DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 28 mei 2008.

Afgemeld:       M. Clabbers, T. Hoeijmakers, J. Huys
Aanwezig:      Zie bijlage.
           
1.   Opening
S. van Loo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.   Toelichting gebruik Rookmelders
Mevrouw Verbruggen geeft een toelichting op het gebruik van rookmelders in woningen.
Tevens liggen er aanmeldingsformulieren.

3.   Verslag vorige vergadering (10 april 2008)

 • Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
 • Veilig Honk is gerealiseerd.

4.   Mededelingen / Stand van zaken

 • Fietspad Broekhuizen – Horst.

          - Gemeente is bezig met het uitzetten van het eerste stuk.
          - Gesprek met bewoners De Stokt zou plaatsvinden.
          - Dorpsraad heeft vragen gesteld over het tracé.
          - Bij De Schakel heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de politieke partijen over het fietspad.

 • Accommodaties
  3 Alternatieven worden door een extern bureau onderzocht: exploitatie en kosten.
  Offerte is binnen. Er worden nog een aantal verenigingen bezocht en de horeca wordt nog benaderd.
  Het is de bedoeling om voor de zomer richting te geven aan e.e.a.
 • Reactivering oude Maasarm Ooijen
  Dorpsraad heeft een brief geschreven aan de gemeente naar aanleiding van brieven op hun website over gelden die gegenereerd worden uit opbrengsten zandwinning en over woningbouw.
   

5.   Concept woonvisie Horst aan de Maas
Er heeft een woningbehoeftepeiling plaatsgevonden en nu ligt er een concept woonvisie en moet  snel gereageerd worden. Volgende week vindt een eerste inspraakavond plaats over dit concept.
Er zijn vragen gesteld in het Dorpsradenoverleg over leefbaarheid.
Onderdeel van de woonvisie is een woonzorgcomplex in Broekhuizenvorst.
Woningbouwvereniging heeft mogelijkheden om subsidie te verlenen aan starters.

6.   Gevaarlijke situaties uitgaansjeugd
Het gaat hier om jeugd die na het uitgaan, terugkomt uit Horst. Er ligt hier natuurlijk ook een taak bij de ouders. Er komt een stuk hierover in de Minikoerier.

7.   Politiezaken
In het Dorpsradenoverleg vindt een keer per jaar een gesprek plaats met de politie.
Wij hebben geen nieuwe zaken aangeleverd, want onze punten staan al jaren: overlast Loswal, handhaven snelheid.
Hierna heeft een gesprek plaatsgevonden tussen politie en het DB Dorpsraad Broekhuizen/vorst.

8.   Rondvraag
J. Wanten: fietsverbinding Loswal – Marsstraat. Gemeente kan hier niets mee, want de grond is niet van hun. J. Wanten gaat e.e.a. na.
P. Aarts: bij het doorstrekken van de Meerlosebaan komt er hoogstwaarschijnlijk meer vrachtverkeer over de Horsterweg. Nu Tienray bij Horst aan de Maas komt krijgen we een groot landbouwontwikkelingsgebied. Allert blijven!!
S. van Loo laat weten dat de gemeente met een onderzoek hierover bezig is.
D. Timmermans: Put voor Naesenhof is smerig. Dient schoongemaakt te worden. Wordt doorgegeven aan de gemeente.
J. Lenssen: Wegkanten Heming zijn slecht: staat vol met Fluitekruid en Kleefkruid. Zelf gemaaid.
H. Muysers: driehoek Horreweg dient gemaaid te worden i.v.m. verkeersveiligheid.
G. Geven: 26 mei 2008 is een bijeenkomst geweest met de bewoners Blitterswijckseweg en wethouder Stas van de gemeente. Krijgen hiervan een verslag.
G. Gielen: bord Jeu de Boulesbaan is ergens anders geplaatst zonder dat KBO op de hoogte is gebracht. Bord is eigendom van KBO en dient teruggeplaatst te worden. R. Cornelissen heeft hierover al contact gehad met gemeente.
G. Timmer: Publicatie over Veilig Honk dient door de gemeente te gebeuren.
R. Cornelissen: Gemeente heeft laten weten dat de bank bij de Naesenhof wordt teruggeplaatst.
Banken aan de Loswal staan scheef. Gemeente vragen om deze recht te zetten.
In de Beerendonckerweg zit een gat. Gemeente wordt gevraagd dit de repareren.

S. van Loo dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Volgende dorpsraadvergadering woensdag 3 juli  2008 in Broekhuizenvorst.

Dorpsraad Broekhuizen – Broekhuizenvorst
T. Bartels-van Rensen

Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan

continu

 

S. van Loo

Accommodatie Broekhuizenvorst:
- voor vakantie belissen welke optie

continu

H. van Wylick

Landelijke collectes: een collecte houden

10-01-2008

J. Huys

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken

 

 

H. van Wylick

Onregelmatigheden aan de Loswal:

 • Brief naar gemeente over deze onregelmatigheden met een voorstel voor oplossingen. Gemeente heeft hierop gereageerd.

10-04-2008
28-05-2008

 

J. Wanten

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen

10-04-2008

 

R. Cornelissen

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)

Eerder en 10-01-2008
28-05-2008

 

Publicatie Veilig Honk door Gemeente

28-05-2008

R. Cornelissen

Gevaarlijke situaties uitgaansjeugd: stuk hierover publiceren in de Mini-Koerier

28-05-2008

H. van Wylick

Fietsverbinding Loswal – Marsstraat

28-05-2008

J. Wanten

Gemeente vragen om onderstaande punten op te nemen:
- Put Naesenhof schoonmaken
- Wegkanten Heming: slecht en maaien
- Driehoek Horreweg maaien i.v.m. verkeersveiligheid
- Bank achter Naesenhof terugplaatsen
- Banken Loswal rechtzetten
- Gat in Beerendonckerweg repareren

28-05-2008

 


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

P. Aarts

Stokterweg 8

paulaarts@hetnet.nl

D. Timmermans

Genenberg 7 B’huizen

dolftimmermans@home.nl

J. Lenssen

Heming 10

 

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

info@kasteelooijen.nl

R. Nomen

Burg. Hermanstr. 3

a.nomen@zonnet.nl

M. Willems

Heideweg 6

hcg.nellen@hetnet.nl

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

H. Muijsers

Horreweg 1

 

T. Teley

Horsterweg 2, B’huizen

 

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

gongielen@wanadoo.nl

G. Timmer

Genenberg 5

geestimmerschurink@planet.nl

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

peetersjose@home.nl

C. Cremers

Horsterweg 5

fmp.cremers@home.nl

M. Engels

Mgr. Schravenstraat 13

deengeltjesoetvorst@live.nl

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

hjmderidders@hetnet.nl

Cor de Waal

Horsterweg 1, B’huizen

Cor.dewaal@oce.com

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

Jac Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@planet.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

bouwburovanloo@gmail.com

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

 

 

 

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

T. Holleman

Zeelberg 3, B’vorst

theoholleman@hotmail.com

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl