DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering d.d. 22 augustus 2007

Aanwezig: zie bijlage
Afgemeld: R. Baas / M. Lambriks / KBO

1. Opening
S. van Loo opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen.

2. Verslag vorige vergadering (21 juni 2007)
Op-/aanmerkingen:
* Boom bij De Schakel: is gespoten tegen onkruid en de stenen zijn weggehaald.
* Lijst ingekomen stukken: weer toevoegen aan agenda volgende bijeenkomst.
Verslag wordt verder goedgekeurd.

3. Mededelingen
* Parkeren Helmissenstraat.
   Er wordt op korte termijn gestart met het aanleggen van de parkeerstroken.

* Accommodaties.
   28 juni 2007 is een openbare bijeenkomst geweest met als onderwerpen:
   -  doorlopen traject tot op heden (toelichting door H. van Wylick, Dorpsraad);
   - Visie Dynamiek (toelichting door J. Jenniskens, Dynamiek);
   - Stichting Brouwershuis (toelichting door R. Baas, Stichting Brouwershuis);
   - Gedachtenwisseling, vragen, reacties en het vervolg.
   Als opmerking kwam vanuit de aanwezigen dat de informatieverstrekking aan de “bevolking” niet goed is.
   H. van Wylick: er is een schets gemaakt voor de plannen bij De Schakel. Hij maakt nu afspraken met de    verenigingen van Broekhuizen en Broekhuizenvorst over een brede maatschappelijke voorzieningen.
   Financiële plaatje moet nog worden gemaakt. Bedragen betreffende huur en andere financiële consequenties    zijn nog niet bekend.

* Fietspad Broekhuizen-Horst.
Geplande traject is gepresenteerd aan de dorpsraden Melderslo en Broekhuizen-Broekhuizenvost. Over het vervolg is contact geweest met R. Verdellen van de gemeente: er is nu geen geld voor het vervolg vastgestelde traject, zoals vermeld in de adviesnota fietspad van de gemeente.
T. Hoeijmakers heeft in de Raad gevraagd twee varianten uit te werken: fietspad met en zonder verbreding weg. Heeft nog geen reactie ontvangen. Verder zal hij de Wethouder herinneren aan diens toezegging betreffende het fietspad.
Er zijn wel lantaarnpalen geplaatst bij het Schuitwater (zouden eerst niet geplaatst worden i.v.m. aanleg fietspad en later was er geen geld bij de gemeente).
Enkele bewoners spreken hun zorg uit over de ruimte tussen hun huizen en het aan te leggen fietspad. Hebben hierover contact gehad met de gemeente, maar kunnen pas protest aantekenen, als een definitief besluit bekend gemaakt is.

* Reactivering oude maasarm.
Eind juni 2007 is een informatiebijeenkomst geweest van de Commissie Ruimte.
Vragen van de “Werkgroep Maas” zijn behandeld of moeten nog worden behandeld.
Opmerkelijk is dat er nog geen Gebiedsvisie bestaat!
H. van Wylick: vindt het nogal wazig: er is nog niets bekend betreffende het beveiligingsniveau en hoe e.e.a. wordt uitgevoerd. De wethouder heeft toegezegd dat er een nieuwe studie komt; deze wordt uitgevoerd door Horst samen met de gemeente Meerlo-Wanssum. Hieruit moeten o.a. de kosten-baten naar voren komen.
Nogmaals aandacht gevraagd voor de veiligheid.
G. Geven: Stuurgroep uit beide gemeentes nemen in november a.s. een besluit aan welke variant de voorkeur wordt gegeven.
Op 13 september a.s. is een openbare Raadsinformatie-avond in Kasteel Ooyen. Deze bijeenkomst wordt voorafgegaan door een bezoek aan het gebied door de Raadsleden en enkele genodigden. Avond is helemaal geregeld door de Raad.
De Werkgroep Maas bereidt namens de Dorpsraad e.e.a. voor en zal aanwezig zijn op de bijeenkomst om haar vragen/opmerkingen naar voren te brengen.
C. Lenssen: het lijkt wel of er een andere problematiek is: met de aanleg van de maasarm wordt de verkeersproblematiek in Wanssum opgelost. Denk ook aan de infrastructuurproblematiek in Broekhuizenvorst: de wegen richting Blitterswijck en Swolgen zijn te smal; door het intensief gebruik van vrachtwagens moeten de wegkanten constant opgevuld worden! Een fietspad hier is geen luxe.
Wellicht is het goed de hand vast te houden van de pen die het plan schrijft!
De plannen tussen Grubbenvorst en Lottum staan in het POL, verder is hier niets over bekend.
Betreffende de hoogwaterbeveiliging Broekhuizen: de gemeente heeft toegezegd voor het einde van dit jaar (2007) hierover te berichten richting Dorpsraad.

 * Banken Loswal:
Er worden 3 banken + prullebakken en picknicksets geplaatst aan de Loswal.

 4. Herinrichting gebied Loswal.

Geen geld beschikbaar.

De verhoging in de Lottumseweg is geen veiligheidsvergroting: er wordt te hard gereden.

Gemeente heeft toegezegd snelheidsmetingen te doen.

 5. Rondvraag

C. Absil: Kunnen we met prioriteitsgelden een wandelroute vanuit de Loswal  realiseren?

 S. van Loo: Gemeente heeft toestemming gekregen van Rijkswaterstaat om een verharding aan te leggen bij de Loswas. Nu is er echter geen geld om e.e.a. te realiseren.

J. Lenssen: Waarom moeten wij wel voor de kosten van beveiliging Maas opkomen terwijl in de rest van Nederland e.e.a. gerealiseerd wordt uit algemene middelen?

P. Aarts: Pluimpje voor het realiseren van de lantaarnpalen bij het Schuitwater. 

H. de Ridder vraagt naar de definities van Dorpsraad / Gemeenteraad en College.

Stef van Loo zal hierop antwoorden.

 J. Wanten: Kunnen we ’s avonds de auto’s niet weren bij de Loswal en het gebied daarachter?

S. van Loo: Controles hierop staat bovenaan de lijst van de Gebiedsmentor Politie.

Tevens zullen wij de gemeente hier nogeens op wijzen.

 6. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt S. van Loo de aanwezigen voor hun inbreng en sluit hij de vergadering.

 T. Bartels-van Rensen

Secretaris

Aanwezigen:

Naam:

Adres:

P. Aarts

Stokterweg 8

C. Absil

Lottumseweg 39

T. Bartels

Ellenberg 24

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

R. Cornelissen

Roathweg 1

T. Curvers

Horsterweg 9

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

T. Hoeijmakers

De Weem 8

T. Holleman

Zeelberg 3

F. van Horck

Maasstraat 31A

J. Huys

Molenberg 7

H. Joosten

Swolgenseweg 23

C. Lenssen

Blitterswijckseweg 11

J. Lenssen

Heming 10

N. van Lin

Burg. Hermansstraat 4

S. van Loo

Lottumseweg 2a

B. Puyn-van Lin

Mgr. Hanssenstraat 4

L. Puyn

Mgr. Hanssenstraat 4

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

A. Smits

Kapelstraat 8

T. Teley

Horsterweg 2

D. Timmermans

Genenberg 7

C. de Waal

Horsterweg 1

J. Wanten

Op de Weem 13

H. van Wylick

Lottumseweg 35