DORPSRAAD BROEKHUIZEN - BROEKHUIZENVORST
 
Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 6 september 2006

Aanwezig: zie bijlage.
Afgemeld: S. van Loo, J. Paulus, T. Holleman

1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen

 • Website. Er staat een fout op de agenda. De website is te vinden onder www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl.
 • Parkeren Helmissenstraat.
  E-mail van de gemeente: vandaag is men begonnen met het realiseren van de trottoirs aan de zijde van de starterswoningen. Bekeken wordt om aan de overzijde, waar nu de groenstroken liggen, een aantal parkeerplaatsen te realiseren. Wellicht meegenomen bij de vervanging riool Mr. Bergerstraat (staat in het najaar op de planning).
 • Picknickbank hoek Ooyenseweg/Broekstraat. Wordt besteld (van de prioriteitsgelden).
 • Blitterswijckseweg/Ooyenseweg. Deze zomer zijn er 3 ongelukken gebeurd waarbij fietsers betrokken waren. Aandacht voor de veiligheid op deze weg: fietspad of 60 km met fietsstroken?
 • Verlichting Horsterweg. Voorstel Horst aan de Maas is om de kosten te delen voor realiseren van 8 lantaarnpalen. Kosten zijn € 11.485,09 (opgave Essent). Dorpsraad had voorgesteld om de kosten via de prioriteitsgelden te betalen (zodat deze masten op korte termijn gerealiseerd kunnen worden) en dat de gemeente deze later terugbetaalt aan de Dorpsraad. Hierover vindt nader overleg plaats.

3. Verslag vorige vergadering (29 juni 2006)
Geen op-/aanmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.

4. Lopende zaken

 • Accommodaties:
  Op 12 september 2006 komen in de Raadsvergadering Horst aan de Maas “hotspots” uit de diverse kernen en het onderwerp accommodaties aan de orde. H. van Wylick zal de presentatie, zoals hij deze gehouden heeft namens de werkgroep in de Dorpsraadvergadering, weer presenteren.
  Advies van de Werkgroep is uitgereikt aan de Stichting Brouwershuis. Gemeente is in gesprek over grond op de Roathweg. Alternatieven zijn Koetshuis niet met meer vierkante meters en Achter de Brouwerij. Stichting heeft de werkgroep gevraagd om het vervolg (o.a. exploitatie-overzicht, huurberekeningen, enz.) ook onder haar hoede te nemen. Beslissing moet dan genomen worden.
  Rapport van de werkgroep publiceren via de website
  J. Peeters vraagt of er bij de realisatie van de accommodatie ook rekening gehouden kan worden met de Buitenschoolse Opvang. Is nu in Grubbenvorst (het Nest). Men is op zoek naar een ruimte in Broekhuizen/vorst voor de kinderen uit Broekhuizen/vorst en Lottum. G. Geven laat weten dat er tijdelijk gebruik gemaakt kan worden van de bovenruimte bij kasteel Ooijen. Wordt meegenomen.
 • Maasarm Ooyen.
  Fa. Smals heeft een toelichting gegeven en er is een klankbordgroep ingesteld.
  H. van Wylick heeft bij fa. Smals nagevraagd wat zij verwachten van deze klankbordgroep. Zodra hierover bericht binnen is, komt de klankbordgroep bijelkaar.
 • Hoogwaterbeveiliging: geen nieuwe ontwikkelingen.
 • Onderhoud Passantenhaven/keien langs de Maas:
  Onderhoud Passantenhaven wordt niets aan gedaan. Bord passantenhaven klopt niet. Is verantwoordelijkheid van de Gemeente.
  Keien zijn gerepareerd. Er komen nieuwe banken. Kettingen tussen de paaltjes zijn stuk.
  Wat betreft de reddingsboei heeft de Gemeente laten weten hier niets meer aan te doen (reddingsboei verdwenen). Dorpsraad zorgt zelf voor een oplossing.
 • Herinrichting gebied Loswal:
  Er is mailverkeer tussen Gemeente en Dorpsraad over de reconstructie riolering Lottumseweg/Mr. Bergerstraat en in verband hiermee een fietsvoorziening (aan een kant van de weg op de Lottumseweg (stond nog open na de discussie in januari). Hierover heeft een gesprek plaatsgehad met de heren Stas en Verdellen. A. Hoeymaker gaat met de heren Stas en Verdellen in Duitsland kijken hoe hier fietsvoorzieningen gerealiseerd zijn. Na deze verkenning beslissing over het fietspad.
  Drempel Lottumseweg niet realiseren met klinkers i.v.m. geluidsoverlast.

5. Rondvraag

 • J. Derikx informeert naar de status renovatie Christoffelbeeld in Broekhuizen.
  Niets meer over vernomen.
 • Hondenpoep-overlast op de Zeelberg. Bewoners hebben hun ongenoegen geuit in een brief naar de Gemeente. Hondentoiletten lossen niets op.
 • M. Clabbers wil graag weten hoe de verenigingen op de hoogte worden gehouden over de voortgang accommodatie: via website.
 • R. Cornelissen:
  - Broekhuizerweg is weer voorrangsweg.
  - Stoepverlaging is gerealiseerd aan de Veerweg.
  - Jongerenbus Synthese staat weer in Broekhuizenvorst

H. van Wylick dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Volgende vergadering: donderdag 26 oktober 2006 om 20.30 uur in de Wip-in te Broekhuizen.

T. Bartels-van Rensen
secretaris


Aanwezigen:

 

Naam:

Adres:

H. Burgers

Ganzenkampstraat 3

L. Melk

Veerweg 19

J. Vousten

Genenberg 3

F. Hermans

Ooyenseweg 24

T. Janssen

Maasstraat 25

N. van Lin

Burg. Hermansstraat 4

J. Peeters

Beerendonckerweg 2a

T. Klinckenberg

Burg. Hermansstraat 10

T. Hoeijmakers

De Weem 8

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26

N. Clabbers

Helmissenstraat 3

M. Willems

Heideweg 6

C. Lenssen

Blitterswijckseweg 11

J. Lenssen

Heming 10

F. Derikx

Ooyenseweg 28

G. Geven

Blitterswijckseweg 2B

C. Absil

Lottumseweg 37

H. Dogan

Op de Kamp 31

M. Lambriks

Burg. Hermansstraat 12

M. Coppenrath

Blitterswijckseweg 8

M. …..

Blitterswijckseweg 8

J. Huys

Molenberg 7

R. Cornelissen

Roathweg 1

H. de Ridder

Swolgenseweg 28

J. Derikx

Zeelberg 1

H. van Wylick

Lottumseweg 35

T. Bartels

Ellenberg 24