DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 26 oktober 2006

Aanwezig: zie bijlage
Afgemeld: S. van Loo, T. Hoeijmakers, J. Huys, J. Paulus

1.    Opening
       H. van Wylick opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.    Mededelingen

 • Fietspad Broekhuizen-Horst:
  Tracéstudie heeft plaatsgevonden. Deze is besproken met de Dorpsraden Melderslo en Broekhuizen/Broekhuizenvorst met de heren Stas, Hermans en Verdellen van de gemeente.
  Voorkeur gaat op dit moment uit naar de zuidkant van de huidige weg. Er zijn nog enkele obstakels, waar nog onderzoek naar gedaan moet worden.
  Dorpsraden geven commentaar op de vragen van gemeente en daarna wordt e.e.a. in B&W besproken.
  Er is nog geen datum genoemd v.w.b. de realisering.
 • Verlichting Horsterweg uitbreiden. Overleg hierover vindt plaats met gemeente.
 • Handhavingsprogramma 2007-2010. Dorpsraden hebben hun wensen kenbaar gemaakt.
 • Foto per kern. Eenmalige actie n.a.v. het leefbaarheidsonderzoek.
  Op 12 oktober 2006 heeft een terugmelding plaatsgevonden.
 • Prioriteitsgelden. Dorpsraden hebben gereageerd op het voorstel van B&W om de prioriteitsgelden 2 jaar te bevriezen. E.e.a. naar aanleiding van het hoge saldo dat in de pot prioriteitsgelden zit. Wordt vervolgd.
 • Data openbare vergadering DR Broekhuizen/-vorst zijn vastgelegd voor 2007.
  Op 12 december 2007 is het overleg tussen DR en B&W vastgelegd.
 • Fluisterasfalt: nagaan bij gemeente hoe de toegangswegen in de planning onderhoud zitten.

3.    Verslag vorige vergadering (6 september 2006)

      Geen op-/aanmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.

4.    Lopende zaken:

 • Accommodaties:
  Op 12 september 2006 heeft een toelichting plaatsgevonden in de Gemeenteraad door de DR Broekhuizen/-vorst over de accommodaties.
  Er zijn gesprekken geweest tussen DR en de school i.v.m. buitenschoolse opvang. Maandag a.s. vindt een vervolggesprek plaats tussen Stichting Brouwershuis/Dorpsraad/Bestuur (Dynamiek) en directeur school.
  Roathweg: itterswijckseweg 11

  J. Lenssen

  Heming 10

  N. van Lin

  Burg. Hermansstraat 4

  H. Muijsers

  Horreweg 1

  J. Peeters

  Beerendonckerweg 2a

  H. de Ridder

  Swolgenseweg 28

  R. Stoop

  Kapelstraat 1

  C. Timmer

  Genenberg 5

  D. Timmermans

  Genenberg 7

  H. van Wylick

  Lottumseweg 35