DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering d.d. 31 oktober 2007

Afgemeld: M. Clabbers / M. Lambriks / J. Wanten

1. Opening
S. van Loo opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen.

2. Verslag vorige vergadering (22 augustus 2007)
Op-/aanmerkingen:

 • Parkeerstroken Helmissenstraat zijn gerealiseerd. Alleen de lantaarnpalen moeten nog verplaatst worden.
  Lof voor de banken die erbij geplaatst zijn bij de Loswal.
 • Verslag wordt verder goedgekeurd.

3. Mededelingen

 • Snelheidsmetingen Lottumseweg.
  Resultaten zijn bekend. Liggen binnen de norm.
  Snelheid op de Veerweg is te hoog. Binnen de 30km-zones wordt door de politie niet gecontroleerd, behalve op verzoek. DR zal de gemeente vragen om in de zomer metingen te verrichten aan beide zijden van de Veerweg.
 • Collectes (landelijke) combineren.
  J. Huys maakt een opzet hiervoor.
 • Trapveld Broekhuizen:
  was voorlopig aangelegd en is nu definitief toegezegd door de gemeente.

4. Accommodaties

Begin oktober is een intentieverklaring getekend. Op 1 november a.s. vindt de volgende bespreking plaats over de Accommodaties. Schetsen zijn via de website te bekijken. Zijn bezig om de financiering op schrift te krijgen.
Op een vraag uit de vergadering wordt geantwoord dat de alternatieven ook voorgelegd worden aan de verenigingen. Reactie van inwoners worden morgen ook besproken.

5. Fietspad Broekhuizen-Horst

Gemeente heeft toegezegd dat het fietspad gerealiseerd wordt. Bij de BURAP besprekingen is er geen sprake meer van dit fietspad: de gereserveerde 500.000,00 Euro worden “geparkeerd” en er wordt 50.000,00 Euro ter beschikking gesteld voor een onderzoek naar een alternatieve fietsroute Broekhuizen-Horst.
De aanwezigen zijn zeer boos en teleurgesteld. Er wordt gevraagd om bij de gemeente erop aan te dringen om het fietspad hoog op de prioriteitenlijst te houden.
S. van Loo zal reageren naar de gemeente en een groep aanwezigen zal een plan uitwerken hoe verder!!

6. Reactivering oude maasarm

Dinsdag 6 november 2007 vindt een raadsinformatiebijeenkomst over de Maasbeveiliging plaats.
DR zal inspreken en reacties vragen van iedere fractie.

7. Herinrichting gebied Loswal

Duckdalf is geplaatst en de gevraagde banken/picknicksets zijn geplaatst.
Aandacht dient er te komen voor het onderhoud Loswal/Passantenhaven.

8. Rondvraag

R. Cornelissen: Project Veilig Honk is nog niet gerealiseerd.

J. Huys vraagt de verslagen eerder te publiceren.

T. Holleman: verslag raadsinformatie-avond is via hem beschikbaar.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt S. van Loo de aanwezigen voor hun inbreng en sluit hij de vergadering.

 

T. Bartels-van Rensen
Secretaris


Aanwezigen:

Naam:

Adres:

 

 

P. Aarts

Stokterweg 8

C. Absil

Lottumseweg 39

T. Achten

Heming 23

R. Baas

Ellenberg 52

T. Bartels

Ellenberg 24

W. Beurskens

Genenberg 11

M. Clabbers

Heming 1

L. Clabbers

Heming 1

R. Cornelissen

Roathweg 1

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

G. Gielen-Huys

Sef van Megenlaan 8

T. Hoeijmakers

De Weem 8

T. Holleman

Zeelberg 3

F. van Horck

Maasstraat 31A

J. Huys

Molenberg 7

H. Joosten

Swolgenseweg 23

N. van Lin

Burg. Hermansstraat 4

S. van Loo

Lottumseweg 2a

L. Melk

Veegweg 19

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

L. Puyn

Mgr. Hanssenstraat 4

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

P. Spee

Lottumseweg 19

G. Timmer

Genenberg 5

D. Timmermans

Genenberg 7

C. de Waal

Horsterweg 1

H. van Wylick

Lottumseweg 35