verslag vergadering
datum
13.12.06
locatie
Zaal 't Dorp Broekhuizenvorst
behandeld door
Gertie Peeters
onderwerp
Verslag jaarlijks overleg college van B&W met dorpsraad Broekhuizen/Broekhuizenvorst op 13 december 2006.
aanwezig    
gemeente Horst aan de Maas
Burgemeester van Rooij, wethouders Dings, Litjens en Stas
Gertie Peeters en Mart Thijssen
andere instanties/personen
zie presentielijst
kopie verstrekt aan


De volgende onderwerpen zijn besproken:

1. Verslag overleg d.d. 15.12.05.
Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de prullenbak bij de bushalte Swolgenseweg zo ver naar achteren tegen de struiken staat, dat deze niet gebruikt wordt. Wethouder Stas zegt toe dat situatie bekeken wordt.

2. Stand van zaken m.b.t. accommodaties Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Wethouder Dings deelt mee dat op 6 december jl  overlegd is met de werkgroep over de bevindingen. Standpunt van gemeente is dat de optie om aan de Roathweg een kleinschalige voorziening te bouwen voor alleen de kern Broekhuizenvorst onbespreekbaar is. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de locatie Roathweg alleen in beeld is als daar een gemeenschapsvoorzie-ning wordt gerealiseerd, waar dan alle verenigingen uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst  gebruik maken.

Toelichting werkgroep: (dhr. Baars).

  • Er zijn een aantal varianten in beeld om de huisvestingsproblemen in Broekhuizenvorst op te lossen waarbij uitgangspunt is dat voorziening duurzaam en betaalbaar is.
  • Realisering van één gemeenschapsaccommodatie voor beide kernen aan de Roathweg heeft niet de voorkeur van Stichtingsbestuur Brouwershuis.
  • Locatie Koetshuis: aanbouw zaal aan het huidige Koetshuis (nadeel: gedateerd, hoge onderhouskosten) of totale nieuwbouw in dezelfde stijl als het huidige Koetshuis. Stichtingsbestuur heeft voor aanpassing van het Koetshuis € 100.00,00 subsidie ontvangen. Geld staat “geparkeerd” in afwachting van definitieve keuze.
  • Stichting Dynamiek (schoolbestuur) wil komen tot een bredere functie van de school en omgeving voor de inwoners van Broekhuizenvorst. Onderzocht wordt welke functies ondergebracht kunnen worden in en rond de bestaande voorzieningen (school, peuterspeelzaal, gymzaal, bibliotheek) en geïnventariseerd wordt wat aanvullend nodig is.  De huurlasten moeten voor de verenigingen op te brengen zijn en ook wordt gekeken naar het oplossen van de parkeerproblematiek. Standpuntbepaling is voorzien in februari 2007. Als deze optie niet haalbaar blijkt, komt de locatie Koetshuis weer in beeld.
  Fietspad Horst/Broekhuizen.
Wethouder Stas deelt mee dat met de dorpsraden Melderslo en Broekhuizen(vorst) is gesproken over de tracéstudie fietspad Horst/Broekhuizen. Adviezen zijn binnen. De kosten worden geraamd op 4 miljoen euro. De benodigde financiën voor de uitvoering zijn (nog) niet beschikbaar. Wel is inmiddels bekend dat provincie bereid is subsidie te verstrekken. Gemeente heeft de subsidievoorwaarden nog niet ontvangen. Om kosten te besparen heeft de dorpsraad voorgesteld af te zien van het verbreden van de weg. Als het tracé is vastgesteld, dan wordt het planologische traject gestart en wordt ook de benodigde grond aangekocht. Wethouder Stas deelt mee dat streven er op gericht is het fietspad te realisering in 2008/2009, is echter in sterke mate afhankelijk van het beschikbaar komen van de benodigde financiën. Overwogen wordt om voor het gedeelte Horst-Melderslo in plaats van een vrij liggend fietspad fietssuggestiestroken te realiseren.

3. Wegonderhoud (“fluisterasfalt”)
Op de Swolgenseweg en Blitterswijckseweg is split aangebracht, waardoor de geluidsoverlast is toegenomen. Kwestie is in 2005 ook besproken maar er is (nog) geen oplossing geboden. De buurt geeft aan ontevreden te zijn over de communicatie.
Vanuit de vergadering wordt de suggestie  gedaan om de snelheid terug te brengen naar 60 km per uur. Alleen het plaatsen van een bord zal niet voldoende zijn, er zal ook gehandhaafd moeten worden. Bewoners zijn van mening dat snelheidsbeperking niet leidt tot het terugdringen van de geluidsoverlast. Wethouder Stas zal een gesprek plannen met de dorpsraad/bewoners om kwestie inhoudelijk te bespreken.

4. Onderhoud Passantenhaven.
Wethouder Stas deelt mee dat de voormalige gemeente Broekhuizen de passantenhaven onderhoudsvrij heeft aangelegd. Dorpsraad deelt mee dat boten niet kunnen aanmeren omdat de haven dicht geslibd is. Meermaals is gevraagd hierop actie te ondernemen, tot nu toe zonder resultaat. Toegezegd wordt dat inspectie op korte termijn gepland wordt. Op basis van de uitkomst wordt bepaald wat nodig is en wat uitgevoerd kan worden door gemeente (grond deels eigendom van Rijk).
Tevens wordt gemeld dat de trottoirtegels ter plekke door het water worden weggeslagen: opmerking wordt gemeld bij gemeentewerken met het verzoek dit te repareren.

5 . Christoffelbeeld.
Wethouder Dings deelt mee dat de sokkel van het beeld in redelijke staat is en onderhoud is (nog) niet aan de orde. Er wordt een nieuwe dukdalf gemaakt voor de vogel en deze wordt weer teruggeplaatst.

