DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 10 april 2008.

Afgemeld:     P. Aarts, G. Geven, H. Muysers, T. Hoeymakers, M. Clabbers
Aanwezig:     Zie bijlage.
           
1.  Opening
S. van Loo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.  Verslag vorige vergadering (10 januari 2008) en binnengekomen stukken

 • Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan Henri.
 • Ingekomen is o.a. het verslag betreffende het jaarlijjks ovelreg dorpsraad met college d.d. 27 februari 2008.
  Opmerking uit de vergadering is dat e.e.a. verzachtend is weergegeven; niet zoals de vergadering werkelijk was.

3.  Mededelingen / Stand van zaken

 • Fietspad Broekhuizen – Horst.
  - Brief bewoners Stokt: nog geen reactie gekregen.
    We gaan voor een fietspad Stokter-/Horsterweg en niet door het bos (alleen recreatief).
  - Meerlosebaan verharden is een alternatief, maar dan wordt de verkeersintensiteit Horsterweg groter. Is   voor bedrijven aantrekkelijkere route. Overleg is wenselijk met DR Lottum en Melderslo.
  - Ouderraad De Schakel heeft politieke partijen uitgenodigd i.v.m. het fietspad. 17 april vindt eerste   bijeenkomst plaats. De school steunt hiermee het DR-standpunt.
 • Accommodaties
  Bijeenkomst met gemeente heeft plaatsgevonden. Bijgaand de presentatie.
  Voor de vakantie moeten we een beslissing nemen over de optie die wordt gekozen.
  Een extern bureau en de Projectgroep Accommodaties rekenen de opties door.
 • Reactivering oude Maasarm Ooijen
  DR gaat reageren op de brief aan Meerlo-Wanssum over de reactivering. Hoe is de stand van zaken werkelijk. Er is een stuurgroep ingesteld; niets meer gehoord.
  Waterschappen zijn tegen ontgravingen i.v.m. onderstromingen van het water.
  Procedures die gevolgd moeten worden, zijn nog lang niet rond.
 • Landelijke collectes in één keer
  Bijeenkomst hierover met de contactpersonen van de landelijke collectes. Landelijk is de Nierstichting is geen voorstander van deze actie, maar lokaal wordt wel meegedaan. Hartstichting doet niet mee. 2009 starten met één collecte.
 • Commissie Welzijn Horst aan de Maas over het onderwerp Jeugd en Omgeving
  Bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Bureau HALT/Politie/Jeugd waren o.a. aanwezig. Het ging vooral over de “keten” en de JOP. O.a. werden de zorgen uitgesproken over het alcoholgebruik in keten.
  Johan Baas merkt op dat er in Broekhuizen niets is om met jongeren bij elkaar te komen en vraagt om een JOP (bijvoorbeeld aan de Maas).
  L. Melk: de jongeren zitten nu bij de Wip-in onder het afdak en dit is niet ideaal. Probeer een modus te vinden om “iets” te realiseren aan de Loswal.
  S. van Loo: we moeten eerst de onregelmatigheden aan de Loswal oplossen alvorens we dit gaan realiseren. Er wordt een groep ingesteld (DR met jongeren) die nagaat of dit gerealiseerd kan worden en tevens wordt dan een “programma van eisen” opgesteld. R. Cornelissen neemt initiatief.
 • Onregelmatigheden aan de Loswal
  J. Wanten heeft een brief geschreven aan de gemeente over de overlast aan de Loswal en tevens voorstellen gedaan voor oplossingen. De nota herinrichting gebied Loswal heeft als leidraad gediend voor de oplossingsvoorstellen. Nog niets gehoord.

4.  Financieel Jaarverslag/begroting 2008
Kascontrole heeft plaatsgevonden. E.e.a. is akkoord bevonden. Dank aan R. Cornelissen.

5.  Rondvraag
T. Aben: Carnavalsvereniging De Blauwpoet wil (in samenwerking met fa. Bots) het “gat van Janssen onderhouden en in ruil daarvoor mag deze locatie gebruikt worden voor een activiteit. Carnavalsvereniging zal aan de DR een plan met motivatie en begroting doen toekomen en verzoekt DR om geldelijke bijdrage.
R. Cornelissen: Bijeenkomst Veilig Honk vindt plaats op 24 april a.s.
S. van Loo: Aandacht voor de Rookmelderactie van de Brandweer.

S. van Loo dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Volgende dorpsraadvergadering woensdag 28 mei 2008 in de Wip-in.

Dorpsraad Broekhuizen – Broekhuizenvorst
T. Bartels-van Rensen

 

Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:

 

vergadering

Contactpersoon

Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.:

 • Overleg met DR Lottum en DR Melderslo i.v.m. verharding Meerlosebaan

continu

 

S. van Loo

Accommodatie Broekhuizenvorst:
- voor vakantie belissen welke optie

continu

H. van Wylick

Landelijke collectes: een collecte houden

10-01-2008

J. Huys

Reactivering oude Maasarm:

 • Wat is de werkelijke stand van zaken

 

 

H. van Wylick

Onregelmatigheden aan de Loswal:

 • Brief naar gemeente over deze onregelmatigheden met een voorstel voor oplossingen

10-04-2008

 

J. Wanten

JOP aan de Loswal:

 • Groep instellen met jeugd erbij om e.e.a. te onderzoeken en programma van eisen opstellen

10-04-2008

 

R. Cornelissen

Verkeerssituatie Ooijenseweg, Blitterswijckseweg, Swolgenseweg:

 • Geluidsarme asfalt
 • Onveiligheid ivm hoge snelheden en vrachtverkeer (60km instellen?)

Eerder en 10-01-2008

 

 


Aanwezigen


Naam

Adres

e-mail

T. Aben

Broekhuizerweg 2

 

C. Absil

Lottumseweg 37, B’vorst

coenabsil@planet.nl

T. Bartels

Ellenberg 24 B’huizen

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

 

Th. Curvers

Horsterweg 9, B’huizen

theicurvers@home.nl

J. Derikx

Zeelberg 1, B’vorst

jeuderikx@hotmail.com

T. Holleman

Zeelberg 3, B’vorst

theoholleman@hotmail.com

Chr. Lenssen

Blitterswijkseweg 11 B’vorst

wiszicht@hetnet.nl

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

 

S. van Loo

Lottumseweg 2A B’huizen

bouwburovanloo@gmail.com

L. Melk

Veerweg 19 B’huizen

 

T. Ransijn

Burg. Hermanstr. 3, B’vorst

anomen@zonnet.nl

T. Teley

Horsterweg 2, B’huizen

Teley001@planet.nl

D. Timmermans

Genenberg 7 B’huizen

dolftimmermans@home.nl

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen

h.wylick@planet.nl

Cor de Waal

Horsterweg 1, B’huizen

Cor.dewaal@oce.com

Jac Wanten

Weem 13, B’huizen

jac.wanten@planet.nl

M. Willems

Heideweg 6

hcg.nellen@hetnet.nl