Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst op 10 mei 2006.

Aanwezig: Zie bijlage.

1.     Opening

H. van Wylick opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Stef van Loo en Tiny Bartels hebben zich afgemeld.

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

 • Voorrangssituatie Broekhuizenvorst. Voorstel van gemeente is om Broekhuizerweg, Kerkstraat en Ooijenseweg in Broekhuizenvorst voorrangsweg te maken. Op verzoek van de Dorpsraad wordt de situatie Swolgenseweg niet gewijzigd omdat hier geen reden voor is. In de vergadering wordt opgemerkt dat er bij de Toon Peetersstraat nog steeds markeringen op de weg staan. Na controle is gebleken dat dit niet juist is.  
 • Parkeerterrein SVEB is gereed. Er zijn nog wat wensen voor belijning van parkeervakken. Beplanting wordt door P. v. Thissen verzorgd.
 • Servicewinkel. Dorpsraad gaat niet verder met dit initiatief vanwege het gebrek aan belangstelling.
 • Overlast hondenpoep op speelterreinen voor de jeugd. Er worden de laatste tijd weer meer klachten ontvangen over hondenpoep op speelterreinen en trapveldjes in Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Ook op de Ooijenseweg\Zeelbergweg is sprake van overlast (30-40 honden per dag). Dorpsraad doet navraag bij de gemeente naar de resultaten en mogelijkheden die vanuit een pilot in Horst hierover bekend zijn.
 • Beerendonckerweg: onderhoud wegkanten. Na overleg met Wim Verslijen is afgesproken dat de Dorpsraad een offerte aanvraagt om de zijkanten te laten verbeteren met klinkers.
 • Reddingsboei Loswal is weg ( 450,=). Dit is doorgegeven. Reddingsboei blijft noodzakelijk. Voorstel om een stukje in de Mini-Koerier te plaatsen met wat de gevolgen kunnen zijn als de reddingsboei er niet meer hangt en deze gebruikt moet worden.
 • Onderhoudsituatie rondom de passantenhaven is slecht en wordt er alleen maar slechter op.
 • Ontwerp-POL 2006. De dorpsraad heeft gereageerd op het ontwerp provinciaal omgevingsplan Limburg. Hierbij is met name verzocht meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden van delfstoffenwinning in het gebied tussen Lottum en Broekhuizen.
 • Website Broekhuizen\Broekhuizenvorst. Door Theo Holleman wordt kort toegelicht wat zoal de onderwerpen zijn die hierop voorkomen. Daarnaast zijn er ook nog diverse onderdelen die nog gevuld moeten worden met lokale informatie. Het internetadres van de website is www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl
 • Boekwerk Historische Kring. Titel: Om niet te vergeten. Het boekwerk gaat over de geschiedenis van de naar Oost en West uitgezonden militairen uit de gemeente Broekhuizen in de periode 1945 1950 en 1950- 1962.  Betreffende boekwerk kan door iedereen besteld worden bij de Historische Kring.

3.     Verslag vorige vergadering (23 maart 2006)

 • Vernieling JOB, is nog niet gerepareerd, aangifte ligt nog steeds bij de politie.
 • Het fietsmonument is gelukkig weer wit.

4.     Lopende zaken

 • Accommodaties
  Er wordt mondeling verslag gedaan van de op 27 april gehouden discussie-avond. Er is een werkgroep opgericht die de haalbaarheid van de aangedragen alternatieven verder onderzoekt en deze eventueel verder uit werkt als alternatief voor de huidige plannen van de Stichting Brouwershuis. Door vertegenwoordigers van de Stichting Brouwershuis wordt gewaarschuwd voor verzanding en wordt met klem verzocht tempo te maken.
 • Maasarm Ooyen
  Initiatiefnemer Smals wordt uitgenodigd voor een toelichting op hun plannen. Dit zal nog voor de vakanties in een aparte dorpsraadvergadering plaatsvinden. In de vergadering wordt opgemerkt dat het een feit is dat de dijken moeten worden verhoogd. De concrete vraag is dan ook wanneer de beveiligingsmaatregelen in Broekhuizen worden uitgevoerd. De dorpsraad zal dit nogmaals navragen bij de gemeente.
 • Herinrichting gebied Loswal
  Gemeente wil starten met aanleg drempel Lottumseweg ter hoogte van splitsing bij tankstation Broekhuizen in combinatie met rioolvervanging. Nog openstaande discussie over het fietspad is nog niet gevoerd met de gemeente.
 • Geconstateerd wordt dat er in de kern van Broekhuizen circa 10 parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn omdat er paaltjes zijn geplaatst en beplanting is aangebracht.
  Suggestie wordt gedaan om de ontsluiting van het beoogde parkeerterrein te verleggen en niet via de Marsstraat te laten verlopen.

5.     Rondvraag

 • Sjaak Lensen: Heeft grote bedenkingen bij de plannen van Smals.
 • Coen Absil: Constateert een zeer schraal groenbeheer. Met name op de plekken waar beplanting is verwijderd en gras wordt ingezaaid.
 • Mimi Clabbers: Wil graag op de hoogte worden gehouden als vragen van de dorpsraad aan de gemeente niet worden beantwoord.
 • L. Melk: Doet de volgende suggesties aan de hand voor het plan rondom de herinrichting Loswal. Parkeerplaats alleen door fiets- en wandelpad ontsluiten naar Marsstraat. Kermis aan de Maas. Achter passantenhaven een strandje aanleggen. Nu meer controle op crossen en handel in verdovende middelen.
 • Henri van Wylick: Heeft geconstateerd dat er bij het ratelen op de Lottumseweg gevaarlijke situaties ontstaan (plotseling overstekende kinderen) en vraagt zich af wie toeziet op veiligheid. Door Mimi Clabbers wordt aangegeven dat SCA verantwoordelijk is en dat er in principe toezicht is door volwassenen. De suggestie wordt gedaan om net als in Lottum borden te plaatsen als er gerateld wordt.

H. van Wylick dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Volgende dorpsraadvergadering 29 juni 2006.

Dorpsraad Broekhuizen Broekhuizenvorst

H. van Wylick

   Aanwezigen

Naam

Adres

M. Clabbers

Broekhuizerweg 26 B’vorst

D. Timmermans

Genenberg 7 B’huizen

H. Muysers

Horreweg 1 B’vorst

N. van Lin

Burg. Hermansstr 4 B’vorst

J. Paulus

Ellenberg 21 B’huizen

R. Cornelissen

Roathweg 1 B’vorst

L. Melk

Veerweg 19 B’huizen

M. Drissen

Beerendonckerweg 1 B’vorst

C. Absil

Lottumseweg 37 B’huizen

G. Gielen-Huys

S. v. Megenlaan 8 B’huizen

H. Cuijpers Buskens

Hiepterweg 2 B’huizen

M. Lambriks

Burg. Hermansstr. 12 B’vorst

J. Derikx

Zeelberg 1 B’Vorst

J. Lenssen

Heming 10 B’vorst

T. Holleman

Zeelberg 3 B’vorst

H. van Wylick

Lottumseweg 35 B’huizen