DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Op 13 december 2006 vond een openbare vergadering van de Dorpsraad plaats in aanwezigheid van het college van Burgemeester en Wethouders.

In de vergadering is onder andere het volgende besproken:

De accommodatie voor verenigingen
De door de Dorpsraad in overleg met Stichting Brouwershuis ingestelde werkgroep heeft de mogelijkheden voor een nieuwe accommodatie onderzocht en daarover een rapport uitgebracht.
Door de gemeente is ter vergadering gesteld dat het oorspronkelijke idee was om de mogelijkheid voor een kleinschalige accommodatie voor Broekhuizenvorst te onderzoeken. Een van de alternatieven was de mogelijkheid om een nieuw gemeenschapshuis voor de beide dorpen te gaan bouwen aan de Roatweg.
Door de voorzitter van Stichting Brouwershuis, de heer Baas, is een toelichting gegeven op de insteek en de activiteiten van de werkgroep. In eerste instantie was het onderzoek naar één gezamenlijke gemeenschapshuis en afstoting van het Brouwershuis niet aan de orde. Er is daarom een aanvrage voor financiële ondersteuning ingediend bij de Rabobank voor een kleinschalige voorziening in Broekhuizenvorst. De Rabobank heeft daarvoor € 100.000 beschikbaar gesteld. De werkgroep heeft echter ook een aantal alternatieven onderzocht, waaronder een mogelijkheid op de locatie Roatweg.
Recent is een andere variant aan de orde gekomen. De Stichting Dynamiek heeft Stichting Brouwershuis benaderd. Eerstgenoemde stichting wil bezien of de schoollocatie ook voor andere mogelijkheden kan worden benut, eventueel na een uitbreiding. De eerder ingestelde werkgroep zal over deze variant binnen ongeveer twee maanden aan Stichting Brouwershuis rapporteren. Als dit niet haalbaar blijkt te zijn zal door Stichting Brouwershuis worden ingezet op de variant het Koetshuis.
Door de gemeente is aangegeven dat de dorpen moeten beslissen: óf behalve het Brouwershuis een tweede kleinschalige accommodatie, óf een nieuw multifunctioneel centrum voor beide dorpen.

Hoogwaterbeveiliging

  • De gemeente treedt in overleg met Meerlo-Wanssum om te bezien of het plan Smals (zand en grindwinning bij Ooijen) kan worden versneld. Zie voor dit plan ook bij de rubriek Maaswerken
  • Het plan voor de kades is besteksgereed. De fasering is nog niet bekend, dat is afhankelijk van de financiering. De inschatting van de gemeente is dat de onderhandelingen in het voorjaar van 2007 zullen zijn afgerond.

Fietspad Broekhuizen-Horst en de verlichting van de Horsterweg

  • Het beoogde tracé zal in januari worden vastgesteld. Er kon nog niet worden aangegeven wanneer de aanleg zal plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van de financiering.
  • Over de resterende door de Dorpsraad gewenste aan te leggen verlichting van de Horsterweg zijn de gemeente en de Dorpsraad het oneens. De Dorpsraad vindt dit een gemeentelijke taak, maar is wel bereid de financiering uit de prioriteitsgelden voor te schieten. De gemeente lijkt niet bereid om nog extra verlichting aan te leggen omdat dit niet past binnen het gemeentelijke verlichtingsplan.

Plateau mr. Bergerstraat-Lottumseweg
Aan de Dorpsraad is gevraag om aan te geven of een plateau gewenst is in verband met de verkeersveiligheid.

Het Christoffelbeeld
Het beeld zal in het voorjaar worden hersteld (voor zover onderdelen aanwezig zijn).

Het volledige verslag wordt te zijner tijd op deze website geplaats.