DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 21 juni 2007

Aanwezig: zie bijlage.
Afgemeld: S. van Loo en J. Huys

1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Verslag vorige vergadering (25 april 2007)

 • Wordt volgende vergadering behandeld.

3. Mededelingen

 • Accommodties: er komt een apart info-avond over accommodaties op 28 juni a.s. Hier vindt een toelichting plaats door de heren Jenniskens (Dynamiek) en Baas (Stichting Brouwershuis) over de eventuele plaats bij de basisschool.
  Een groep mensen is naar Elsendorp geweest om daar de accommodatie (school en multifunctioneel centrum) te bekijken. Geweldig. Zij hebben echter de exploitatie niet rond.
 • Enquête woningbehoeftepeiling: 14 reacties binnengekomen. Carl Feyen heeft naar aanleiding hiervan aangegeven geen behoefte te hebben om hier iets mee te doen.
 • Veiligheid – smiley’s – 60km wegen:
  Dit jaar komen er mobiele smiley’s. 60km Wegen wordt volgend jaar bekeken waar deze moeten komen.
  Lottumseweg krijgt fietssuggestie-stroken.
  Parkeerstroken Helmissenstraat: met de aanleg hiervan wordt begonnen.
 • Bestemmingsplannen Maaskernen. Hierover is een toelichting geweest door Lonneke Peeters en L. Litjens van de gemeente Horst aan de Maas.
 • Jaarstukken 2006/1e Burap 2007: ontvangen en worden bekeken.

4. Prioriteitsgelden

 • Reactie ontvangen van de gemeente betreffende onze aanvraag voor prioriteitsgelden t.b.v. picknickset, banken en hosting website. Picknickset en banken zijn toegezegd. Hosting is niet gehonoreerd omdat het niet om een eenmalige bijdrage gaat. Dit bedrag wordt nu uit de reguliere gelden van de Dorpsraad betaald.

5. Reactivering Maasarm
Werkgroep Maas is bij elkaar geweest. Dinsdag a.s. komt het rapport Habiforum in de Commissie Ruimte aan de orde. Er wordt een toelichting gegeven op het rapport Habiforum door de samensteller hiervan, de heer J. van den Herik.
Het blijkt dat er geen gebiedsvisie van de gemeente ligt, omdat het een uniek natuurgebied betreft. Het is een bijzonder gebied voor natuur en toerisme. Plannen van Habiforum zijn ook niet helemaal duidelijk voor wat betreft beschermen.
Horst aan de Maas heeft een stuurgroep gevormd samen met de gemeente Wanssum.
Besloten wordt dat er aan de politieke partijen en de gemeente vragen worden gesteld:

 1. Hoe ziet de gemeente de ontwikkeling van het gebied als geheel?
 2. Wat is de visie op het beschermingsniveau van kernen, clusters en solitaire bebouwing?
 3. Hoe pakt ieder van de diverse scenario’s uit op het gebied van hoogwaterbescherming, zowel van Ooyen als van het bovenstroomse gebied en van natuurontwikkeling?
 4. Wat betekent het plan Smals in deze visies.
 5. Wat betekent het “huidige beschermingsniveau” in relatie tot 1993/1995 en het inmiddels gestegen waterniveau?
 6. Wanneer wordt de bevolking geïnformeerd?

De klankbordgroep is ook bij elkaar geweest. M. Lendi doet verslag:

 • Met projectleider C. de Nijs van fa. Smals heeft een gesprek plaatsgevonden.
 • Kunnen nog niet veel; hangt af van de politiek: goedkeuring plannen.
 • Klankbordgroep heeft een gesprek aangevraagd met wethouder Litjens.
 • De Klankbordgroep is er voor de directaanwonenden en is geen verlengstuk van de fa. Smals.

6. Herinrichting gebied Loswal
Onderwerp wordt benoemd in de Burap; er is geen geld voor gereserveerd.

7. Rondvraag
Aandacht wordt gevraagd voor:
- groenonderhoud;
- verbinding Broekhuizen-Blitterswijck is gevaarlijke weg voor fietsers!!!
- lawaai asfalt!!
- kapelletje in Ooyen is eigendom van de gemeente. Aandacht voor onderhoud hiervan.
- status fietspad Broekhuizen-Horst?
- toelichting bij kunstwerk Broekhuizen/Melderslo is niet meer te lezen!
- avond-activiteiten aan de Loswal: bestaat er een mogelijkheid om hier auto’s te weren? Nagaan bij de gemeente.
- a.s. zondag wordt bij het Dorpsfeest Broekhuizenvorst de defibrilator gedemonstreerd.
- boom bij de school De Schakel: onderhoud nodig. 

H. van Wylick dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Volgende vergadering: woensdag 22 augustus 2007 in de Wip-in te Broekhuizen.

T. Bartels-van Rensen
secretaris


Aanwezigen:

 

Naam:

Adres:

R. Cornelissen

Roathweg 1

J. Wanten

De Weem 13

Th. Holleman

Zeelberg 3

M. Lambriks

Burg. Hermansstraat 12

D. Timmermans

Genenberg 7

J. Derikx

Zeelberg 1

R. Nomen

Burg. Hermansstraat 3

M. Coppenrath

Blitterswijckseweg 8

M. Lendi

Blitterswijckseweg 8

J. Janssen

Broekstraat 7

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

T. Teley

Horsterweg 2

H. Muijsers

Horreweg 1

C. de Waal

Horsterweg 1

M. Jonkers

Op de Kamp 33

J. Peeters

Beerendonkerweg 2a

J. Lenssen

Heming 10

H. Nabben en Marjo

Blitterswijckseweg 9

H. van Wylick

Lottumseweg 35

T. Bartels

Ellenberg 24