6 . Herinrichting gebied Loswal.
Wethouder Stas deelt mee dat voor de uitvoering van (onderdelen) van het plan (nog) geen geld is. Gemeente gaat wel verder met het uitwerken van de plannen. De ontwerpschets van bureau Kragten wordt civieltechnisch uitgewerkt, zodat de planologische procedure opgestart kan worden. Van Rijkswaterstaat is vergunning ontvangen voor de aanleg van de parkeerplaatsen en de ontsluitingsweg langs de Maas.


Uit verkeerstechnische en financiële redenen ziet de gemeente af van het aanleggen van een vrij liggend fietspad door de kern. Dorpsraad is/wordt daarover per brief geïnformeerd. Dorpsraad heeft de brief nog niet ontvangen. Afgesproken wordt tijdens het overleg  “onderhoud” aan de hand van het tracé-ontwerp uit te leggen waarom het niet mogelijk is het fietspad aan te leggen.

In de Mr Bergerstraat is vervanging van de riolering aan de orde.  Aan dit werk kan de realisering van een plateau op de kruising Mt Bergerstraat/Lottumseweg gekoppeld worden (onderdeel plan de Weem). Dorpsraad is gevraagd advies uit te brengen: is echter nog niet ontvangen. In verband met de planning van de werkzaamheden wordt de dorpsraad om een spoedige reactie gevraagd.

7 . Hoogwater
Wethouder Litjens deelt mee dat de provincie Limburg bezig is met de afronding van de verkenning om de oude Maasarm te reactiveren.  Gemeente Horst aan de Maas wil samen met gemeente Meerlo-Wanssum bekijken of het mogelijk is het proces te versnellen. De plannen voor de kades zijn uitgewerkt en overlegd wordt over de voorfinanciering van de kosten. Als daarover duidelijkheid bestaat is de uitvoering aan de orde. Vanuit de vergadering wordt gemeld dat “Achter de Brouwerij” ook maatregelen voorzien zijn in relatie tot de reactivering van de Maasarm. Suggestie wordt gedaan ook contact op te nemen met gemeente Arcen/Velden. Dit wordt toegezegd. De uitkomst van het overleg wordt teruggekoppeld naar de dorpsraad.

8. Verlichting Horsterweg.
Dorpsraad pleit al jaren voor meer verlichting op de Horsterweg en inmiddels zijn een aantal verlichtingspunten geplaatst. Toch zijn er nog veel donkere stukken en de dorpsraad wil ook daar verlichting. Dorpsraad moet daarvoor de prioriteitsgelden aanspreken envindt dit niet terecht. Dorpsraad vindt dat gemeente de kosten moet betalen omdat het een schoolroute betreft.

Wethouder Stas deelt mee dat het beleidsplan openbare verlichting bepalend is. Schoolroutes moeten voldoende verlicht zijn. Echter waar voorzien is in een vrij liggend fietspad is extra verlichting niet aan de orde. Het klopt dat met de aanleg van het fietspad nog de nodige tijd gemoeid zal zijn, maar het is ook niet zinvol te investeren in verlichting die op termijn niet (meer) noodzakelijk is. Bij een vrij liggend fietspad komen er in bochten en op de oversteekplaatsen verlichtingspunten. Om aan de wens van de dorpsraad tegemoet te komen zijn deze inmiddels (voor rekening gemeente) geplaatst.

Wethouder Stas deelt mee dat de schooljeugd vanuit Broekhuizen ook over de Wittebrugweg/Nachtegaallaan moet fietsen. Dit zijn wegen waar geen fietspad ligt of voorzien is. Ook de gemeente moet roeien met de riemen die ze heeft. Afweging moet gemaakt worden: of investeren in een voorziening die op termijn niet meer nodig is of voor de jeugd van zowel Broekhuizen als Melderslo prioriteit toekennen aan verlichting op de Wittebrugweg/Nachtegaallaan.

Als de dorpsraad toch de extra verlichtingspunten wil, is inzet van prioriteitsgelden aan de orde. Dorpsraad beraadt zich over het vervolg en komt hier op terug.

9. Rondvraag.

  • Hondenpoepoverlast. Geadviseerd wordt om mensen aan te spreken op gedrag. Het opruimen van de hondenpoep is een eigen verantwoordelijkheid van de hondenbezitters. 
  • Geluidsoverlast Oerlemans. Buurt geeft aan dat de geluidsoverlast, ondanks genomen maatregelen, blijft bestaan. De toegestane normen worden overschreden en ook ’s nachts is er lawaai. Communicatie tussen Oerlemans en de buurt is niet optimaal. Gemeente heeft begrip voor de gevoelens van de buurt. Kwestie ligt moeilijk. Gemeente wordt gevraagd handhavend op te treden. Burgemeester van Rooij deelt mee dat gemeente sterk druk zet op het bedrijf maar er moet ook ruimte geboden worden om aan een oplossing te werken. De koelcel is het probleem. Gemeente heeft regelmatig contact met de buurt en het bedrijf en zal dit indien nodig verder intensiveren.
  • Loswal en omgeving: er gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Politie wordt gebeld maar die komt niet op het moment dat het speelt. Geadviseerd wordt  om autonummers, tijdstippen e.d. door te geven aan de politie.
  • Er zijn klachten over de dienstregeling van Venolia. De dienstregeling sluit niet aan op het treinvervoer, studenten kunnen OV niet gebruiken. Gegronde klachten zullen door gemeente worden gemeld bij de provincie. Bewoners kunnen klachten melden bij de dorpsraad, die ze doorsluist naar de gemeente.

GP.