DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 3 juli 2008.

Afgemeld:       T. Hoeijmakers, J. Huys, R. Nomen, H. de Ridder
Aanwezig:      Zie bijlage.

1.   Opening
S. van Loo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.   Toelichting nieuwbouwplan Broekhuizenvorst door Bots Bouwgroep
Er wordt een toelichting gegeven op de bouwplannen in Broekhuizenvorst (Kerkstraat): plannen liggen er voor het bouwen van 6 woningen en 4 appartementen. Prijzen zijn voor casco woningen.

3.   Verslag vorige vergadering (28 mei 2008)
Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4.   Klachten knalapparaten
Overlast is erg. Verzocht wordt om het aantal en aard van de klachten te inventariseren en daarna wordt contact opgenomen met Bureau Handhaving hoe verder te handelen.

5.   Mededelingen / Stand van zaken

 • Fietspad Broekhuizen – Horst
  Bij gemeente nagevraagd naar de stand van zaken: men is bezig met ontwikkelen van fietssuggestiestroken; starten met grondaankopen; starten met gesprekken met bewoners. Wethouder Stas komt hierop terug.
 • Accommodaties
  Bureau Nieuwe Ruimte heeft alle locaties bezocht en gesproken met vertegenwoordigers van verenigingen. Rapport komt niet klaar voor vakantie.
 • Reactivering oude Maasarm Ooijen
  24 juni 2006 is de Raad akkoord gegaan met de intentieverklaring gebiedontwikkelingsplan en geld hiervoor vrij te maken. De veiligheid Broekhuizen/Broekhuizenvorst wordt hieraan gekoppeld.
  Verder werd gevraagd naar meer en transparante informatie in de voorlichting aan de Raad.
  De heer A. van Buuren, Hoogleraar Erasmusuniversiteit, heeft een gesprek gehad met DB Dorpsraad over informatieverstrekking omtrent genoemd onderwerp.
  Volgens publicatie in Dagblad zou de wijze van aanbesteding wijzigen.

6.   Rondvraag
      - J. Derikx: overlast Loswal.
      - J. Wanten laat weten dat Gemeente heeft gereageerd op onze brief betreffende deze overlast en heeft laten          weten dat Gemeente voornemens is om:
      . paaltje te plaatsen zodat auto’s niet meer verder door kunnen;
      . er komt een bord verboden te parkeren;
      . parkeervakken op verharde deel worden duidelijker gemarkeerd.
      . Politie is bezig met een onderzoek naar de overlast.
      - R. Cornelissen: bord Jeu de Boules-baan is teruggeplaatst.
      - R. Cornelissen: gemeente vragen om alternatieve fietsroute via de Zeelberg (in plaats van Ooijenseweg) te         realiseren.

Volgende vergadering komt het punt Realiseren JOP Broekhuizen op de agenda. De heer P.P. Sniers (gemeente) zal aanwezig zijn ter toelichting.

S. van Loo dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Volgende dorpsraadvergadering woensdag 27 augustus 2008 in Broekhuizen.

Dorpsraad Broekhuizen – Broekhuizenvorst
T. Bartels-van Rensen


Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan

continu

 

S. van Loo

Accommodatie Broekhuizenvorst:
- voor vakantie belissen welke optie
- i.v.m. het niet klaarkomen van het onderzoek door Bureau Nieuwe Ruimte wordt de beslissing uitgesteld tot na vakantie.

Continu

03-07-2008

H. van Wylick

Landelijke collectes: een collecte houden

10-01-2008

J. Huys

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken

 

 

H. van Wylick

Onregelmatigheden aan de Loswal:

 • Brief naar gemeente over deze onregelmatigheden met een voorstel voor oplossingen. Gemeente heeft hierop gereageerd.
  Na vakanties enkele maatregelen realiseren (paaltje, verbodsbord, parkeervakken duidelijker markeren).
  Onderzoek Politie

10-04-2008
28-05-2008

 

03-07-2008

 

J. Wanten

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen
 • 27 augustus 2008 komt P.P. Snier (gemeente) in de DR vergadering om een toelichting te geven

10-04-2008

 

R. Cornelissen

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)

Eerder en 10-01-2008
28-05-2008

 

Publicatie Veilig Honk door Gemeente

28-05-2008

R. Cornelissen

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat

28-05-2008

J. Wanten

Alternatieve fietsroute Broekhuizenvorst via Zeelberg; contact hierover met gemeente

03-07-2008

R. Cornelissen

Contact met DR Grubbenvorst/Lottum over werkwijze DR in relatie tot gemeente

03-07-2008

S. van Loo

Gemeente vragen om onderstaande punten op te nemen:
- Put Naesenhof schoonmaken
- Wegkanten Heming: slecht en maaien
- Driehoek Horreweg maaien i.v.m. verkeersveiligheid
- Bank achter Naesenhof terugplaatsen
- Banken Loswal rechtzetten
- Gat in Beerendonckerweg repareren

28-05-2008

 


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

G. Achten-Peeters

Heming 23

 

R. Baas

Ellenberg 52

r.baas@bom.nl

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

wimcornelissen@home.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

T. Holleman

Zeelberg 3

theoholleman@hotmail.com

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

bouwburovanloo@gmail.com

H. Muijsers

Horreweg 1

 

D. Timmermans

Genenberg 7

dolftimmermans@home.nl

W. en R. Vermeulen

Broekhuizerweg 18

verm7238@planet.nl

Cor de Waal

Horsterweg 1

marianneencor@home.nl

Jac Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@planet.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

 

 

 

Niet aanwezig; wel verslag

 

 

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

M. Clabbers

 

clabbers1@kpnplanet.nl

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

J. Hermkens

Sef van Megenlaan 28

 

T. Hoeijmakers

 

ahoeijmakers@home.nl

J. Huijs

 

info@mushcon.com

M. Lambriks

 

f2hbroekhuizenvorst@hetnet.nl

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

J. Lenssen

Heming 10

 

P. Loonen

Naesenhof 6

 

L. Melk

Veerweg 19

 

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

J. Paulus

Ellenberg

 

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

G. Timmer

Genenberg 5

geestimmerschurink@planet.nl

M. Willems

Heideweg 6

hcg.nellen@hetnet.nl