten worden bij Rijkswaterstaat.
Er ontstaat enige discussie over de precieze plek. Besloten wordt dit ter plaatse te gaan bekijken.
Afgesproken wordt dat de jongeren en de Dorpsraad een lijst van wensen aan de gemeente sturen en een aanvraag (gefundeerd) over locatie aan de gemeente sturen.

3.   Verslag vorige vergadering (2 juli 2008)
Toevoegen: pag. 1: fietssuggestiestroken tussen Melderslo en Horst.
Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4.   Mededelingen / Stand van zaken

 • Fietspad Broekhuizen – Horst
  Op 16 oktober 2008 vindt een gesprek plaats tussen bewoners Stokt, Dorpsraad en Gemeente
 • Accommodaties
  Variantenstudie die voor de zomervakanties zou worden opgeleverd is inmiddels vertraagd.
  De drie varianten zijn:
  1. Alle activiteiten bij de Schakel;
  2. Jeugdactiviteiten rondom de Schakel en cultuur volwassenen in Brouwershuis;
  3. Alle activiteiten naar MFC Roathweg.
  Vanavond (27 augustus) zijn de resultaten van het programma van eisen en de ruimtelijke haalbaarheid aan de werkgroep teruggekoppeld. Op basis hiervan zal het financiële plaatje verder worden uitgewerkt.
 • Reactivering oude Maasarm Ooijen
  Ligt al meer dan een jaar bij overheden. Bedrijfsleven is niet meer betrokken. Stuur- en werkgroepen zijn ingesteld.
  Fracties scherp houden en deze houden de gemeente scherp. In de intentieverklaring staat dat Broekhuizen/Broekhuizenvorst beveiligd moet worden.
  S. van Loo gaat de stand van zaken na en afhankelijk hiervan is het wellicht goed om Wethouder Litjens en de heer Molleman van Provincie uit te nodigen voor een toelichting op het hele project.

5.   Rondvraag
      - L. Melk: metingen snelheid op de Veerweg aanvragen bij de gemeente. Een en ander i.v.m. trillingen en         scheurvorming van de huizen. Kabels snelheidsmeting (bij nr. 19) in eerste deel van de Veerweg.
      - C. Absil: brandput Helmissenstraat: Bladkorf staat hier. Deze verplaatsen?
      - S. van Loo: fietsstalling aan de zijkant van de Wip-in?
      - S. van Loo: overlast aan de Loswal. Politie heeft camera’s geïnstalleerd en hierop zijn geen overtredingen         geconstateerd.

S. van Loo dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Volgende dorpsraadvergadering donderdag 16 oktober 2008 in Broekhuizen.

Dorpsraad Broekhuizen – Broekhuizenvorst   
T. Bartels-van Rensen


Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan

continu

 

S. van Loo

Accommodatie Broekhuizenvorst:
- voor vakantie belissen welke optie
- i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.

Continu

03-07-2008

H. van Wylick

Landelijke collectes: een collecte houden

10-01-2008

J. Huys

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken

 

 

H. van Wylick

Onregelmatigheden aan de Loswal:

 • Brief naar gemeente over deze onregelmatigheden met een voorstel voor oplossingen. Gemeente heeft hierop gereageerd.
  Na vakanties enkele maatregelen realiseren (paaltje, verbodsbord, parkeervakken duidelijker markeren).
  Onderzoek Politie

10-04-2008
28-05-2008

 

03-07-2008

 

J. Wanten

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven
 • Lijst van wensen en aanvraag naar Gemeente

10-04-2008

 

R. Cornelissen

 

S. van Loo

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)

Eerder en 10-01-2008
28-05-2008

 

Publicatie Veilig Honk door Gemeente

28-05-2008

R. Cornelissen

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat

28-05-2008

J. Wanten

Alternatieve fietsroute Broekhuizenvorst via Zeelberg; contact hierover met gemeente

03-07-2008

R. Cornelissen

Contact met DR Grubbenvorst/Lottum over werkwijze DR in relatie tot gemeente

03-07-2008

S. van Loo

Gemeente vragen om onderstaande punten op te nemen:
- Wegkanten Heming: slecht en maaien
- Driehoek Horreweg maaien i.v.m. verkeersveiligheid
- Bank achter Naesenhof terugplaatsen
- Banken Loswal rechtzetten
- Gat in Beerendonckerweg repareren
- Bladkorf Helmissenstraat verplaatsen i.v.m. brandput?
- Snelheidmetingen op de Veerweg

28-05-2008

 

 

27-08-2008

 


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@bom.nl

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

L. Cleven

Toon Peetersstraat 8

 

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

wimcornelissen@home.nl

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

M. Goeman

Lottumseweg 15a

 

J. Lenssen

Heming 10

 

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

svloo@planet.nl

L. Melk

Veerweg 19

 

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

P.P. Sniers

Gemeente Horst aan de Maas

p.sniers@horst.nl

T. Teley

Horsterweg 2

 

G. Timmer

Genenberg 5

famtimmer@planet.nl

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

Cor de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl

Jac Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@planet.nl

M. Willems

Heideweg 6

hcg.nellen@hetnet.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

 

 

 

Niet aanwezig; wel verslag

 

 

M. Clabbers

 

clabbers1@kpnplanet.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

 

ahoeijmakers@home.nl

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

J. Huijs

 

info@mushcon.com

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

P. Loonen

Naesenhof 6

 

H. Muijsers

Horreweg 1

 

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl